Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje t

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje t

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2417

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narod­ne novine« broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOM ATESTIRANJU PLINSKIH UREĐAJA ZA VELIKE KUHINJE I ZA KAMPIRANJE TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH UREĐAJA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezatnom atestira­nju plinskih uređaja za velike kuhi­nje i za kampira­nje te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati pravne osobe ovlaštene za atestira­nje tih uređaja (»Narodne novine«, broj 79/1995), članak 11. mije­nja se i glasi:

»Članak 11.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine« broj 88/98, 165/98 i 8/99).

Visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 5 mm do 25 mm.

Potvrdbeni znak se označuje na uređaju.«

Članak 2.

U članku 13., iza točke b. dodaje se točka c. koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u pravilniku nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza članka 15. dodaju se novi članci 15.a i 15.b koji glase:

»Članak 15.a

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda, donesena prije stupa­nja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovog pravilnika. Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz članka 13. pravilnika.

Članak 15.b

U cijelome tekstu Pravilnika o obvezatnom atestira­nju plinskih uređaja za velike kuhi­nje i za kampira­nje te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati pravne osobe ovlaštene za atestira­nje tih uređaja, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, u odgovarajućem rodu i padežu«.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/33
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 6. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,
v. r.