Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju aparata za zaštitu dišnih organa

NN 131/2000 (28.12.2000.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju aparata za zaštitu dišnih organa

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2435

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4., Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU APARATA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju aparata za zaštitu dišnih organa (»Službeni list«, broj 49/87), točka 9. mije­nja se i glasi:

»9. Aparat za koji je izdana potvrda o sukladnosti, označava se potvrdbenim zakonom. Označava­nje potvrdbenim zakonom obav­lja ovlaštena pravna osoba, na­ljepnicom na aparat. Visina »B« potvrdbenog znaka iznosi od 15 mm do 30 mm.

Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99).«

Članak 2.

U točki 11. iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano«.

Članak 3.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda, donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe.

Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ove točke zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 11. naredbe.

12.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju aparata za zaštitu dišnih organa, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju se riječima »hrvatska norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu«.

Članak 4.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/58
Urbroj: 558-04/10-00-1
Zagreb, 15. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,
v. r.