Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlašte

NN 131/2000 (28.12.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlašte

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2418

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PROIZVODA KOJI PROUZROKUJU RADIOFREKVENCIJSKE SMETNJE TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PODUZEĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznom atestira­nju proizvoda koji prou­zrokuju radiofrekvencijske smet­nje te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda (»Službeni list« broj 30/91), članak 9. mije­nja se i glasi:

»Članak 9.

Proizvod iz članka 1. pravilnika za koji je izdana potvrda o sukladnosti, proizvođač odnosno uvoznik mora označiti potvrdbenim znakom prema Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine« broj 88/98, 165/98 i 8/99).«

Članak 2.

U članku 10., iza stavka b) dodaje se stavak c) koji glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u pravilniku nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza članka 11. dodaju se novi članci 11.a i 11.b koji glase:

»Članak 11.a

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ovog pravilnika ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovog pravilnika.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz članka 10. pravilnika.

Članak 11.b

U cijelome tekstu Pravilnika o obaveznom atestira­nju proiz­voda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smet­nje te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaš­tene za atestira­nje tih proizvoda, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se rije­čima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/40
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 8. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.