Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2431

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4., Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU UŽADI ZA IZVOZNA POSTROJENJA U RUDARSTVU

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju užadi za izvozna postroje­nja u rudarstvu (»Službeni list«, broj 27/80), u točki 9. stavku 1. riječi »Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji« zamje­njuju se riječima »Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

Točka 12. mije­nja se i glasi:

»12. Uže za koje je izdana potvrda o sukladnosti, proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom.

Potvrdbeni znak označava se utiskiva­njem na pločicu ili nanoše­njem na ispravu koja prati proizvod u prometu. Visina »B« potvrdbenog znaka iznosi 30 mm.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj: 88/98, 165/98 i 8/99).«

Članak 3.

U točki 13. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 4.

Iza točke 14. dodaju se nove točke 14.a i 14.b koje glase:

»14.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda, donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 13. naredbe.

14.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju užadi za izvozna postroje­nja u rudarstvu, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućem rodu i padežu.«

Članak 5.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/57
Urbroj: 558-04/10-00-1
Zagreb, 28. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.