Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskih voda

NN 130/2000 (27.12.2000.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2399

Na teme­lju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2001. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2001. godinu Hrvat­skim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                  1.301.400.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                                 1.365.600.000 kuna

– deficit u iznosu od                                                     64.200.000 kuna

II.

Deficit u iznosu od 64.200.000 kuna namirit će se zaduživa­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaćih poslovnih banaka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/00-01/16
Zagreb, 13. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma  Hrvatskoga Sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2001. GODINU HRVATSKIH VODA

         u kunama

__________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                       Plan

                                                                                   za 2001.

                                 1                                                       2

   PRIHODI

  1.         Izvorni prihodi                                      803.000.000

   1.1.      Naknada za korište­nje voda                   250.000.000

   1.2.      Naknada za zaštitu voda                         240.000.000

   1.3.      Naknada za vađe­nje pijeska,

              š­ljunka i kamena                                           3.000.000

   1.4.      Slivna vodna naknada                             310.000.000

   2.        Prihod iz Državnog proračuna          298.400.000

   2.1.      Sredstva za vodni doprinos                   200.000.000

   2.2.      Obnav­lja­nje vodnih građevina za

              zaštitu od poplava na državnim

              vodama                                                          5.000.000

   2.3.      Kapitalni transfer                                       93.400.000

   2.3.1.   Učešće u povlače­nju zajma za

              obnovu Istočne Slavonije, Bara­nje

              i zapadnog Srijema                                     32.000.000

   2.3.2.   Financira­nje vodnogospodarskih

              projekata                                                      61.400.000

   3.        Ostali prihodi                                        200.000.000

   UKUPNI PRIHODI                                       1.301.400.000

   IZDACI

   1.        Tekuće tehničko i gosp.

              održava­nje vodotokova i vodnih

              građevina                                               556.600.000

   1.1.      Održava­nje zaštitnih vodnogospod.

              objekata na državnim vodama

              (objekti zaštite od poplava)                    210.000.000

   1.2.      Obnav­lja­nje vodnih građevina za

              zaštitu od poplava na državnim

              vodama                                                        35.000.000

   1.3.      Uređe­nje i održava­nje lokalnih

              voda i hidromelioracijskih sustava

              na slivnim područjima                             228.900.000

   1.4.      Studijsko-razvojni i

              znanstveno-istraživ. poslovi                    50.000.000

   1.5.      Preventivna zaštita voda i mora

              od zagađivanja                                           15.000.000

   1.6.      Hitne intervencije u području

              vodnog. gospodarstva                             13.900.000

   1.7.      Ostali izdaci pri uprav­lja­nju

              vodama                                                          3.800.000

   2.        Financira­nje programa radova          596.000.000

   2.1.      Objekti zaštite od štetnog

              djelova­nja voda na državnim

              vodama (zaštita od poplava)                    13.000.000

   2.2.      Obnova i razvitak vodoopskrbe            200.000.000

   2.3.      Zaštita voda i mora od zagađiva­nja      220.000.000

   2.4.      Projekt obnove Istočne Slavonije,

              Bara­nje i zapadnog Srijema                       93.000.000

   2.5.      Priprema, planira­nje i uprav­lja­nje

              projektima                                                    50.000.000

   2.6.      Ulaga­nja u materijalnu i

              nematerijalnu imovinu (imovin.

              prav. poslovi, osnov. sredstva,

              informat. i dr.)                                             20.000.000

   3.        Izdaci poslova­nja                                   128.000.000

               3.1. Plaće, naknade i doprinosi                 88.300.000

              3.2. Materijalni troškovi                            39.700.000

   4.        Ostali izdaci                                            85.000.000

   UKUPNI IZDACI                                           1.365.600.000

   SUFICIT/DEFICIT                                           –64.200.000

   FINANCIRANJE                                                64.200.000

   ZADUŽIVANJE                                                221.000.000

   1.         Svjetska banka za obnovu i razvoj          93.000.000

   2.         Ino banke                                                    30.000.000

   3.         HBOR                                                           48.000.000

   4.         Domaće poslovne banke                          50.000.000

   OTPLATE                                                         156.800.000