Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2415

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ISPITIVANJU NAMJEŠTAJA I DIJELOVA ZA NAMJEŠTAJ TE O UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezatnom ispitiva­nju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovo­ljiti pravne osobe ovlaštene za ispitiva­nje tih proizvoda (»Narodne novine«, broj 63/95), u članku 9. iza stavka c) dodaje se stavak d) koji glasi:

»d) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za ispitiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u pravilniku nije drukčije propisano.«

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a.

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za ispitiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz članka 9. pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/52
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.