Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 127/2000 (20.12.2000.), Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2358

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o mirovinskom osigura­nju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4257/2
Zagreb, 13. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine«, br. 102/98.) u članku 145. stavku 4. točki 1. riječi: »škole, visoka učilišta i poslodavci« zamje­njuju se riječima: »Republika Hrvat­ska«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njivat će se od 1. siječ­nja 2001.

Klasa: 140-01/00-02/03
Zagreb, 8. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.