Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 129/2000 (22.12.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2385

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 14. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4342/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.) u članku 16. stavku 1. riječi: “stavka 3. i 4.” zamjenjuju se riječima: “stavka 2., 3. i 4.”.

Članak 2.

Naslov članka 19. mijenja se i glasi:

“Zastara kaznenog progona”.

U članku 19. stavku 1. riječ: “postupak” zamjenjuje se riječju: “progon”, a riječ: “pokrenuti” zamjenjuje se riječju: “poduzeti”.

Članak 3.

Naslov članka 20. mijenja se i glasi:

“Tijek i prekid zastare kaznenog progona”.

U članku 20. stavku 1. riječi: “pokretanja kaznenog postupka” zamjenjuju se riječima: “kaznenog progona”.

U stavku 2. riječi: “kazneni postupak ne može pokrenuti” zamjenjuju se riječima: “kazneni progon ne može poduzeti”.

U stavku 3. riječi: “pokretanje kaznenog postupka prema po­či­nitelju” zamjenjuju se riječima: “kaznenog progona po­činitelja”.

U stavku 6. riječi: “kaznenog postupka” zamjenjuju se rije­čima:”kaznenog progona”, a riječi: “pokretanja kaznenog postup­ka “ zamjenjuju se riječima: “kaznenog progona”.

Članak 4.

U članku 30. stavku 3. riječi: “kaznit će se za nehajno počinjenje kaznenog djela” zamjenjuju se riječima: “kaznit će se za počinjenje kaznenog djela kad zakon za to djelo propisuje kažnjavanje i za nehaj”.

Članak 5.

U članku 31. stavku 2. iza riječi: “odredbe članka 30.” riječi: “stavka 2. i 3.” brišu se.

Članak 6.

U članku 34. stavku 2. riječ: “nastaviti” zamjenjuje se riječju: “dovršiti”.

Članak 7.

U članku 36. stavku 4. riječi: “oslobodit će se kazne” zamjenjuju se riječima: “može se osloboditi kazne”.

Članak 8.

U članku 37. stavku 3. riječ: “nepodobnog” zamjenjuje se riječju: “neprikladnog”.

Članak 9.

U članku 38. stavku 2. iza riječi “sredstava za počinjenje kaznenog djela” stavlja se zarez i dodaju riječi: “uklanjanje prepreka za počinjenje kaznenog djela”.

Članak 10.

U članku 40. stavku 1. dodaje se rečenica: “Neubrojiva osoba može se smjestiti u psihijatrijsku ustanovu prema odredbama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama.”

Članak 11.

U članku 42. ispred riječi: “bio smanjeno ubrojiv” dodaju se riječi: “zbog nekog stanja iz članka 40. stavak 2. ovoga Zakona”.

Članak 12.

U članku 46. stavku 3. riječi: “zabluda se neće smatrati otklonjivom” zamjenjuju se riječima: “zabluda će se smatrati otklonjivom”.

Članak 13.

U članku 52. dodaje se stavak 4. koji glasi:

“(4) Isplati li osuđenik dio novčane kazne, razmjerno će se smanjiti kazna zatvora, a ako isplati novčanu kaznu u cijelosti, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti.”

Članak 14.

U članku 55. stavku 2. riječ “bezuvjetna” briše se.

Članak 15.

U članku 60. stavku 2. točki a) riječi: “izreći će kaznu dugotrajnog zatvora” zamjenjuju se riječima: “izreći će jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smije dosegnuti zbroj pojedi­načnih kazni”.

Članak 16.

U članku 71. iza točke d) dodaje se nova točka e) koja glasi:

 “e) sudjelovanje u postupku psihosocijalne terapije u specijaliziranim ustanovama u okviru nadležnih državnih tijela radi otklanjanja nasilničkog ponašanja,”.

Dosadašnja točka e) postaje točka f), a točka f) postaje točka g).

Članak 17.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

 “(1) Sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti može se primijeniti prema počinitelju koji je počinio kazneno djelo u obavljanju zvanja, djelatnosti ili dužnosti, ako postoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati za počinjenje novoga kaznenog djela zlouporabom zvanja, djelatnosti ili dužnosti.”

Članak 18.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: “kod treće osobe” stavlja se točka, a nastavak rečenice briše se.

Članak 19.

U članku 89. stavku 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

 “Službena osoba je i strani javni službenik, zastupnik ili službenik u stranom predstavničkom tijelu, službenik među­narodne organizacije čiji je Republika Hrvatska član, zastupnik ili službenik međunarodne parlamentarne skupštine čiji je Republika Hrvatska član te sudac ili službenik međunarodnog suda čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća”.

U stavku 6. riječi: “ poduzeće” i “javno poduzeće” brišu se.

Dodaje se stavak 30. koji glasi:

“(30) Članovi obitelji u smislu ovoga Zakona jesu: bračni i izvanbračni drug, bivši bračni i izvanbračni drug, rođak po krvi u ravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, rođak u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno i srodnik po tazbini do drugoga stupnja zaključno, a žive u zajedničkom kućanstvu.“

Članak 20.

U članku 91. točka 2. mijenja se i glasi:

“2. tko usmrti trudnicu,”

Točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 21.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Tko navede na samoubojstvo maloljetnu osobu ili joj pomogne u samoubojstvu ili tko navede ili pomogne u samoubojstvu osobu čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja i vladanja svojom voljom u značajnoj mjeri smanjena, pa samoubojstvo bude počinjeno ili pokušano,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

U stavku 4. riječi: “kaznom zatvora do dvije godine” zamjenjuju se riječima: “kaznom zatvora do tri godine.”.

Članak 22.

U članku 102. stavak 2. briše se.

Članak 23.

U članku 114. riječi: “socijalnog ili mirovinskog” zamjenjuju se riječima: “zdravstvenog ili mirovinsko-invalidskog”, a iza riječi: “utvrđena zakonom” stavlja se zarez i dodaju riječi: “sud­skom odlukom”.

Članak 24.

U članku 145. stavku 2. riječ: “jedinstva” zamjenjuje se riječju: “jedinstvenosti”.

Članak 25.

U članku 173. stavku 2. riječ: “drži” zamjenjuje se riječju: “posjeduje”, riječi: “do deset godina” zamjenjuju se riječima: “do dvanaest godina.”, a riječi: “ili kaznom dugotrajnog zatvora.” brišu se.

Članak 26.

U članku 174. stavku 1. iza riječi: “rasi” dodaju se riječi: “vjeri, jeziku, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama”.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

“(3) Tko u cilju širenja rasne, vjerske, spolne, nacionalne, etničke mržnje ili mržnje po osnovi boje kože, ili u cilju omalovažavanja, javno iznese ili pronese zamisli o nadmoćnosti ili podčinjenosti jedne rase, etničke ili vjerske zajednice, spola, nacije ili zamisli o nadmoćnosti ili podčinjenosti po osnovi boje kože,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”

Članak 27.

U članku 188. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

“(4) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno prema maloljetnoj osobi,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.

“(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. i 3. ovoga članka počinjeno prema maloljetnoj osobi,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godi                  na.”

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Stavak 5. briše se.

Članak 28.

U članku 189. stavku 1. riječi: “od šest mjeseci do pet godina” zamjenjuju se riječima: “od jedne do osam godina”.

Članak 29.

U članku 191. stavku 1. riječi: “teškog” i “teških” brišu se.

Članak 30.

Članak 193. mijenja se i glasi:

“(1) Tko u slučajevima iz čanka 188. do 191. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela, počini samo bludnu radnju,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Tko u slučaju iz članka 192. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela, počini samo bludnu rad­nju, ili kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema djetetu ili maloljetnoj osobi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

Članak 31.

Članak 195. mijenja se i glasi:

“(1) Tko podvede dijete ili maloljetnu osobu,

kaznit će se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko radi zarade organizira ili omogući drugoj osobi pružanje seksualnih usluga.

(3) Tko drugu osobu radi zarade silom ili prijetnjom uporabe sile ili obmanom prisili ili navede na pružanje seksualnih usluga,

kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina.

(4) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. i 3. ovoga članka počinjeno s maloljetnom osobom,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam                 godina.

(5) Tko djetetu organizira ili omogući pružanje seksualnih usluga,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(6) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. ili 3. ovoga članka počinjeno s djetetom,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset                 godina.

(7) Bez utjecaja je za počinjenje kaznenog djela iz ovoga članka je li se osoba koja se podvodi već ranije bavila prostitucijom ili ne.”

Članak 32.

Članak 196. mijenja se i glasi:

“(1) Tko dijete ili maloljetnu osobu snimi za izradbu fotografija, audiovizualnog materijala ili drugih predmeta pornografskog sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje, ili raspačava, ili prikazuje takav materijal, ili te osobe navede na sudjelovanje u pronografskoj predstavi,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i uništiti.”

Članak 33.

U članku 197. stavak 2. mijenja se i glasi:

 “(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i uništiti.”

Članak 34.

U članku 204. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 35.

U članku 215. stavku 1. iza riječi: “suda” stavlja se zarez i dodaju riječi: “centra za socijalnu skrb”.

U stavku 2. iza riječi: “suda” stavlja se zarez i dodaju riječi: “centra za socijalnu skrb”, a iza riječi: “državnih tijela” dodaju se riječi: “ili pravodobno ne ispunjava svoje zakonske obveze”.

Članak 36.

Iza članka 215. dodaje se naslov i članak 215.a koji glasi:

“NasilniČko ponaŠanje u obitelji

Članak 215.a

Član obitelji koji nasiljem, zlostavljanjem ili osobito drskim ponašanjem dovede drugog člana obitelji u ponižavajući položaj :

 kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”

Članak 37.

U članku 217. stavku 1. točki 1. iza riječi “prostorija” briše se zarez i dodaju riječi: “ili prostora”.

U stavku 1. točka 2. iza riječi: “osobito opasan” veznik: “i” zamjenjuje se riječima: “ili osobito”.

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine kaznit će se tko počini krađu (članak 216. stavak 2.) na način i pod okolnostima iz stavka 1. ili stavka 2. točka 2. ili 3. ovoga članka.”.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dodaje se stavak 5. koji glasi:

“(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 3. ovoga članka počinitelj će se kazniti.”.

Članak 38.

U članku 221. stavak 3. mijenja se i glasi:

 “(3) Kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka pokreće se povodom prijedloga.”

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

“(4) Ako se kazneno djelo iz stavka 1. odnosi na motorno vozilo, kazneni postupak pokreće se po službenoj dužnosti.”

Članak 39.

U članku 222. stavak 3. mijenja se i glasi:

“(3) Kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka pokreće se povodom prijedloga, osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema zaštićenom kulturnom ili prirodnom dobru i u slučaju kada je oštećena stvar velike vrijednosti.”

Članak 40.

U članku 224. stavku 2. riječ: “susrete” zamjenjuje se riječju: “sustav”.

Članak 41.

U članku 225. stavku 1. riječi: “kazna zatvora do jedne godine” zamjenjuju se riječima: “kaznom zatvora do tri godine”.

Članak 42.

U članku 230. stavak 6. mijenja se i glasi:

 “(6) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se i uništiti.”

Članak 43.

U članku 231. stavak 4. mijenja se i glasi:

“(4) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se i uništiti.”

Članak 44.

U članku 232. stavak 4. mijenja se i glasi:

 “(4) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 2. i 3. ovoga članka oduzet će se, a predmeti koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stav­ka 2. i 3. ovoga članka oduzet će se i uništiti.”

Članak 45.

U članku 235. stavku 2. riječ: “pribavljna” zamjenjuje se riječju: “pribavljena”.

Članak 46.

U članku 250. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Tko protivno propisima onečisti zrak, tlo, tekuću, stajaću ili podzemnu vodu, vodotok ili more, morsko dno ili morsko podzemlje ili na drugi način ugrozi kakvoću zraka, tla, vode, vodotoka ili mora, morskog dna ili morskog podzemlja, ili prirodnog genetskog sklada biološke raznolikosti na širem području i u mjeri koja može pogoršati uvjete života ljudi ili životinja ili ugroziti opstanak šuma, bilja ili drugog raslinja,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.”

Stavak 2. mijenja se i glasi:

 “(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko onečisti zrak, tlo, tekuću, stajaću ili podzemnu vodu, vodotok ili more, morsko dno ili morsko podzemlje ili na drugi način ugrozi kakvoću zraka, tla, vode, vodotoka ili mora, morskog dna ili morskog podzemlja, ili prirodnog genetskog sklada biološke raznolikosti, i time izazove opasnost za život ili zdravlje ljudi ili životinja ili prouzroči uništenje ili znatno oštećenje šuma, bilja ili drugog raslinja u širem području.”

Članak 47.

U članku 254. stavku 1. iza riječi: “mora na širem području” dodaju se riječi: “te morskih ekosustava”.

Članak 48.

U članku 279. stavku 1. iza riječi “kaznenim djelom” stavlja se točka, a nastavak rečenice briše se.

Članak 49.

U članku 280. stavku 1. iza riječi: “kretanje kapitala” briše se zarez i dodaje veznik “i”, riječi: “i sredstava reprodukcije” brišu se, riječ: “poduzeća” zamjenjuje se riječima: “pravne ili fizičke osobe”, riječ: “poduzeće” zamjenjuje se riječima: “pravnu ili fizič­ku osobu”, a riječi: “poduzećima ili organizacijama” zamje­nju­ju se riječima: “pravnim ili fizičkim osobama”.

Članak 50.

U članku 282. stavak 3. mijenja se i glasi:

“(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri                    godine.”

Članak 51.

Naslov članka 283. mijenja se i glasi:

“Zlouporaba u postupku steČaja”.

U članku 283. stavku 1. riječi: “u postupku prisilne nagodbe ili” brišu se.

U stavku 2. riječi: “postupku prisilne nagodbe ili” brišu se, a riječi: “vjerovničkog odbora” zamjenjuju se riječima: “odbora vje­rov­nika”.

U stavku 3. riječi “vjerovničkog odbora” zamjenjuju se rije­čima “odbora vjerovnika”.

Članak 52.

Članak 288. mijenja se i glasi:

“Tko u pravnoj osobi sklopi sporazum kojim se druga pravna ili fizička osoba ograničuje u slobodnom prometu robe ili usluga na određenom području ili s određenim pravnim ili fizičkim osobama, ili sklopi sporazum kojim se na drugi način stvara monopolistički položaj pravnih ili fizičkih osoba na tržištu,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

Članak 53.

U članku 289. stavak 1. mijenja se i glasi:

 “(1) Zastupnik pravne ili fizičke osobe koji, znajući da je druga domaća pravna ili fizička osoba postigla prethodni sporazum s inozemnim trgovačkim društvom ili trgovcem pojedincem o poslu vanjskotrgovinskog prometa ili da predstoji sklapanje ugovora o tom poslu, dade ponudu tom inozemnom trgovačkom društvu ili trgovcu pojedincu za prodaju ili kupnju iste vrste robe odnosno za obavljanje iste usluge, pa zbog toga inozemno trgovačko društvo ili trgovac pojedinac odustane od sklapanja ugovora ili se ugovor sklopi uz nepovoljnije uvjete za domaću pravnu ili fizičku osobu,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne                         godine.”

Članak 54.

U članku 291. stavku 1. riječi: “u kojoj nema većinski udio” i “svjesnim” brišu se.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

 “(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena imovinska šteta velikih razmjera ili je prouzročen stečaj pravne osobe,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do                  pet godina.”

Članak 55.

U članku 293. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za tu ili drugu pravnu osobu uporabom nenaplativih instrumenata osiguranja plaćanja ili na drugi način lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica dovede nekoga u zabludu, ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine što učini, ili ne učini,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

Članak 56.

U članku 294. stavku 1. riječi: “predstavnik ili” i riječi “u kojoj nema većinski udio” brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena šteta velikih razmjera,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset                 godina.”

Članak 57.

U članku 295. stavku 2. riječi: “za takvo postupanje primio mito,” zamjenjuju se riječima: “sebi ili drugome pribavio imovinsku korist ili je prouzročio štetu velikih razmjera,”.

Članak 58.

U članku 298. stavku 1. iza riječi: “veću količinu robe” dodaju se riječi: “ili stvar velike vrijednosti”.

Članak 59.

U članku 300. dodaje se stavak 4. koji glasi:

“(4) Za kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i doktor medicine, doktor stomatologije, primalja ili drugi zdravstveni djelatnik, psiholog, javni bilježnik i djelatnik skrb­ništva ako je djelo počinjeno prema djetetu ili maloljetnoj osobi.”

Članak 60.

U članku 303. stavku 2. iza riječi: “postupku” stavlja se zarez i dodaju riječi: “osim okrivljenika,”.

Članak 61.

U članku 304. stavku 3. riječi “stavka 1.” zamjenjuju se riječima: “stavka 2.”.

Članak 62.

U članku 317. stavku 2. riječ: “lako” briše se.

Članak 63.

U članku 331. dodaje se stavak 2. koji glasi:

 “(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno u grupi ili prema većem broju osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do                pet godina.”

Članak 64.

Naziv kaznenog djela iznad članka 333. mijenja se i glasi: “UdruŽivanje za poČinjenje kaznenih djela”.

U članku 333. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Tko organizira grupu ljudi ili na drugi način povezuje u zajedničko djelovanje tri ili više osoba koja ima za cilj počinjenja kaznenih djela za koje se po zakonu može izreći tri godine zatvora ili teža kazna,

kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”

Članak 65.

U naslovu članka 335. riječ: “držanje” zamjenjuje se riječju: “posjedovanje”.

U članku 335. stavku 1. riječ: “držanje” zamjenjuje se riječju: “posjedovanje”.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

“(3) Vatreno oružje, streljivo i eksplozivne tvari oduzet će se.”

Članak 66.

U članku 337. stavku 4. iza riječi: “pribavljanja takve koristi,” dodaju se riječi: “ili je prouzročena šteta velikih razmjera”.

Članak 67.

U članku 341. stavku 5. riječi: “počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine” zamjenjuju se riječima: “počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine,”.

Članak 68.

U članku 344. stavku 1. riječi: “kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine” zamjenjuju se riječima: “kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem ostvarenja takve koristi,

počinitelj će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora                        do jedne godine.”

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: “kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina” zamjenjuju riječima: “kaznom zatvora od jedne do deset godina”.

Članak 69.

U članku 351. stavku 2. riječi: “osobito povjerljivim” za­mjenjuju se riječima: “vrlo tajnim”.

Članak 70.

U članku 357. stavku 2. riječ: “laka” briše se.

Članak 71.

U članku 360. stavak 5. mijenja se i glasi:

 “(5) Ako su kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjena iz nehaja, počinitelj će se kazniti za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka - novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine”.

Članak 72.

U članku 361. stavku 1. iza riječi: “kaznit će se” dodaju se riječi: “novčanom kaznom ili”.

Članak 73.

U članku 371. stavku 4. iza riječi: “će se kazniti” dodaju se riječi: “novčanom kaznom ili”.

Članak 74.

U članku 374. stavku 2. riječi: “strogo povjerljivim ili povjerljivim” zamjenjuju se riječima: “vrlo tajnim ili tajnim”.

Članak 75.

U članku 89. točki 3. i 19., članku 138., članku 139. i članku 140. riječi: “Sabor Republike Hrvatske” u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 76.

U članku 353. stavku 1., članku 354. stavku 2., članku 357. stavku 3., članku 360. stavku 4., članku 361. stavku 2., članku 362. stavku 3., članku 363. stavku 3., članku 364. stavku 3., članku 365. stavku 2. i članku 370. stavku 3. riječ “godine” briše se.

Članak 77.

U članku 114. i članku 115. riječ: “građanu” zamjenjuje se riječju: “građaninu”.

Članak 78.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Kaznenog zakona.

  Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/00-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.