Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2421

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ŠLJEMOVA ZA ZAŠTITU U INDUSTRIJI

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju š­ljemova za zaštitu u industriji (»Službeni list«, broj 29/82), točka 10. mije­nja se i glasi:

»10. Proizvođač odnosno uvoznik potvrdbenim znakom označuje kacigu za koju je izdana potvrda o sukladnosti.

Potvrdbeni se znak označuje utiskiva­njem na kacigu pri čemu visina »B« iz članka 4. Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj: 88/98, 165/98 i 8/99) iznosi od 10 mm do 25 mm.«

Članak 2.

U točki 11. iza podtočke 2) dodaje se podtočka 3) koja glasi:

»3) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe. Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.

13.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju
š­ljemova za zaštitu u industriji, riječ »š­ljem« zamje­njuje se riječju »kaciga«, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, oznaka »JUS« zamje­njuje se oznakom »HRN«, riječ »standard« zamje­njuje riječ »norma«, riječi jugoslavenski standard« zamje­njuju riječi »hrvatska norma«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju riječi »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«

Članak 4.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/55
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 15. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.