Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 129/2000 (22.12.2000.), Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2391

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4349/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 128/99. i 57/00.) članak 25. mije­nja se i glasi:

»Opći akti jedinica lokalne samouprave donijeti do stupa­nja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/00-01/03
Zagreb, 15. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.