Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom atestiranju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom atestiranju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2416

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ATESTIRANJU ZAŠTITNIH OPASAČA I O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezatnom atestira­nju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda (»Službeni list«, broj 67/89), članak 2. mije­nja se i glasi:

»Članak 2.

Zaštitni opasači potvrđuju se tako da se potvrđuje tip proizvoda, uz kontrolu usklađenosti proizvoda s potvrđenim tipom.

Tip proizvoda prema pravilniku određen je u hrvatskoj normi iz članka 1. pravilnika.«

Članak 2.

Članak 8. pravilnika mije­nja se i glasi:

»Članak 8.

Potvrda o sukladnosti izdaje se za svaki tip zaštitnog opasača.

Zaštitni opasač za koji je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač, odnosno uvoznik označuje potvrdbenim znakom.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka za proizvode iz članka 1. pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj: 88/98, 165/98 i 8/99), s tim što se utvrđuje i ovo:

a) visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 15 mm do 30 mm,

b) označiva­nje potvrdbenim znakom obav­lja se utiskiva­njem, na­ljepnicom ili privjesnicom.«

Članak 3.

U članku 9. pravilnika, iza stavka b) dodaje se stavak c) koji glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 4.

Iza članka 10. dodaju se novi članci 10.a i 10.b koji glase:

»Članak 10.a

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz članka 9. pravilnika.

Članak 10.b

U cijelome tekstu Pravilnika o obvezatnom atestira­nju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/53
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.