Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 129/2000 (22.12.2000.), Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2387

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izvršava­nju kazne zatvora, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 14. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4343/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00. i 59/00.) u članku 185. riječi: »1. siječ­nja 2001.« zamje­njuju se riječima: »1. srp­nja 2001.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/00-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.