Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije u

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije u

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2414

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PLINSKIH KUHINJSKIH ŠTEDNJAKA, KUHALA, PEĆNICA, ROŠTILJA I STOLNIH ŠTEDNJAKA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznom atestira­nju plinskih kuhi­njskih šted­njaka, kuhala, pećnica, rošti­lja i stolnih šted­njaka te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda (»Službeni list«, broj 18/91), članak 10. mije­nja se i glasi:

»Članak 10.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99). Visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 5 mm do 25 mm.

Potvrdbeni znak označuje se na proizvodu.«

Članak 2.

U članku 12. iza točke 2) dodaje se točka 3) koja glasi:

»3) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u pravilniku nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13.a:

»Članak 13.a

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovog pravilnika. Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz članka 12. pravilnika.«

Članak 4.

Iza članka 13.a dodaje se članak 13.b:

»Članak 13.b

U cijelome tekstu Pravilnika o obaveznom atestira­nju plinskih kuhi­njskih šted­njaka, kuhala, pećnica, rošti­lja i stolnih šted­njaka te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuje »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuje se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuje se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućem rodu i padežu«.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/27
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 7. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.