Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

NN 129/2000 (22.12.2000.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

ZASTUPNI?KI DOM HRVATSKOGA SABORA

2393

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA ZASTUPNI?KOG DOMA HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

?lanak 1.

U Poslovniku Zastupni?kog doma Hrvatskoga dr?avnog sabora (»Narodne novine«, br. 71/00.) u naslovu i svim odredbama rije?i: »Hrvatskoga dr?avnog sabora« u odre?enom pade?u zamje­njuju se rije?ima: »Hrvatskoga sabora« u odgovaraju?em pade?u.

?lanak 2.

U ?lanku 4. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Zastupni?ki dom konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazo?na ve?ina zastupnika Doma.«

?lanak 3.

U ?lanku 30. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Klubovi zastupnika mogu, ovisno o broju ?lanova kluba, zaposliti djelatnika na poslovima savjetnika, iz Stru?ne slu?be Sabora ili izvan ­nje, a na teret sredstava Hrvatskoga sabora.«

?lanak 4.

U ?lanku 32. stavku 1. podstavku 2. rije?i: »kada Predsjednik Republike upu?uje poslanicu Saboru te Saboru podnosi izvješ?e o sta­nju hrvatske dr?ave i nacije, kao i« brišu se.

Iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi:

»– supotpisuje rješe­nje o imenova­nju predsjednika Vlade i rješe­nja o imenova­nju ?lanova Vlade, kao predsjednik Sabora,«.

Dosadaš­nji podstavci 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19. i 20. postaju podstavci 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.

?lanak 5.

U ?lanku 36. stavku 1. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

»– utvr?uje Prijedlog odluke o Stru?noj slu?bi Sabora, koju donosi Zastupni?ki dom,

– odre?uje raspored sjede­nja zastupnika u dvorani za sjednice na teme­lju ?lanstva u pojedinom klubu zastupnika,«.

Dosadaš­nji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 5. i 6.

?lanak 6.

U ?lanku 57. stavku 1. iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5. i 6. koji glase:

»– provodi postupak kandidira­nja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i predlaga­nja za izbor Zastupni?kom domu,

– u postupku raspisiva­nja referenduma ako to zatra?i deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj priprema prijedloge odgovaraju?ih akata,«.

Dosadaš­nji podstavci 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 7., 8., 9. i 10.

U stavku 2. podstavak 8. mije­nja se i glasi:

»– pita­nja ustrojstva i djelokruga dr?avnih tijela, osniva­nja, ustrojstva, djelokruga i na?ina rada tijela dr?avne uprave, osim tijela unutar­njih poslova i obrane te tijela jedinica lokalne i podru?ne (re­gionalne) samouprave,«.

?lanak 7.

U ?lanku 61. stavku 1. podstavak 3. mije­nja se i glasi:

»– daje miš­lje­nje Predsjedniku Republike o postav­lja­nju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu,«.

?lanak 8.

U ?lanku 63. stavku 1. podstavak 1. mije­nja se i glasi:

»ustrojstvo i djelokrug tijela dr?avne uprave u podru?ju unutar­njih poslova i obrane,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– daje miš­lje­nje o imenova­nju ?elnika sigurnosnih slu?bi u skladu s Ustavom,«.

Dosadaš­nji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7.

?lanak 9.

U ?lanku 73. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5., 6. i 7. koji glase:

»– dava­nje prethodnog miš­lje­nja u postupku izbora i razrješe­nja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– dava­nje prethodnog miš­lje­nja o imenova­nju Glavnog dr?avnog odvjetnika Republike Hrvatske.«

– dava­nje miš­lje­nja Dr?avnom sudbenom vije?u u postupku imenova­nja i razrješe­nja sudaca,«.

Dosadaš­nji podstavak 4. postaje podstavak 3., a podstavci od 5. do 12. postaju podstavci 7. do 14.

?lanak 10.

U ?lanku 93. dodaje se podstavak koji glasi:

»– podnosi jednom godiš­nje izvješ?e o svom radu Zastupni?­kom domu Hrvatskoga sabora.«

?lanak 11.

?lanak 104. briše se.

?lanak 12.

?lanak 106. mije­nja se i glasi:

»Mandatar, odmah po sastav­lja­nju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prihva?a­nja mandata, du?an je program Vlade i Vladu predstaviti Zastupni?kom domu i tra?iti glasova­nje o povjere­nju.

Mandatar, uz zahtjev za glasova­nje o povjere­nju, dostav­lja pro­gram Vlade i ?ivotopise predlo?enih ?lanova Vlade.

O programu Vlade vodi se rasprava.

Povjere­nje je iskazano ako je za prijedlog glasovala ve?ina svih zastupnika u Zastupni?kom domu, a glasuje se za prijedlog u cjelini.

Vlada stupa na du?nost kada joj povjere­nje iska?e Zastupni?­ki dom.

Ako se naknadno imenuje pojedini ?lan Vlade, predsjednik Vlade na prvoj idu?oj sjednici Zastupni?kog doma predstav­lja ga Zastupni?kom domu i tra?i glasova­nje o povjere­nju tom ?lanu Vlade.«

?lanak 13.

U ?lanku 107. stavku 1. rije?: »daju« zamje­njuje se rije?ju: »pola?u«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Tekst sve?ane prise­ge utvr?uje se zakonom.«

U stavku 3. rije?i: »odnosno koji je naknadno imenovan« brišu se.

?lanak 14.

U ?lanku 111. stavci 2. i 3. zamje­njuju se stavkom 2. koji glasi:

»Predsjednik i ?lanovi Vlade zajedni?ki su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje podru?je rada.«

?lanak 15.

U ?lanku 112. stavku 1. rije?i: »jedne desetine« zamje­njuju se rije?ima: »jedne petine«.

Stavci 4., 5. i 6. mije­njaju se i glase:

»Vlada je du?na o?itovati se o prijedlogu iz stavka 1. ovoga ?lanka najkasnije u roku od 8 dana od dana uvrštava­nja prijedloga u dnevni red.

Ne mo?e se glasovati o povjere­nju prije ne­go protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Zastupni?kom domu.

Zastupni?ki dom ?e o povjere­nju glasovati najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Zastupni?kom domu.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Odluka o nepovjere­nju je donijeta ako je za ­nju glasovala ve?ina od ukupnog broja zastupnika u Zastupni?kom domu.«

?lanak 16.

U ?lanku 113. stavku 1. rije?i: »tri mjeseca« zamje­njuju se rije?ima: »šest mjeseci«.

Stavci 2. i 3. mije­njaju se i glase:

»Ako se izglasa nepovjere­nje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku.

Ako se izglasa nepovjere­nje pojedinom ?lanu Vlade pred­sjednik Vlade mo?e umjesto ­nje­ga predlo?iti drugoga ?lana Za­stup­ni?kom domu da mu izgasa povjere­nje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.«

?lanak 17.

U ?lanku 116. stavku 2. rije?i: »o kona?nom prijedlogu zakona« brišu se.

?lanak 18.

Iza ?lanka 116. dodaju se ?lanci 116.a, 116.b, 116.c i 116.d koji glase:

»?lanak 116.a

U postupku donoše­nja zakona kojima se razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela, ustrojstvo i djelokrug dr?avne uprave te ustrojstvo, djelokrug i financira­nje jedinica lokalne i podru?ne (re­gionalne) samouprave Zastupni?ki i ?upanijski dom ravnopravno odlu?uju. Zakon o kojem ?upanijski dom i Zastupni?ki dom ravnopravno odlu?uju, smatra se donesenim kad je u oba doma izglasan u istovjetnom tekstu.

?lanak 116.b

Osniva se Odbor za usuglašava­nje u ?ijem sastavu je pet zastupnika Zastupni?kog doma i pet zastupnika ?upanijskog doma. ?lanove Odbora biraju iz reda svojih ?lanova odbori Zastupni?kog i ?upanijskog doma u ?ijem djelokrugu su pita­nja sloboda i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela, ustrojstvo i djelokrug dr?avne uprave te ustrojstvo, djelokrug i financira­nje jedinica lokalne i podru?ne (re­gionalne) samouprave.

Predsjednik Odbora je zastupnik Zastupni?kog doma biran iz reda ?lanova Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav.

Odbor iz stavka 1. ovoga ?lanka daje miš­lje­nje domovima Sa­bora o kojim to?kama dnevnog reda Zastupni?ki i ?upanijski dom ravnopravno odlu?uju. Odbor dostav­lja miš­lje­nje predsjedniku doma prije utvr?iva­nja dnevnog reda na sjednici doma.

?lanak 116.c

Predsjednici domova Sabora me?usobno se izvješ?uju o tekstu u kojem je zakon izglasan.

U slu?aju kad domovi Sabora utvrde da zakon nije izglasan u istovjetnom tekstu odmah izvješ?uju Odbor za usuglašava­nje.

Odbor ?e se sastati najkasnije u roku od 24 sata od izglasava­nja zakona.

Sjednicama Odbora prisustvuje predstavnik predlagate­lja i Vlade ako ona nije predlagate­lj zakona.

Odbor ?e u roku od 72 sata od izglasava­­nja zakona dostaviti domovima Sabora izvješ?e.

Ako je u Odboru postignuta suglasnost o spornim pita­­njima izvješ?e sadr?ava usuglašeni tekst koji Odbor predla?e domovima Sabora na usvaja­­nje.

Tekst o kojem je provedeno usuglašava­­nje Odbor je utvrdio ako je za nje­ga glasovala ve?ina ?lanova iz reda zastupnika svakog doma Sabora.

?lanak 116.d

U slu?aju kad ?upanijski dom ne odlu?i o zakonu koji je izglasan u Zastupni?kom domu ili kad domovi Sabora ne izglasaju zakon u istovjetnom tekstu ili ako se o tekstu zakona ne postigne suglasnost u roku od 15 dana od dana izglasava­­nja, donesen je zakon u tekstu u kojem je izglasan u Zastupni?kom domu.«

?lanak 19.

?lanak 117. mije­­nja se i glasi:

»Kada ?upanijski dom u roku od 8 dana od dana izglasava­­nja u Zastupni?kom domu, vrati, uz obrazlo?eno miš­­lje­­nje, zakon na ponovno odlu?iva­­nje Zastupni?kom domu, predsjednik Zastupni?­kog doma uputit ?e zahtjev ?upanijskog doma svim zastupnicima, Odboru za zakonodavstvo, mati?nom radnom tijelu i predlagate­­lju, te Vladi ako ona nije predlagate­­lj.

U postupku ponovnog odlu?iva­­nja o zakonu iz stavka 1. ovoga ?lanka primje­­njuju se odredbe ovoga Poslovnika o hitnom postupku.«

?lanak 20.

U ?lanku 118. stavak 3. mije­­nja se i glasi:

»Ako Zastupni?ki dom odlu?i da ne postupi po odredbi stavka 2. ovoga ?lanka, o zakonu se ponovno odlu?uje. U tom slu?aju Zastupni?ki dom o donoše­­nju zakona odlu?uje ve?inom glasova svih zastupnika, osim kada Zastupni?ki dom zakone donosi dvotre?inskom ve?inom.

Stavak 4. briše se.

?lanak 21.

U ?lanku 132. stavak 1. mije­­nja se i glasi:

»Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik u Zastupni?­kom domu, klubovi zastupnika u Zastupni?kom domu, radna tijela Zastupni?kog doma, ?upanijski dom i Vlada.«

?lanak 22.

Iznad ?lanka 164. dodaje se podnaslov: »Organski zakon«.

?lanak 164. mije­­nja se i glasi:

»Organskim zakonom ure?uju se prava nacionalnih ma­­njina, te razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra­?a­nina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tije­la te ustrojstvo i djelokrug lokalne i podru?ne (re­gionalne) samouprave.

U postupku donoše­­nja organskih zakona primje­­njuju se odredbe ovoga Poslovnika sadr?ane u Glavi IX: AKTI ZASTUPNI?­KOG DOMA.

Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih ma­­njina ure?uje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donoše­­nje or­gan­skih zakona.«

?lanak 23.

?lanak 168. mije­­nja se i glasi:

»Iznimno, ako se ve?ina nazo?nih zastupnika s tim slo?i, pred­la­gate­­lj akta mo?e podnijeti amandman na kona?ni prijedlog zakona u tijeku odlu?iva­­nja o podnesenim amandmanima na sjednici. I takav amandman podnosi se u pisanom obliku uz potrebno obrazlo?e­­nje.

O amandmanima podnesenim sukladno stavku 1. ovoga ?lanka glasuje se.«

?lanak 24.

U ?lanku 169. u stavku 2. na kraju teksta dodaje se re?enica koja glasi:

»Ako je na suprotnost amandmana s odredbama Ustava Republike Hrvatske upozorio ?lan Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, sjednica ?e se prekinuti i sastati Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, ukoliko ?lan Odbora ima potporu tre?ine ?lanova Odbora.«

?lanak 25.

U ?lanku 182. stavak 4. mije­­nja se i glasi:

»Zastupnik mo?e postaviti jedno pita­­nje. Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu takvo da se na ­­nje­ga mo?e odgovoriti odmah i bez pripreme.«

U stavku 7. rije?: »usmenog« briše se.

?lanak 26.

U ?lanku 199. stavci 1. i 2. mije­­njaju se i glase:

»Zastupni?ki dom zasjeda redovito dva puta godiš­­nje: prvi put izme?u 15. sije?­­nja i 15. srp­­nja, a drugi put izme?u 15. rujna i 15. prosinca.

Izvan rokova iz stavka 1. ovoga ?lanka, Zastupni?ki dom zasjeda izvanredno na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade, te ve?ine svih zastupnika u Zastupni?kom domu.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik Zastupni?kog doma uz prethodno pribav­­ljeno miš­­lje­­nje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka mo?e saz­vati Dom na izvanredno zasjeda­­nje.«

Dosadaš­­nji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

?lanak 27.

U ?lanku 211. stavku 1. ?etvrta re?enica mije­­nja se i glasi: »Ako zastupnik nije zadovo­­ljan danim objaš­­nje­­njem mo?e zatra?iti da o tome dostavi miš­­lje­­nje Odbor za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav u roku od 24 sata«.

U stavku 2. u prvoj re?enici rije?i: »ispravio navod za koji dr?i da je neto?an« zamje­­njuju se rije?ima: »ispravio neto?an navod«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Zastupnik ne mo?e zatra?iti rije? da bi odgovorio na navod iz izlaga­­nja (replika) predstavnika Vlade.«

?lanak 28.

U ?lanku 213. stavk 2. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Nakon što svi zastupnici koji su se prijavili za raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova zastupnika mogu ponovno zatra?iti rije? i tada mogu govoriti najviše pet minuta neovisno o tome je li predstavnik kluba zastupnika ve? sudjelovao u raspravi o toj temi dnevnog reda.«

?lanak 29.

U ?lanku 219. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Miš­­lje­­nje o prigovoru daje Odbor za Ustav, Poslovnik i po­liti?­ki sustav.«

U dosadaš­­njem stavku 4. koji postaje stavak 5. na kraju re?enice briše se to?ka i dodaju rije?i: »i izvjestite­­lj Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav.«

?lanak 30.

U ?lanku 225. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Na prijedlog predsjedate­­lja o dvije ili više to?aka utvr?enog dnevnog reda mo?e se provesti objedi­­njena rasprava.«

?lanak 31.

U ?lanku 228. stavku 2. podstavak 2. mije­­nja se i glasi:

»- zakone (organski zakoni) kojima se razra?uju Ustavom utvr?ene slobode i prava ?ovjeka i gra?anina, izborni sustav, ustroj­stvo, djelokrug i na?in rada dr?avnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i podru?ne (re­gionalne) samouprave,«.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– Strate­giju nacionalne sigurnosti i Strate­giju obrane Republike Hrvatske,«.

Dosadaš­­nji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.

?lanak 32.

U ?lanku 230. stavku 1. podstavci 4. i 5. mije­­njaju se i glase:

»– donosi odluku iz ?lanka 7. stavka 2. i ?lanka 8. Ustava Republike Hrvatske,

– donosi ustavne zakone (organski zakoni) kojima se ure?uju prava nacionalnih ma­­njina.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»– donosi odluku o pokreta­­nju postupka za utvr?iva­­nje posebne odgovornosti Predsjednika Republike.«

?lanak 33.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja a objavit ?e se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/00-06/01
Zagreb, 15. prosinca 2000.

ZASTUPNI?KI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupni?kog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom?i?, v. r.