Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe

NN 121/2000 (6.12.2000.), Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

2302

Na teme­lju članka 184. i 217., Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za razvrstava­nje domova za starije i nemoćne osobe i ­njihovih podružnica prema vrsti, opse­gu i kvaliteti usluga koje pružaju pojedinim korisnicima, broju i stručnosti djelatnika, broju, veličini, namjeni i kvaliteti prostorija, uređaja i opreme i slično.

II. RAZVRSTAVANJE DOMOVA

Članak 2.

Domovi za starije i nemoćne osobe razvrstavaju se u tri kate­gorije i to: prvu, drugu i treću kate­goriju o čemu se izdaje rješe­nje.

Rješe­nje o razvrstava­nju doma i ­nje­gove podružnice donosi Ministarstvo rada i socijalne skrbi na prijedlog stručnog povjerenstva koje imenuje ministar.

Članak 3.

Dom koji je naknadno pobo­ljšao vrstu i kvalitetu usluga koje pruža korisniku, broj i stručnost djelatnika, broj, veličinu, namjenu i kvalitetu prostorija, uređaja i opreme, može zatražiti razvrstava­nje u višu kate­goriju od one u kojoj je razvrstan.

Zahtjev za razvrstava­nje u višu kate­goriju podnosi se Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi imenuje stručno povjerenstvo koje je dužno u roku 60 dana od dana podnoše­nja zahtjeva donijeti rješe­nje o razvrstava­nju doma i ­nje­gove podružnice.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak izmjene kate­gorije utvrđene rješe­njem, ukoliko je došlo do pobo­ljša­nja ili pogorša­nja ispu­njava­nja propisanih uvjeta.

III. MJERILA ZA RAZVRSTAVANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

DOM PRVE KATEGORIJE

1. OPSEG I KVALITETA USLUGA

Članak 4.

U sklopu usluga stanova­nja korisniku se osigurava čišće­nje spavaonice i pripadajućih sanitarnih prostorija što uk­ljučuje usis­ava­nje ili pra­nje podnih površina, pra­nje sanitarnih uređaja, brisa­nje prašine i pomoć pri čišće­nju ili uređe­nju osobnih stvari u spavaonici.

Korisniku se jedanput u 30 dana osigurava posprema­nje spavaonice što uk­ljučuje pra­nje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom sprema­nja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija.

Zajedničke prostorije (dnevni boravak, blagovaonica, sanitarni čvorovi, čajne kuhi­nje i hodnici) čiste se svakodnevno.

Članak 5.

Korisniku doma osiguravaju se tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema miš­lje­nju i uputi liječnika, a količina i kak­voća obroka mora biti primjerena zdravstvenom sta­nju i potrebama korisnika.

Korisniku se za ručak osigurava odabir jednog od dva ponud­bena jelovnika.

Korisniku se osiguravaju kolači i voće najma­nje tri puta tjedno.

Korisniku doma osigurava se dostava hrane po osobnom izboru izvan ponudbenog jelovnika pripremom u kuhi­nji doma ili dostavom iz nekog drugog restorana i to na trošak korisnika.

Korisniku se omogućava organizira­nje obite­ljskih ručkova, kup­nja slastica i napitaka u prostoru doma na trošak korisnika.

Članak 6.

Korisniku u stambenom dijelu doma osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja najma­nje jedanput u sedam dana.

U jedinici za pojačanu ­nje­gu osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja prema potrebi, a najma­nje jedanput tjedno.

Pra­nje i glača­nje osobnog rub­lja korisnika obav­lja se najma­nje jedanput u sedam dana.

Korisniku se omogućava da može i sam prati i glačati osobno rub­lje.

Članak 7.

Svim korisnicima u jedinici za pojačanu ­nje­gu svakodnevno se osigurava pomoć kod održava­nja osobne higijene, a u stambenom dijelu onima koji imaju djelomične poteškoće pri održava­nju osobne higijene, a najma­nje jedanput tjedno.

Članak 8.

U sklopu brige o zdrav­lju dom osigurava ambulantu u prostorijama doma gdje se pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite, a dom je obvezan korisniku osigurati prijevoz radi obav­lja­nje specijalističkih pre­gleda. Dom osigurava korisniku podjelu terapije u sobi prema uputi i miš­lje­nju liječnika.

Korisniku se osiguravaju usluge fizikalne terapije prema uputi liječnika što uk­ljučuje masažu, pasivno razgibava­nje, terapiju ledom i parafinom, elektroterapiju, terapiju elektrostimulatorom i hidroterapiju.

Članak 9.

Teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku doma, kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održava­nju osobne higijene i zadovo­ljava­nju osobnih potreba osigurava se pomoć pri odijeva­nju i svlače­nju, pomoć pri hra­nje­nju, obav­lja­nju osobne higijene (kupa­nje i tušira­nje, higijena usne šup­ljine, nogu i noktiju, brija­nje i šiša­nje), pomoć pri obav­lja­nju fizioloških potreba, održava­nje higijene kreveta, pomoć pri održava­nju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, prat­nja kod odlaska na liječničke pre­glede i primjeren postupak s umrlim korisnikom (pra­nje i odijeva­nje).

Članak 10.

Korisniku se osigurava organizira­nje radnih aktivnosti sukladno ­nje­govim sposobnostima i interesima.

Korisniku se osigurava organizira­nje športsko-rekreativnih aktivnosti (šet­nje, razgibava­nje, bav­lje­nje rekreativnim športom), a ustanova može organizirati izlete i ­ljetova­nja po že­lji i odabiru korisnika na ­njihov trošak.

Korisniku se u okviru kulturno-zabavnih aktivnosti organiziraju posjete kinu, kazalištu, koncertima, muzejima i priredbama na ­njihov trošak, a ustanova se obvezuje primjereno obi­lježiti proslave rođendana i blagdana, a sve to sukladno ­njihovim sposobnostima i interesima.

2. BROJ I STRUČNOST DJELATNIKA

Članak 11.

Dom koji smještava do 50 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara (jedna VŠS, a ostale SSS–opće­g usmjere­nja),

– pet ­nje­govate­ljica (PKV–osnovna škola i završeno ospo­sob­­ljava­nje za ­nje­govate­ljice),

– fizioterapeuta (SSS) koji će obav­ljati poslove 20 sati tjedno,

– jednu čistačicu na 400 m2  prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– tri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– dvije pra­lje–glačare.

Poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije može obav­ljati ravnate­lj doma ukoliko je socijalni radnik (VŠS/VSS).

Članak 12.

Dom koji smještava od 50 do 100 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – opće­g usmjere­nja),

– devet ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS),

– jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– četiri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– tri pra­lje–glačare.

Članak 13.

Dom koji smještava 100 do 150 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove 20 sati tjedno,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS–opće­g usmjere­nja),

– devet ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV–osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS),

– jednu čistačicu na 400 m˛ prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– pet kuhara,

– četiri pomoćna kuhara,

– četiri servirke,

– četiri pra­lje – glačare.

Članak 14.

Dom koji smještava od 150 do 200 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) za obav­lja­nje poslova stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS),

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – opće­g usmjere­nja),

– devet ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV – osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– dva fizioterapeuta (SSS),

– jednu čistačicu na 400 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– pet kuhara,

– pet pomoćnih kuhara,

– četiri servirke,

– pet pra­lja – glačara.

Članak 15.

Za svakih 150 korisnika broj socijalnih radnika i radnih terapeuta uvećava se za jednog.

Broj pomoćno-tehničkog osob­lja u domu koji smještava više od 200 korisnika povećava će se razmjerno broju djelatnika iz članka 14. ovoga Pravilnika.

3. BROJ I VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA PROSTORIJA

Članak 16.

(1) Prostorije doma moraju biti smještene u čvrstom građe­vinskom objektu.

(2) Vrata na prostorijama trebaju biti široka najma­nje 100 cm radi nesmetanog kreta­nja korisnika.

(3) Spavaonica u stambenom dijelu može imati najviše dva ležaja, a površina spavaonice treba imati najma­nje 8 m2 po korisniku.

(4) Dom u stambenom dijelu treba imati u odnosu na ukupni kapacitet više od 60% spavaonica s jednim ležajem.

(5) Spavaonica u jedinici za pojačanu ­nje­gu može imati naj­više dva ležaja, a površina spavaonice treba imati najma­nje 8 m˛ po korisniku. U jedinici za pojačanu ­nje­gu mora biti osigurana prostorija za medicinsku sestru.

(6) Dom osigurava prostor u kojem će se korisnicima pružati zdravstvena ­nje­ga putem liječnika primarne zdravstvene zaštite.

(7) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetrava­nja i ne smije biti prolazna.

(8) Svaka spavaonica u stambenom dijelu treba imati kupaonicu s tušem ili kadom, zahodom i umivaonikom.

(9) Prostorije za osobnu higijenu u jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju imati najma­nje 1 zahod s predprostorom za pra­nje ruku i 1 tuš ili kadu na 6 korisnika s tim da se omogući zasebno korište­nje za muškarce i žene.

(10) Prostorije za obav­lja­nje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

(11) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagova­nje za najma­nje 50% pokretnih korisnika.

(12) Površina blagovaonice treba iznositi najma­nje 2 m2 po pokretnom korisniku.

(13) Uz blagovaonicu potrebno je osigurati zahod za muš­karce i žene s predprostorom za pra­nje ruku.

(14) Najma­nje 50% ukupnog kapaciteta doma mora biti namije­njeno za pojačanu ­nje­gu korisnika.

(15) Prostorija za dnevni boravak može imati jednu ili više prostorija s tim da ukupna površina prostorija treba iznositi najma­nje 2 m˛ po pokretnom korisniku.

(16) Prostorija za radnu terapiju treba osigurati uvjete za istovremeno korište­nje za najma­nje 40% od ukupnog broja korisnika.

(17) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti površine najma­nje 25 m2.

(18) Na svakih 30 korisnika, potrebno je osigurati jednu čajnu kuhi­nju.

(19) Prostorija za odlaga­nje, pra­nje i dezinfekciju noćnih posuda mora biti površine najma­nje 6 m2.

(20) Dom treba imati osiguran prostor za pra­nje i glača­nje rub­lja za potrebe svih korisnika.

(21) Dom treba osigurati zaseban prostor u kojem korisnici mogu prati i glačati svoje osobne rub­lje.

(22) Hodnici trebaju biti široki najma­nje 180 cm.

(23) Dom treba imati prostoriju za privremenu pohranu mrtvih.

4. BROJ, VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA UREĐAJA I OPREME

Članak 17.

(1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 q 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najma­nje 65 cm. Ležajevi ne mogu biti postav­ljeni jedan iznad drugog.

(2) Na jedinici za pojačanu njegu korisnika razmak između ležajeva treba iznositi najma­nje 120 cm.

(3) Prostorija za nepokretne korisnike treba biti oprem­ljena stolovima za servira­nje obroka u krevetima. Za nepokretne i teže pokretne korisnike moraju se iznad kreveta ugraditi hvata­ljke. U sobama u jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju se nalaziti stol i stolice i hodalice za pomoć pri kreta­nju.

(4) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika.

(5) Soba korisnika treba biti oprem­ljena ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zak­ljučava­nja, stolom, stolicom, noćnim ormarićem, svjeti­ljkom, vitrinom, fote­ljom i telefonom prik­ljučenim na telefonsku centralu doma ili s mogućnošću uvođe­nja vlastite linije na teret korisnika.

(6) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju se ugraditi ruko­hvati.

(7) U prostoru jedinice za pojačanu ­nje­gu korisnika (spavaonice, kupaonice i zahodi) trebaju se ugraditi alarmni uređaji vezani za prostoriju medicinske sestre.

(8) Ako zgrada ima više od dvije etaže mora imati dizalo bez obzira na broj korisnika. Širina ulaza u dizalo ne smije biti ma­nja od 100 cm, a dubina dizala prilagođena dužini nosila.

(9) Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolica, ormar za odlaga­nje dokumentacije, sef za pohra­njiva­nje psihofarmaka, stol za pre­gled, sterilizator, tlakomjer.

(10) Dom mora za pruža­nje ­nje­ge korisnicima, ovisno o vrsti usluge osigurati minimum opreme i pomagala za ­nje­gu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, irigator, posude za umiva­nje, posude za stav­lja­nje obloga, veliki umivaonik za umiva­nje u krevetu, vagu, invalidska kolica, nosila, toplomjere, plahte, pokriva­če, gumirane plahte, čaše, hlad­njak, posude za mokre­nje, p­ljuvač­nice, sušila za kosu, brijaće aparate, gumene pre­gače, plastične zavjese za kupaonice ili tuš kabine.

(11) Minimalnu opremu prostora za radnu terapiju čini: stol, stolice, ormarići, pribor za obav­lja­nje radne terapije.

(12) Kuhi­nja treba imati opremu za pripremu obroka i slastica, pra­nje posuđa i prostor za odlaga­nje namirnica, hlad­njake, zamrzivače i topla kolica za razvože­nje obroka u sobe korisnika.

(13) Blagovaonica treba biti oprem­ljena potrebnim brojem stolova i stolica, rasvjetnim tijelima koja osiguravaju dobru vid­lji­vost, platnenim stol­njacima, zavjesama, slikama, cvijećem i ukras­nim predmetima.

(14) Prostorija za dnevni boravak treba biti oprem­ljena stolovima i stolicama, televizorom s mogućnošću korište­nja satelitskog programa, video rekorderom i radio prijemnikom, priborom za društvene igre s ormarićem za ­njihovo odlaga­nje, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(15) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti oprem­ljena krevetom za masažu, sredstvima za imobilizaciju i krioterapiju, pomagalima za vježba­nje perifernih mišića, elektrostimulatorom, uređajem za kratki val, ultrazvukom, laserom i kadom za provođe­nje hidro terapije.

(16) Prostorija za pra­nje i glača­nje rub­lja treba imati strojeve za pra­nje, suše­nje i glača­nje rub­lja.

(17) Dom treba imati prostor oprem­ljen radnom plohom i glačalima u kojima korisnici mogu sami glačati i prati osobno rub­lje. Dom mora osigurati jednu perilicu–sušilicu rub­lja (kapaciteta 5 kg) za pra­nje osobnog rub­lja na svakih 50 korisnika.

(18) Prostorija za čajnu kuhi­nju treba biti oprem­ljena šted­njakom s pećnicom, hlad­njakom sa zasebnim pretincima za svakog korisnika koji se zak­ljučavaju, sudoperom i radnim stolom.

DOM DRUGE KATEGORIJE

1. OPSEG I KVALITETA USLUGA

Članak 18.

U sklopu usluga stanova­nja korisniku se osigurava čišće­nje spavaonice i pripadajućih sanitarnih prostorija što uk­ljučuje usisava­nje ili pra­nje podnih površina, pra­nje sanitarnih uređaja, brisa­nje prašine i pomoć pri čišće­nju ili uređe­nju stvari u spavaonici.

Korisniku se jedanput u 45 dana osigurava posprema­nje spavaonice što uk­ljučuje pra­nje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom posprema­nja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija.

Zajedničke prostorije (dnevni boravak, blagovanica, sanitarni čvorovi, čajne kuhi­nje i hodnici) čiste se svakodnevno.

Članak 19.

Korisniku doma osiguravaju se tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema miš­lje­nju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka treba biti primjerena zdravstvenom sta­nju i potrebama korisnika.

Korisniku se osiguravaju kolači i voće najma­nje dva puta tjedno.

Članak 20.

Korisniku u stambenom dijelu osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja najma­nje jedanput u deset dana.

Korisniku u jedinici za pojačanu ­nje­gu osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja prema potrebi, a najma­nje jedanput tjedno.

Pra­nje i glača­nje osobnog rub­lja korisnika obav­lja se prema potrebi, a najma­nje jedanput u deset dana.

Članak 21.

Svim korisnicima u jedinici za pojačanu ­nje­gu svakodnevno se osigurava pomoć kod održava­nja osobne higijene, a u stambenom dijelu onima koji imaju djelomične poteškoće pri održava­nju osobne higijene, a najma­nje jedanput tjedno.

Članak 22.

U sklopu brige o zdrav­lju korisniku se osigurava dava­nje terapije prema uputi i miš­lje­nju liječnika, po potrebi poziva­nje hitne medicinske službe kao i prijevoz na specijalističke pre­glede ukoliko se navedena usluga ne može osigurati uz pomoć članova obite­lji ili na drugi način.

Korisniku se osiguravaju usluge fizikalne terapije po preporuci liječnika kao što su pasivno razgibava­nje, terapija ledom i parafinom.

Članak 23.

Teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku doma, kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održava­nju osobne higijene i zadovo­ljava­nju osobnih potreba osigurava se pomoć pri odijeva­nju i svlače­nju, pomoć pri hra­nje­nju, obav­lja­nju osobne higijene (kupa­nje ili tušira­nje, higijena usne šup­ljine, nogu i noktiju, brija­nje i šiša­nje), pomoć pri obav­lja­nju fizioloških potreba, održava­nje higijene kreveta, pomoć pri održava­nju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, prat­nja kod odlaska na liječničke pre­glede i primjeren postupak s umrlim korisnikom (pra­nje i odijeva­nje).

Članak 24.

Korisniku se osigurava organizira­nje radnih aktivnosti suk­lad­no ­nje­govim sposobnostima i interesima, a prema moguć­nos­tima ustanove.

Korisniku se osiguravaju športsko-rekreativne aktivnosti kao šet­nja, razgibava­nje, bav­lje­nje rekreativnim športom sukladno potrebama i že­ljama korisnika i mogućnostima ustanove.

Korisniku se mogu u sklopu kulturno-zabavnih aktivnosti organizirati aktivnosti kojih su nosite­lji sami korisnici doma, a ustanova se obvezuje prigodno obi­lježiti proslave rođendana i blag­dana, a sve to sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

2. BROJ I STRUČNOST DJELATNIKA

Članak 25.

Dom koji smještava do 50 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati pos­love stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– četiri medicinske sestre (jedna VŠS, a ostale SSS-opće­g usmjere­nja),

– četiri ­nje­govate­ljice (PKV-osnovna škola i završeno ospo­sob­ljava­nje za ­nje­govate­ljice),

– fizioterapeuta koji će obav­ljati poslove 20 sati tjedno

– jednu čistačicu na 450 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– tri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– dvije pra­lje-glačare.

Poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije može obav­ljati ravnate­lj doma ukoliko je socijalni radnik (VŠS/VSS).

Članak 26.

Dom koji smještava od 50 do 100 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati pos­love stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS-opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– fizioterapeuta (SSS) koji će obav­ljati poslove 20 sati tjedno,

– jednu čistačicu na 450 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– tri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– tri pra­lje – glačare.

Članak 27.

Dom koji smještava 100 do 150 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati pos­love stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove 20 sati tjedno,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS-opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS),

– jednu čistačicu na 450 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– četiri kuhara,

– tri pomoćna kuhara,

– četiri servirke,

– tri pra­lje – glačare.

Članak 28.

Dom koji smještava od 150 do 200 korisnika mora imati:

– jednog socijanog radnika (VŠS/VSS) za obav­lja­nje poslova stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS),

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS – opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednog fizioterapeuta (SSS),

– jednu čistačicu na 450 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– četiri kuhara,

– tri pomoćna kuhara,

– četiri servirke,

– četiri pra­lje – glačare.

Članak 29.

Za svakih 150 korisnika broj socijalnih radnika i radnih terapeuta uvećava se za jednog djelatnika.

Broj pomoćno-tehničkog osob­lja u domu koji smještava više od 200 korisnika povećavat će se razmjerno broju djelatnika iz članka 28. ovoga Pravilnika.

3. BROJ I VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA
PROSTORIJA

Članak 30.

(1) Prostorije doma mogu biti smještene u čvrstom građevin­skom ili montažnom objektu.

(2) Vrata na prostorijama trebaju biti široka najma­nje 100 cm radi nesmetanog kreta­nja korisnika.

(3) Dom u stambenom dijelu treba imati u odnosu na ukupni kapacitet 30–60% spavaonica s jednim ležajem.

(4) Spavaonica u stambenom dijelu može imati najviše tri ležaja, a površina spavaonice treba imati najma­nje 6–7 m2 po korisniku.

(5) Spavaonica u jedinici za pojačanu ­nje­gu može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba biti najma­nje 7–8 m2 po korisniku. U jedinici za pojačanu ­nje­gu treba biti osigurana prostorija za medicinsku sestru.

(6) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetrava­nja i ne smije biti prolazna.

(7) Prostorija za obav­lja­nje osobne higijene u stambenom dijelu treba imati najma­nje jedan zahod s predprostorom za pra­nje ruku na šest korisnika i najma­nje jedan tuš ili kadu na deset korisnika.

(8) Prostorija za obav­lja­nje osobne higijene u jedinici za pojačanu ­nje­gu treba imati najma­nje jedan zahod s predprostorom za pra­nje ruku i jedan tuš ili kadu na deset korisnika.

(9) Prostorije za obav­lja­nje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

(10) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagova­nje za najma­nje 50% pokretnih korisnika.

(11) Površina blagovaonice treba iznositi najma­nje 1,5 m2 po pokretnom korisniku.

(12) Uz blagovaonicu potrebno je osigurati zahod za muškarce i žene s predprostorom za pra­nje ruku.

(13) Najma­nje 50% ukupnog kapaciteta doma mora biti namije­njeno za pojačanu ­nje­gu korisnika.

(14) Prostorija za dnevni boravak može sadržavati jednu ili više prostorija s time da ukupna površina prostorije treba iznositi najma­nje 1,5 m2 po korisniku.

(15) Prostorija za radnu terapiju treba osigurati uvjete za istovremeno korište­nje za najma­nje 30% od ukupnog broja korisnika. Ukoliko dom nema odgovarajući prostor, za ovu namjenu može se koristiti prostor dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(16) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti površine najma­nje 20 m2.

(17) Na svakih 40 korisnika potrebno je osigurati jednu čajnu kuhi­nju.

(18) Dom treba imati osiguran prostor za pra­nje i glača­nje rub­lja za potrebe svih korisnika.

(19) Dom mora imati zaseban prostor u kojem korisnici mogu glačati svoje osobno rub­lje.

(20) Prostorija za odlaga­nje, pra­nje i dezinfekciju noćnih posuda mora biti površine najma­nje 6 m2.

(21) Hodnici trebaju biti široki najma­nje 180 cm.

(22) Dom treba imati prostoriju za privremenu pohranu mrtvih.

4. BROJ, VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA UREĐAJA I OPREME

Članak 31.

(1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90x200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najma­nje 65 cm. Ležajevi ne mogu biti postav­ljeni jedan iznad drugog.

(2) Na jedinici za pojačanu ­nje­gu korisnika razmak između ležajeva treba iznositi najma­nje 120 cm.

(3) Prostorija za nepokretne korisnike treba biti oprem­ljena  stolovima za servira­nje obroka u krevetima. Za nepokretne i teže pokretne korisnike moraju se iznad kreveta ugraditi hvata­ljke. Spavaonica u jedinici za pojačanu ­nje­gu treba biti oprem­ljena stolom, stolicama i hodalicama za pomoć pri kreta­nju.

(4) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika.

(5) Soba korisnika treba biti oprem­ljena ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zak­ljučava­nja, stolom, stolicom, noćnim ormarićem, svjeti­ljkom i telefonom.

(6) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju se ugraditi ruko­hvati.

(7) U prostoru jedinice za pojačanu ­nje­gu korisnika (spavaonice, kupaonice i zahodi) trebaju se ugraditi  alarmni uređaji vezani za prostoriju medicinske sestre.

(8) Ako zgrada ima više od dvije etaže mora imati dizalo. Širina ulaza u dizalo ne smije biti ma­nja od 100 cm, a dubina dizala prilagođena dužini nosila. Dom koji smještava do 50 korisnika na tri etaže nije obavezan imati dizalo, ali mora imati nosila ili stolicu za prijenos polupokretnih i nepokretnih korisnika.

(9) Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolica, ormar za odlaga­nje dokumentacije, sef za pohra­njiva­nje psihofarmaka, stol za pre­gled, sterilizator i tlakomjer.

(10) Dom mora za pruža­nje ­nje­ge korisnicima, ovisno o vrsti usluge osigurati minimum opreme i pomagala za ­nje­gu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, irigator, posude za umiva­nje, posude za stav­lja­nje obloga, veliki umivaonik za umiva­nje u krevetu, vagu, invalidska kolica, nosila, toplomjere, plahte, pokriva­če, gumirane plahte, čaše, hlad­njak, posude za mokre­nje, p­ljuvač­nice, sušila za kosu, brijaće aparate, gumene pre­gače, plastične zavjese za kupaonicu ili tuš kabine.

(11) Blagovaonica treba biti oprem­ljena potrebnim brojem stolova i stolica, rasvjetnim tijelima koja osiguravaju dobru vid­lji­vost, stol­njacima, zavjesama, slikama, cvijećem i ukrasnim pred­metima.

(12) Minimalnu opremu prostora za radnu terapiju čini: stol, stolice, ormarići i pribor za obav­lja­nje radne terapije.

(13) Prostorija za dnevni boravak treba biti oprem­ljena stolovima i stolicama, televizorom i radio prijemnikom, priborom za društvene igre s ormarićem za ­njihovo odlaga­nje, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(14) Prostorija za fizikalnu terapiju treba biti oprem­ljena krevetom, sredstvima za imobilizaciju i krioterapiju, pomagalima za vježba­nje perifernih mišića, parafinom i sl.

(15) Kuhi­nja treba imati opremu za pripremu obroka, pra­nje posuđa, ormare za odlaga­nje namirnica za  dnevno troše­nje, hlad­njake, zamrzivače i topla kolica za razvože­nje obroka u sobe korisnika.

(16) Čajna kuhi­nja treba biti oprem­ljena šted­njakom s pećnicom, hlad­njakom, sudoperom i radnim stolom.

(17) Praonica rub­lja treba imati opremu za pra­nje, suše­nje i glača­nje rub­lja.

(18) Dom treba imati prostor oprem­ljen radnom plohom i glačalima u kojima korisnici mogu sami glačati osobno rub­lje.

DOM TREĆE KATEGORIJE

1. OPSEG I KVALITETA USLUGA

Članak 32.

U sklopu usluga stanova­nja korisniku se osigurava čišće­nje spavaonice što uk­ljučuje usisava­nje ili pra­nje podnih površina, brisa­nje prašine i pomoć pri čišće­nju ili uređe­nju osobnih stvari u spavaonici.

Korisniku se jedanput u 60 dana osigurava posprema­nje spavaonice što uk­ljučuje pra­nje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć pri posprema­nju ormara i drugih osobnih stvari.

Zajedničke prostorije (dnevni boravak, blagovaonica, sanitarni čvorovi, čajne kuhi­nje i hodnici) čiste se svakodnevno.

Članak 33.

Korisniku doma osiguravaju se tri obroka kao i dva dodatna obroka prema miš­lje­nju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka mora biti primjerena potrebama i zdravstvenom sta­nju korisnika.

Korisniku se osiguravaju kolači jedanput, a voće najma­nje dva puta tjedno.

Članak 34.

Korisniku smještenom u stambenom dijelu doma osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja najma­nje jedanput u četrnaest dana.

U jedinici za pojačanu ­nje­gu osigurava se pra­nje i glača­nje poste­ljnog rub­lja prema potrebi, a najma­nje jedanput tjedno.

Pra­nje i glača­nje osobnog rub­lja korisnika obav­lja se prema potrebi, a najma­nje jedanput u četrnaest dana.

Članak 35.

Svim korisnicima u jedinici za pojačanu ­nje­gu svakodnevno se osigurava pomoć kod održava­nja osobne higijene, a u stambenom dijelu onima koji imaju djelomične poteškoće pri održava­nju osobne higijene, a najma­nje jedanput tjedno.

Članak 36.

U sklopu brige o zdrav­lju korisniku se osigurava dava­nje terapije prema uputi i miš­lje­nju liječnika, po potrebi poziva­nje hitne medicinske službe kao i prijevoz na specijalističke pre­glede ukoliko se navedena usluga ne može osigurati uz pomoć članova obite­lji ili na drugi način.

Članak 37.

Teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku doma, kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održava­nju osobne higijene i zadovo­ljava­nju osobnih potreba osigurava se pomoć pri odijeva­nju i svlače­nju, pomoć pri hra­nje­nju, obav­lja­nju osobne higijene (kupa­nje ili tušira­nje, higijena usne šup­ljine, nogu i noktiju, brija­nje i šiša­nje), pomoć pri obav­lja­nju fizioloških potreba, održava­nje higijene kreveta, pomoć pri održava­nju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, prat­nja kod odlaska na liječničke pre­glede i primjeren postupak s umrlim korisnikom (pra­nje i odijeva­nje).

Članak 38.

Korisniku se osigurava organizira­nje radnih aktivnosti sukladno ­nje­govim sposobnostima i interesima, a prema mogućnostima ustanove.

Korisniku se osiguravaju športsko-rekreativne aktivnosti kao šet­nja, razgibava­nje, bav­lje­nje rekreativnim športom sukladno potrebama i že­ljama korisnika i mogućnostima ustanove.

Korisniku se mogu u sklopu kulturno-zabavnih aktivnosti organizirati aktivnosti kojih su nosite­lji sami korisnici doma, a ustanova se obvezuje prigodno obi­lježiti proslave rođendana i blagdana, a sve to sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

2. BROJ I STRUČNOST DJELATNIKA

Članak 39.

Dom koji smještava do 50 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati pos­love stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– četiri medicinske sestre (jedna VŠS, a ostale SSS – opće­g usmjere­nja),

– četiri ­nje­govate­ljice (PKV-osnovna škola i završeno ospo­sob­ljava­nje za ­nje­govate­ljice),

– jednu čistačicu na 500 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– tri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– dvije pra­lje – glačare.

Poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije može obav­ljati ravnate­lj doma ukoliko je socijalni radnik (VŠS/VSS).

Članak 40.

Dom koji smještava od 50 do 100 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove stručnog socijalnog rada i radne terapije,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS-opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednu čistačicu na 500 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma koji obav­lja poslove vozača i kućnog majstora,

– jednog skladištara koji obav­lja i poslove kućnog majstora,

– tri kuhara,

– dva pomoćna kuhara,

– tri servirke,

– dvije pra­lje – glačare.

Članak 41.

Dom koji smještava 100 do 150 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) koji će obav­ljati poslove stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS-socijalni radnik ili radni terapeut) koji će obav­ljati poslove od 20 sati tjedno,

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (jedna VŠS, a ostale SSS-opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV-osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednu čistačicu na 500 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– četri kuhara,

– tri pomoćna kuhara,

– četiri servirke,

– tri pra­lje – glačare.

Članak 42.

Dom koji smještava od 150 do 200 korisnika mora imati:

– jednog socijalnog radnika (VŠS/VSS) za obav­lja­nje poslova stručnog socijalnog rada,

– jednog radnog terapeuta (VŠS/VSS – socijalni radnik, radni terapeut),

– pet medicinskih sestara na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama jedno VŠS, a ostale SSS – opće­g usmjere­nja),

– sedam ­nje­govate­ljica na 50 teže pokretnih, nepokretnih i inkontinentnih korisnika, kao i korisnika sa specifičnim potrebama (PKV – osnovna škola i završeno osposob­ljava­nje za njegovate­ljice),

– jednu čistačicu na 500 m2 prostora u kojem borave korisnici,

– jednog ekonoma – vozača – kućnog majstora,

– jednog skladištara – kućnog majstora,

– jednog kućnog majstora,

– četiri kuhara,

– tri pomoćna kuhara,

– četiri servirke,

– tri pra­lje–glačare.

Članak 43.

Za svakih 150 korisnika broj socijalnih radnika i radnih terapeuta povećava se za jednog.

Broj pomoćno-tehničkog osob­lja u domu koji smještava više od 200 korisnika povećavat će se razmjerno broju djelatnika iz članka 42. ovoga Pravilnika.

3. BROJ, VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA PROSTORIJA

Članak 44.

(1) Prostorije doma mogu biti smještene u čvrstom građevin­skom ili montažnom objektu.

(2) Vrata na prostorijama trebaju biti široka najma­nje 100 cm radi nesmetanog kreta­nja korisnika.

(3) Spavaonica u stambenom dijelu može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba imati najma­nje 6 m2 po koris­niku.

(4) Spavaonica u jedinici za pojačanu ­nje­gu može imati naj­više pet ležaja, a površina spavaonice treba biti najma­nje 7 m2 po korisniku. U jedinici za pojačanu ­nje­gu mora biti osigurana pros­torija za medicinsku sestru.

(5) Spavaonica treba imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetrava­nja i ne smije biti prolazna.

(6) Prostorija za obav­lja­nje osobne higijene u stambenom dijelu treba imati najma­nje jedan zahod s predprostorom za pra­nje ruku na deset korisnika i najma­nje jedan tuš ili kadu na petnaest korisnika.

(7) Prostorija za obav­lja­nje osobne higijene u jedinici za pojačanu ­nje­gu treba imati najma­nje jedan zahod s predprostorom za pra­nje ruku i jedan tuš ili kadu na petnaest korisnika.

(8) Prostorije za obav­lja­nje higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

(9) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagova­nje za najma­nje 50% pokretnih korisnika.

(10) Površina blagovaonice treba iznositi najma­nje 1 m2 po pokretnom korisniku.

(11) Uz blagovaonicu potrebno je osigurati zahod za muš­karce i žene s predprostorom za pra­nje ruku.

(12) Najma­nje 50% ukupnog kapaciteta doma mora biti na­mi­je­njeno za pojačanu ­nje­gu korisnika.

(13) Prostorija za dnevni boravak može sadržavati jednu ili više prostorija s time da ukupna površina prostorija treba iznositi najma­nje 1 m2 po korisniku. Ukoliko dom nema odvojeni prostor za dnevni boravak propisane površine, za potrebe dnevnog borav­ka korisnika može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(14) Prostorija za radnu terapiju treba osigurati uvjete za istovremeno korište­nje za najma­nje 20% od ukupnog broja korisnika. Ukoliko dom nema odgovarajući prostor, za ovu namjenu može se koristiti prostor blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu.

(15) Na svakih 50 korisnika potrebno je osigurati čajnu kuhi­nju.

(16) Prostorija za odlaga­nje, pra­nje i dezinfekciju noćnih posuda mora biti površine najma­nje 6 m2.

(17) Hodnici trebaju biti široki najma­nje 180 cm.

(18) Dom treba imati prostoriju za privremenu pohranu mrtvih.

4. BROJ, VELIČINA, NAMJENA I KVALITETA UREĐAJA I OPREME

Članak 45.

(1) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 q 200 i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva najma­nje 65 cm. Ležajevi ne mogu biti postav­ljeni jedan iznad drugog.

(2) Na jedinici za pojačanu ­nje­gu korisnika razmak između ležajeva treba iznositi najma­nje 120 cm.

(3) Prostorija za nepokretne korisnike treba biti oprem­ljena stolovima za servira­nje obroka u krevetima. Za nepokretne i teže pokretne korisnike moraju se iznad kreveta ugraditi hvata­ljke. Spavaonica u jedinici za pojačanu ­nje­gu treba biti oprem­ljena stolom, stolicama i hodalicama za pomoć pri kreta­nju.

(4) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada, kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika.

(5) Soba korisnika treba biti oprem­ljena ormarom za odjeću odvojeno za svakog korisnika s mogućnošću zak­ljučava­nja, stolom, stolicom, noćnim ormarićem i svjeti­ljkom.

(6) U hodniku, kupaonici i zahodu trebaju se ugraditi ruko­hvati.

(7) U prostoru jedinice za pojačanu ­nje­gu korisnika (spavaonice, kupaonice i zahodi) trebaju se ugraditi alarmni uređaji vezani za prostoriju medicinske sestre.

(8) Ako zgrada ima više od dvije etaže mora imati dizalo. Širina ulaza u dizalo ne smije biti ma­nja od 100 cm, a dubina dizala prilagođena dužini nosila. Dom koji smještava do 50 korisnika na tri etaže nije obvezan imati dizalo, ali mora imati nosila ili stolicu za prijenos polupokretnih i nepokretnih korisnika.

(9) Opremu prostorije za medicinsku sestru treba činiti stol, stolica, ormar za odlaga­nje dokumentacije, sef za pohra­njiva­nje psihofarmaka, stol za pre­gled, sterilizator i tlakomjer.

(10) Dom mora za pruža­nje ­nje­ge korisnicima, ovisno o vrsti usluge osigurati minimum opreme i pomagala za ­nje­gu korisnika kao što su: termofori, vrećice za led, irigator, posude za umiva­nje, posude za stav­lja­nje obloga, veliki umivaonik za umiva­nje u krevetu, vagu, invalidska kolica, nosila, toplomjere, plahte, pokriva­če, gumirane plahte, čaše, hlad­njak, posude za mokre­nje, p­ljuvač­nice, sušila za kosu, brijaće aparate, gumene pre­gače, plastične zavjese za kupaonice ili tuš kabine.

(11) Blagovaonica treba biti oprem­ljena potrebnim brojem stolova i stolica, rasvjetnim tijelima koja osiguravaju dobru vid­lji­vost, stol­njacima, zavjesama, slikama, cvijećem i ukrasnim pred­­me­tima.

(12) Minimalnu opremu prostora za radnu terapiju čini: stol, stolice, ormarići i pribor za obav­lja­nje radne terapije.

(13) Prostorija za dnevni boravak treba biti oprem­ljena stolovima i stolicama, televizorom i radio prijemnikom, priborom za društvene igre s ormarićem za ­njihovo odlaga­nje, zavjesama i ukrasnim predmetima.

(14) Kuhi­nja treba imati opremu za pripremu obroka, pra­nje posuđa, ormare za odlaga­nje namirnica za dnevno korište­nje te hlad­njake i zamrzivače.

(15) Praonica rub­lja treba imati opremu za pra­nje, suše­nje i glača­nje rub­lja.

(16) Čajna kuhi­nja treba biti oprem­ljena kuhalom, sudoperom i radnim stolom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Dom može organizirati obav­lja­nje tehničkih i pomoćnih poslova sklapa­njem ugovora s ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 47.

Domovi za starije i nemoćne osobe koji ne ispu­njavaju uvjete propisane niti za treću kate­goriju ne mogu se razvrstati niti u jednu kate­goriju, a dužni su u roku od 5 godina ispuniti sve uvjete za jednu od propisanih kate­gorija.

Članak 48.

Dom za starije i nemoćne osobe i ­nje­gova podružnica razvrstat će se u onu kate­goriju za koju ispu­njava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

U slučaju da dom i ­nje­gova podružnica imaju više objekata, a koji ne ispu­njavaju uvjete glede prostora i opreme za istu kate­goriju ili u slučaju kad u istom objektu dijelovi objekta ne ispu­njavaju sve uvjete glede prostora i opreme za istu kate­goriju, razvrstava­nje će se utvrditi za svaki objekt ili dio objekta zasebno.

Članak 49.

Iznimno, stručno povjerenstvo može razvrstati dom i ­nje­govu podružnicu u kate­goriju za koju ispu­njavaju sve propisane uvjete, osim uvjeta kojima se utvrđuje širina hodnika, širina vrata i dizala te širina gazišta i nastupne stube:

– ako su osnovani prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika,

– ako je objekt koji se razvrstava izgrađen najma­nje 5 godina prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika,

– ako odstupa­nja nisu veća od 20% od propisanih,

– ako ne postoji mogućnost otkla­nja­nja nedostatka bez velikih materijalnih ulaga­nja.

Okolnosti iz podstavaka 1-4 stavka 1. ovoga članka moraju biti ispu­njene skupno.

Članak 50.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika provesti postupke razvrstava­nja za sve domove za starije i nemoćne osobe koji su upisani u sudski re­gistar i upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/00-01/1324
Urbroj: 524-01-00-1
Zagreb, 27. studenoga 2000.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.