Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 131/2000 (28.12.2000.), Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2413

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Zastup­nič­koga doma Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 97/2000.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredba članka 12. stavka 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/2000. i 73/2000.) u 2001. godini neće se primje­njivati.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća dužnosnika u 2001. godini primje­njivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadaš­nji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Odredba članka 12. stavka 5. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/2000. i 73/2000.) u 2001. godini neće se primje­njivati.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/06
Urbroj: 5030105-00-12
Zagreb, 22. prosinca 2000.

Predsjednik
Ivica Račan,
v. r.