Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama

NN 122/2000 (7.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2316

Na teme­lju članka 50. stavka 1. točke 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADITIVIMA KOJI SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (»Narodne novine« broj 130/98)  u članku 6. podstavku 2. iza riječi: »tvari« dodaje se riječ »dodane«.

U podstavku 8. brojevi: »1042 i 1043« zamje­njuju se brojevima: »1402 i 1403«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. točki 8. iza riječi »masene« dodaju se riječi: »ili volumne«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 5. riječi: »pozor – otrov« zamje­njuju se riječima: »pozor – uporaba samo prema uputi«, a riječi: »kao i ostale podatke navedene u članku 11. Pravilnika« zamje­njuju se riječima: »te: »dodavati maksimano do 2,5%«.

Članak 4.

U članku 15. točki 18. riječi: »Tvari za otpušta­nje plina« zamje­njuju se riječima: »Tvari za rah­lje­nje«.

U točki 25. iza riječi: »skupinu« dodaje se riječ: »plinova«.

U točki 27. riječi: »u živom organizmu« zamje­njuju se riječima: »iz živog organizma«.

Članak 5.

Članak 16. mije­nja se i glasi:

»Aditivi (osim aroma i enzima) svrstani su u Listu 1. i Listu 2.

Lista 1. sadrži aditive označene E-brojevima, uz naznaku osnovnog i ostalih funkcionalnih svojstava.

Lista 2. sadrži aditive koji nemaju određeni E-broj, a većinom se razvrstavaju u pomoćne tvari u procesu proizvod­nje (osim dijela tvari za sprječava­nje pje­nje­nja). U Listi 2. je naznačeno tehnološko funkcionalno svojstvo i ograniče­nje koli­čine dopuštenog ostatka u namirnicama.

Lista 1. i Lista 2. nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine ­nje­gov sastavni dio.«

Članak 6.

Članak 18. mije­nja se i glasi:

»Uporaba aroma u namirnicama ne smije uzrokovati prisustvo 3,4 – benzopirena u količini od 0,03 mg/kg ili mg/l namirnice.«

Članak 7.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»Uporaba aroma ili drugih sastojaka u namirnicama ne smije uzrokovati prisustvo biološki aktivnih tvari svrstanih u Listu 3. u količinama većim od onih navedenih u listi.

Lista 3. nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i čini ­nje­gov sastavni dio.

Biološki aktivne tvari s iznimkom kinina i kofeina ne smiju se u čistom obliku dodavati namirnicama.«

Članak 8.

Članak 20. mije­nja se i glasi:

»Nije dopuštena proizvod­nja aroma iz bi­ljaka i ­njihovih izolata navedenih u Listi 4. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini ­nje­gov sastavni dio.«

Članak 9.

Članak 24. mije­nja se i glasi:

»Enzimski preparati koji se mogu koristiti u proizvod­nji namirnica navedeni su u Listi 5. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini ­nje­gov sastavni dio.«

Članak 10.

U članku 27. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Dopuštenost uporabe pojedinih aditiva u skupinama i vrstama namirnica sa s­ljedećim podacima:

– redni broj aditiva

– E broj

– naziv aditiva

– namjena – funkcionalno svojstvo

– dopuštenost uporabe i

– najveća dopuštena količina, ukoliko se ista propisuje

prikazana je u tablicama od 1. – 24. koje se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i čine ­nje­gov sastavni dio.

Najveća dopuštena količina nekog aditiva u namirnici odnosi se na namirnicu priprem­ljenu za uživa­nje prema uputi pro­izvo­đača.«

Članak 11.

Članak 29. briše se.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/136
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 3. studenoga 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stav­ljenić-Rukavina, v. r.


Lista 1


Lista 2


Lista 3


Lista 4


Lista 5


Tablica 1
Mlinski i pekarski proizvodi, tjestenina, brzo smrznuti i srodni proizvodi


Tablica 2
Proizvodi mesa stoke za klanje, divljači i peradi


Tablica 3
Mlijeko i mliječni proizvodi, sladoled i puding


Tablica 4
Voće, povrće, gljive i proizvodi


Tablica 5
Ribe, školjke, rakovi, glavonošci, mekušci i proizvodi


Tablica 6
Masti i ulja biljnog podrijetla i njihovi proizvodi


Tablica 7
Kakao proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi i bombonski proizvodi


Tablica 8
Keksi, kolači i srodni proizvodi


Tablica 9
Alkoholna pića


Tablica 10
Bezalkoholna osvježavajuća pića


Tablica 11
Pivo i bezalkoholno pivo


Tablica 12
Juhe, koncentrati za juhe, koncEntrati za umake, dodaci jelima i srodni proizvodi


Tablica 13
Začini, ekstrakti začina i začinske mješavine


Tablica 14
Ocat, vinski, voćni i aromatizirani ocat


Tablica 15
Jaja i proizvodi od jaja


Tablica 16
KKava kva, kavovine i njihove prerađevine<>


Tablica 17
Čajevi i čajni pripravci


Tablica 18
Pekarski kvasac


Tablica 19
Prašak za pecivo ,vanilin šećer I šećer za aromatiziranje


Tablica 20
Prašak za puding, kreme, deserte i srodne proizvode


Tablica 21
Snack - proizvodi


Tablica 22
Senf


Tablica 23
Sol


Tablica 24
Stolna umjetna sladila