Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju čeličnih boca s ventilom za plinove propan-butan

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju čeličnih boca s ventilom za plinove propan-butan

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2430

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ČELIČNIH BOCA S VENTILOM ZA PLINOVE PROPAN-BUTAN

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju čeličnih boca s ventilom za plinove propan-butan (»Službeni list«, broj 44/87), točka 9. mija­nja se i glasi:

»9. Boce za koje je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom. Potvrdbeni se znak utiskuje pokraj tehničkih podataka o boci. Izgled potvrdbenog znaka utvrđen je Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99), a veličina »B« iz članka 4. tog pravilnika mora biti najma­nje 10 mm«.

Članak 2.

U točki 11., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u ovoj naredbi nije drugačije propisano.«

Članak 3.

Iza točke 13. dodaje se nova točka 13.a koja glasi:

»13.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.«

Članak 4.

Iza točke 13.a dodaje se nova točka 13.b koja glasi:

»13.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju čeličnih boca s ventilom za plinove propan-butan, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuju se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju riječi »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuje se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuje se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu«.

Članak 5.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/29
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 5. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,
v. r.