Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru

NN 128/2000 (21.12.2000.), Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

 

2377

Na temelju članka 7. stavka 5., članka 35., članka 46. stavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 1., 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O REKREACIJSKO-ŠPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– način određivanja i visine naknade za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru;

– obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijsko-šport­skog ribolova na moru.

Članak 2.

(1) Rekreacijsko-športski ribolov na moru smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme:

1. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI

                           odmet,

         ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

                           kančenica,

         ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

                           povlačni povraz ili panula,

         ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli;

                           povraz s kukom za lov glavonožaca,

         ukupno do dva (2) komada;

2. PODVODNA PUŠKA

                           podvodna puška,

         ukupno do dva (2) komada.

Članak 3.

(1) Dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru za hrvatske ili strane državljane (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se na rok i to:

1. – za jedan (1) dan;

2. – za tri (3) dana;

3. – za sedam (7) dana;

4. – za trideset (30) dana.

5. – za tekuću kalendarsku godinu (godišnje dozvole).

(2) Dozvole za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana (u tekstu koji slijedi: dnevne dozvole) izdaju se hrvatskim i stranim državljanima.

(3) Dozvole za tekuću kalendarsku godinu (u tekstu koji slijedi: godišnje dozvole) izdaju se samo:

1. hrvatskim državljanima invalidima Domovinskog rata, koji su članovi udruge invalida Domovinskog rata;

2. hrvatskim ili stranim državljanima sa stalnim nastanjenjem (pre­bivalištem) u Republici Hrvatskoj, koji imaju člansku iskaznicu Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru izdanu od udruge učlanjene u Savez.

Članak 4.

(1) Dnevne dozvole izdaju se posebno za ribolov uz uporabu udičarskih ribolovnih alata te posebno za ribolov uz uporabu pod­vodne puške.

(2) Visina naknade za dnevne dozvole kod kojih je ribolov dopušteno obavljati samo uz uporabu udičarskih ribolovnih alata navedenih u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika (u tekstu koji slijedi: dnevne dozvole za udičarske alate), utvrđuje se u iznosu od:

1. – 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

2. – 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

3. – 250,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

4. – 500,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

(3) Visina naknade za dnevne dozvole kod kojih je ribolov dopušteno obavljati samo uz uporabu podvodne puške (u tekstu koji slijedi: dnevne dozvole za podvodnu pušku), utvrđuje se u iznosu od:

1. – 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

2. – 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

3. – 250,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

4. – 500,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Članak 5.

(1) Godišnje dozvole izdaju se posebno za ribolov uz uporabu udičarskih ribolovnih alata te posebno za ribolov uz uporabu podvodne puške.

(2) Visina naknade za godišnje dozvole, kod kojih je ribolov dopušteno obavljati uz uporabu udičarskih alata navedenih u članku 2. stavku 1. točki 1. ovoga Pravilnika (u tekstu koji slijedi: godišnje dozvole za udičarske alate), utvrđuje se u iznosu od:

1. – 20,00 kuna za invalide Domovinskog rata;

2. – 30,00 kuna za osobe do 18 godina života;

3. – 60,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 60 godina života ili koje u tekućoj kalendarskoj godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života;

4. – 250,00 kuna za osobe od 18 do 60 godina života.

(3) Visina naknade za godišnje dozvole, kod kojih je ribolov dopušteno obavljati uz uporabu do dvije (2) podvodne puške ( u tekstu koji slijedi: godišnje dozvola za podvodnu pušku), utvrđuje se u iznosu od:

1. – 20.00 kuna za invalide Domovinskog rata;

2. – 30,00 kuna za osobe do 18 godina života;

3. – 250,00 kuna za osobe od 18 i više godina života.

(4) Godišnja dozvola za invalide Domovinskog rata vrijedi samo uz predočenu iskaznicu udruge invalida Domovinskog rata.

(5) Godišnja dozvola iz stavka 2. točka 2., 3. i 4. ovoga članka vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu Saveza za športski ribolov na moru izdanu od udruge učlanjene u Savez (u tekstu koji slijedi: članska iskaznica Sveza).

(6) Godišnja dozvola iz stavka 2. točke 3. ovoga članka za osobu koja je umirovljenik, a koja nije navršila 60 godina života ili koja u tekućoj kalendarskoj godini za koju se plaća naknada neće navršiti 60 godina života, izdat će se samo nakon što ta osoba predoči odrezak mirovine.

(8) Ovlaštenici godišnjih dozvola za udičarske ribolovne alate, pored ribolovnih alata i opreme navedenih u članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika, u ribolovu smiju rabiti još i sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

                           stajaći pridneni parangal,

         jedan ili više njih sa ukupno do najviše sto (100) udica;

                           osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete,

         ukupno do najviše (2) komada;

                           naprava (trapula) za lov velikog crva

         ukupno do dva (2) komada

                           umjetnu rasvjetu (feral),

         ukupne jačine do najviše 1000 kandela (Cd).

Članak 6.

Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ovlaštenici dnevnih dozvola za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana te ovlaštenici godišnjih dozvola ne smiju:

1. rabiti jednokrake ili višekrake udice veličine veće od 21 milimetra;

2. loviti TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).

Članak 7.

(1) Za lov TUNJA (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone) u rekreacijsko-šport­skom ribolovu potrebno je imati posebnu dozvolu.

(2) Posebna dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od petnaest (15) dana.

(3) Visina naknade za posebnu dozvolu iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 1. 000,00 kuna.

Članak 8.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole za lov tunja (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) smiju se rabiti samo sljedeće vrste i količine ribolovnih alata:

1. ukupno do dva (2) komada odmeta sa najviše po jednom (1) udicom na svakom odmetu;

2. ukupno do dva (2) komada povlačnih povraza – panula.

(2) Kod obavljanja ribolova iz stavka 1. ovoga članka nije ograničena veličina udica.

(3) Osoba koja obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga članka smije dnevno uloviti samo jedan primjerak tune, igluna ili iglana.

Članak 9.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole za lov tunja, igluna i iglana obvezni su, u roku od sedam (7) dana nakon završenog ribolova, dostaviti izvješće o ulovu.

(2) Izvješće o ulovu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na evidencijskom listiću koji se ovlašteniku izdaje uz dozvolu za lov tunja, igluna i iglana.

Članak 10.

Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova i to:

– od 00,00 sati do 24,00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00,00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24,00 sata zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za tri dana u tjednu, za sedam dana i za trideset dana.

– od 00,00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24,00 zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod posebne dozvole za lov tunja, igluna i iglana, koja se izdaje na rok od petnaest dana;

– od 00,00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24,00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

Članak 11.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 x 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je u dva dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7 x 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene sa 1. i 3., a na poleđini su stranice označene sa 2. i 4.

Članak 12.

(1) Na obrascu svih vrsta dozvola navedenim u ovom Pravilniku u dijelovima označenim sa rednim brojevima 1. i 3. od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

(2) Kod godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata navedeno je da dozvola vrijedi samo uz predočenje iskaznice udruge invalida Domovinskog rata.

(3) Kod godišnjih dozvola za hrvatske državljane ili strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj, navedeno je da dozvola vrijedi samo uz predočenje članske iskaznice Saveza.

Članak 13.

Na obrascu svih vrsta dnevnih dozvola za rekreacijsko-šport­ski ribolov na moru u dijelovima označenim s rednim brojem 2. i 4. od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– JMBG ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Članak 14.

Na obrascu svih vrsta godišnjih dozvola za rekreacijsko-         -športski ribolov na moru u dijelovima označenim s rednim brojem 2. i 4. od vrha prema dnu su četiri vodoravne crte i pravokutnik u koji se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– adresa ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);

– JMBG ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Članak 15.

(1) O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

(2) Pravne i fizičke osobe, koje u ime i za račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva prodaju dozvole, na obrazac dozvole upisuju sve tražene podatke i nakon toga jedan dio obrasca dozvole daju ovlašteniku a drugi dio (na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta) dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga Pravilnika odnose se i na područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva kad izdaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

(4) Obrazac dozvole koji se izdaje ovlašteniku dozvole mora biti plastificiran–laminiran.

Članak 16.

Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

Članak 17.

(1) Obrasci dnevnih dozvola za obavljanje rekreacijsko-šport­skog ribolova na moru uz uporabu udičarskih alata tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja i toniraju se u svijetlo-zelenoj boji.

(2) Obrasci dnevnih dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru uz uporabu podvodne puške tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja i toniraju se u svijetlo-crvenoj boji.

(3) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru uz uporabu udičarskih ribolovnih alata i osti tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja i toniraju se:

1. u svijetlo – oker boji za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata;

2. u žutoj boji, za hrvatske državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj do 18 godina života koji imaju člansku iskaznicu Saveza;

3. u srebrnoj boji za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj koji su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života ili koji u godini za koju se izdaje dozvola navršavaju 60 godina života, koji imaju člansku iskaznicu Saveza;

4. u svijetlo-plavoj boji, za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj od 18 do 60 godina života, koji imaju člansku iskaznicu Saveza.

(4) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje rekreacijsko-       -športskog ribolova na moru uz uporabu podvodne puške tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja i toniraju se:

1. u svijetlo-ljubičastoj boji, za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata;

2. u svijetlo-roza boji, za hrvatske državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj do 18 godina života koji imaju člansku iskaznicu Saveza;

3. u narančastoj boji za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata i za hrvatske ili strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj od 18 godina života koji imaju člansku iskaznicu Saveza;

(5) Obrasci dozvola za lov tunja, igluna i iglana u rekreacijsko-športskom ribolovu tiskaju se sa zaštitom od krivotvorenja na bijeloj podlozi.

Članak 18.

Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (prilozi od 1. do 16.).

Članak 19.

(1) Dnevne dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru smiju u ime i za račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva prodavati pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti ministar poljoprivrede i šumarstva.

(2) Godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata smiju prodavati:

– područne jedinice Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, koje su osnovane za obavljanje određenih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županijama na jadranskoj obali;

– Hrvatski savez za športski ribolov na moru.

(3) Godišnja dozvola za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata smije se prodati građaninu nakon što on predoči iskaznicu udruge invalida Domovinskog rata.

Članak 20.

Godišnja dozvola vrijedi do kraja tekuće kalendarske godine za koju je izdana ako je ovlaštenik u momentu izdavanja dozvole ispunjavao sve uvjete propisane za njeno izdavanje.

Članak 21.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

(2) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova smije se rabiti umjetna rasvjeta (feral) jačine do 1000 kandela.

(3) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

(4) Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

Članak 22.

(1) Rekreacijsko-športski ribolov na moru koji se roneći ili plivajući obavlja podvodnom puškom ili ostima smije se obavljati samo u vrijeme:

– od 07,00 do 19,00 sati u proljeće;

– od 06,00 do 20,00 sati ljeti;

– od 08,00 do 16,00 sati u jesen i

– od 09,00 do 15,00 sati zimi.

(2) Rekreacijsko-športski ribolov na moru iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je obavljati:

1. uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem (ronilačkih aparata) ili kretanje po površini mora ili pod morem bez uporabe vlastite snage;

2. uz uporabu umjetne rasvjete (podvodne svjetiljke i/ili ferala).

(3) Odredbe stavka 1. i stavka 2. točke 2. ovoga članka ne primjenjuju se kod državnih i međunarodnih natjecanja u podvodnom ribolovu.

Članak 23.

Pod zabranom uporabe naprava iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika razumijeva se i njihovo držanje u plovilu kojim se obavlja ribolov i/ili njihovo nošenje uz obalu na lovištima na kojima je moguće obavljati podvodni ribolov.

Članak 24.

Ako način na koji se smije obavljati rekreacijsko–športski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obav­ljanja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe:

3. Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-    -športski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 136/97);

4. Pravilnika o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obav­ljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 110/99).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 011-02/00-01/150
Urbroj: 525-1-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.