Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 129/2000 (22.12.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2389

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4346/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 75/93., 11/94., 55/96., 1/97. – pročišćeni tekst, 111/97. i 95/00.) u članku 63. stavku 2. riječi: »školsku medicinu« i »higijensko-
-epidemiološku djelatnost«, brišu se.

Članak 2.

U članku 77. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka specijalne bolnice osiguravaju mjere socijalne skrbi u skladu s propisima iz područja socijalne skrbi.

Troškovi mjera iz stavka 5. ovoga članka podmiruju se iz sredstava socijalne skrbi.«

 Članak 3.

U članku 105. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Zdravstveni djelatnici iz stavka 1. ovoga članka mogu u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove, na teme­lju prijedloga Stručnog vijeća i odluke Upravnog vijeća obav­ljati poslove u svojoj struci izvan punoga radnog vremena koristeći prostor i medicinsko-tehničku opremu zdravstvene ustanove kod koje su u radnom odnosu.«

Iza stavka 2. dodaje se  novi stavak 3. koji glasi:

»Mjerila za utvrđiva­nje posebnog interesa iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar zdravstva.«

U dosadaš­njem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »odnosno zdravstveni djelatnici koji obav­ljaju privatnu praksu« brišu se.

Članak 4.

U članku 122. stavku 3. iza riječi: »Ministarstva zdravstva« briše se veznik: »i«, stav­lja zarez, a iza riječi: »obrane« briše se točka, stav­lja zarez i dodaju riječi: »Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutar­njih poslova, fakulteta zdravstvenog usmjere­nja, znanstveno-istraživačkih pravnih osoba i pravnih osoba koje obav­ljaju proizvod­nju i promet lijekova i medicinskih proizvoda.«

U stavku 6. iza riječi: »mjerila« dodaju se riječi: »za prijam specijalizanata u zdravstvenim ustanovama,«.

Članak 5.

U članku 139. stavku 2. točki 1. broj: »107.« briše se.

Članak 6.

U članku 174. točki 4. riječi: »kod zdravstvenih djelatnika koji obav­ljaju privatnu praksu u vlastitom prostoru i na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi« brišu se.

Članak 7.

U članku 178. točka 1. mije­nja se i glasi:

»1. ako primi na rad zdravstvenog djelatnika visoke stručne spreme za obav­lja­nje poslova u ­nje­govoj struci izvan punoga radnog vremena,«.

Članak 8.

Zdravstvenim djelatnicima kojima je do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona dano odobre­nje ministra zdravstva za rad u svojoj struci izvan punoga radnog vremena, ali ne du­lje od jedne trećine punoga radnog vremena, koristeći prostor i medicinsko-
-tehničku opremu zdravstvene ustanove kod koje su u radnom odnosu, odnosno druge zdravstvene ustanove ili zdravstvenog djelatnika koji obav­lja privatnu praksu prestaje rad izvan punoga radnog vremena danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Zdravstveni djelatnici kojima je do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona dano odobre­nje ministra zdravstva za rad u svojoj struci izvan punoga radnog vremena, ali ne du­lje od jedne trećine punoga radnog vremena, koristeći vlastiti prostor i medicinsko-
-tehničku opremu nastav­ljaju radom izvan punoga radnog vremena najduže dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/00-01/02
Zagreb, 15. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.