Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju profiliranih gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermetičnim zatvaranjem kri

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju profiliranih gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermetičnim zatvaranjem kri

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2433

Na teme­lju članka 5. stavka 2. članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4., Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PROFILIRANIH GUMENIH BRTVENIH TRAKA ZA VRATA, KAPKE I POKRETNE PREGRADE SKLONIŠTA I DVONAMJENSKIH OBJEKATA S HERMETIČNIM ZATVARANJEM KRILA

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju profiliranih gumenih brt­venih traka za vrata, kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermetičnim zatvara­njem krila (»Službeni list«, broj 35/86), točka 10. mije­nja se i glasi:

»10. Brtvenu traku za koju je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač – ako je riječ o domaćem proizvodu odnosno uvoznik – ako je riječ o uvoznom proizvodu označava potvrdbenim znakom. Potvrdbeni znak nanosi se na svako pakira­nje posebno izrađenim žigom.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«,  broj: 88/98, 165/98 i 8/99).

Visina »B« potvrdbenog znaka mora iznositi najma­nje 50 mm.

Osim potvrdbenog znaka proizvođač odnosno uvoznik mora na svakom pakira­nju naznačiti i broj potvrde o sukladnosti i količinu potvrđene partije.

Na kraju brtvene trake nanosi se oznaka na kojoj je pečatom bijele boje otisnuto ime proizvođača, mjesec i godna proizvod­nje, tip profila (PH ili H) i šifra organizacije ovlaštene za potvrđiva­nje (npr. DC1). Razmak između susjednih oznaka između brtvene trake iznosi najma­nje 2 m.«

Članak 2.

U točki 11. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod na normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 3.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a Rješe­nje o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda, donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.

12.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju profiliranih gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i pokretne pre­grade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermetičnim zatvara­njem krila, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuje se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućem rodu i padežu.«

Članak 4.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/48
Urbroj: 558-04/10-00-1
Zagreb, 11. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.