Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2426

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narod­ne novine« broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU TRANSFORMATORA ZA RAZDVAJANJE I SIGURNOSNIH TRANSFORMATORA ZA RAZDVAJANJE

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju transformatora za razd­vaja­nje i sigurnosnih transformatora za razdvaja­nje (»Službeni list« broj 43/88), točka 10. mije­nja se i glasi.

»10. Izgled i upotreba potvrdbenog znaka za proizvode iz toč­ke 1. naredbe utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi pot­vrd­benog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine« broj 88/98, 165/98 i 8/99), s tim što se utvrđuje i ovo:

a) visina »B« potvrdbenog znaka može biti od 3 mm do 25 mm

b) označiva­nje potvrdbenim znakom obav­lja se na samom proizvodu

c) za proizvode osobito malih dimenzija potvrdbeni znak bez dopunskih oznaka nalazi se na proizvodu, a s dopunskim oznakama i na pakira­nju ili etiketi.«

Članak 2.

U točki 11., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.

12.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju transformatora za razdvaja­nje i sigurnosnih transformatora za razdvaja­nje, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuje se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«

Članak 4.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/44
Urbroj: 558-04/11-00-1
Zagreb, 8. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.