Odluka o početku rada Nacionalnoga klirinškog sustava i o izvršenju naloga za plaćanje tim putem

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o početku rada Nacionalnoga klirinškog sustava i o izvršenju naloga za plaćanje tim putem

HRVATSKA NARODNA BANKA

2436

Na teme­lju članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst), članka 36. stavka 1. točke 14) i članka 56a. stavka 4. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine« broj 27/93 i 97/2000) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O POČETKU RADA NACIONALNOGA KLIRINŠKOG SUSTAVA I O IZVRŠENJU NALOGA ZA PLAĆANJE TIM PUTEM

I.

Nacionalni klirinški sustav je sustav za izvrše­nje plaća­nja između depozitnih institucija (u da­lj­njem tekstu: međubankovna plaća­nja) obračunom na neto multilateralnom načelu.

Nacionalni klirinški sustav poči­nje s radom 5. ve­ljače 2001. godine.

II.

Sudionici Nacionalnoga klirinškog sustava su:

– banke i štedionice,

– Hrvatska narodna banka,

– Zavod za platni promet i

– treće strane.

III.

Treće strane, u smislu ove Odluke, su:

– institucija koja, teme­ljem ugovornog odnosa, dostav­lja platne transakcije u Nacionalni klirinški sustav radi obračuna u ime i za račun banke, štedionice ili Hrvatske narodne banke,

– sudionik platnog prometa koji, na teme­lju posebnog ovlašte­nja banke, štedionice ili Hrvatske narodne banke, dostav­lja platne transakcije u Nacionalni klirinški sustav radi obračuna.

IV.

Sudionici obračuna putem Nacionalnoga klirinškog sustava su: banke, štedionice i Hrvatska narodna banka.

Obračun plaća­nja provodi se preko obračunskih računa banaka, štedionica i Hrvatske narodne banke u Nacionalnom klirinškom sustavu.

Banka i štedionica ima jedan obračunski račun u Nacionalnom klirinškom sustavu. Hrvatska narodna banka može imati više obračunskih računa u Nacionalnom klirinškom sustavu, a ­njihov broj određuje guverner Hrvatske narodne banke.

Obračun plaća­nja obav­lja se do iznosa limita na obraču­nskom računu iz stavka 2. ove točke.

V.

Zavod za platni promet zadaje platne transakcije na teret obračunskih računa banaka, štedionica i Hrvatske narodne banke u Nacionalnom klirinškom sustavu s naslova izvrše­nja međuba­n­kovnih plaća­nja po računima sudionika platnog prometa koji se, teme­ljem Zakona o platnom prometu u zem­lji, vode u Zavodu za platni promet.

VI.

Guverner Hrvatske narodne banke propisuje:

– pravila rada za sudionike Nacionalnoga klirinškog sustava,

– način određiva­nja limita na obračunskim računima u Nacionalnom klirinškom sustavu.

Tehničko-tehnološke upute za obračun plaća­nja putem Nacionalnog klirinškog sustava donosi glavni direktor Zavoda za platni promet.

Guverner Hrvatske narodne banke daje suglasnost na upute iz stavka 2. ove točke.

VII.

Poslove vezane za operativno i tehničko-tehnološko funk­cio­nira­nje Nacionalnoga klirinškog sustava obav­lja Zavod za platni promet.

VIII.

Banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dužni su uk­ljučiti se u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom, radi izvrše­nja plaća­nja tim putem, najkasnije do 6. kolovoza 2001. godine.

Do uk­ljuče­nja u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dostav­ljaju naloge za plaća­nje na obračun u Nacionalni klirinški sustav putem Zavoda za platni promet.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a primje­njuje se od 5. ve­ljače 2001. godine.

O. br. 565/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.