Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja

NN 126/2000 (15.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

2348

Na teme­lju članka 5. stavka 2. Zakona o normizaciji (»Narod­ne novine«, broj 55/96) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI OVLAŠTENI LABORATORIJI I OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU POTVRĐIVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o općim uvjetima koje moraju zadovo­ljiti ovla­šteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvr­điva­nja i načinu provedbe postupka ovlašćiva­nja (»Narodne no­vine«, broj 83/98) u članku 17. riječi »31. prosinca 2000.« zamje­njuju se riječima »31. prosinca 2001.«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/32
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 8. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.