Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2432

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4., Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU LANACA I SASTAVNIH ELEMENATA LANACA

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju lanaca i sastavnih elemenata lanaca (»Službeni list«, broj 9/83), točka 2. mije­nja se i glasi:

»2. Postupak potvrđiva­nja lanaca i sastavnih elemenata lanaca iz točke 1. naredbe provodi se tako da se potvrđuje tip proizvoda, uz kontrolu uklađenosti proizvoda s potvrđenim tipom, prema točki 2.4 hrvatske norme HRN A K2.003 – Postupci ispitiva­nja za potvrđiva­nje i znak kakvoće.

Pod tipom lanaca prema naredbi podrazumijeva se lanac iste vrste i dimenzija.

Pod tipom sastavnog elementa lanca prema naredbi podrazumijeva se element iste vrste i dimenzija.«

Članak 2.

U točki 8. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Za proizvode iz točke 1. naredbe, potvrda o sukladnosti važi pet godina ako se kontrolnim ispitiva­njem utvrdi da su proizvodi usklađeni s potvrđenim tipom.«

Članak 3.

Točka 9. mije­nja se i glasi:

»9. Lance i sastavne elemente lanaca za koje je izdana potvrda o sukladnosti, proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom.

Potvrdbeni znak utiskuje se na kružni aluminijski privjesak promjera 35 mm što se pričvršćuje ili na jedan kraj lanca (ako se lanac isporučuje pojedinačno), ili na svježa­nj (ako se lanci isporučuju u dužinskim metrima odnosno svež­njevima).

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99).«

Članak 4.

U točki 10. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»10. Usklađenost proizvoda s potvrđenim tipom kontrolira se jedanput godiš­nje«.

Članak 5.

U točki 11. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 6.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda, donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.

12.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju lanaca i sastavnih elemenata lanaca, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgo­varajućemu rodu i padežu.«

Članak 7.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/37
Urbroj: 558-04/10-00-1
Zagreb, 18. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,
v. r.