Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2437

Na teme­­lju članka 6. stavka 2. i članka 36. stavka 1. točke 6. Zakona o platnom prometu u zem­­lji (»Narodne novine« broj 27/93 i 97/2000) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu plaća­­nja gotovim novcem (»Narodne novine« broj 142/97, 80/98 i 64/99) u članku 1. stavku 2. iza riječi »ustanove« dodaje se zarez i riječi »štedno-kreditne zadruge«.

Članak 2.

Članak 8. mije­­nja se i glasi:

»Iznos gotovog novca, namije­­njenog obav­­lja­­nju platnog prometa, koje­g krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni i trezoru (blagajnički maksimum) podružnica Zavoda za platni promet i jedinica Hrvatske pošte određuje Hrvatska narodna banka.

Banka i štedionica određuje visinu blagajničkog maksimuma u banci i štedionici.

Iznos gotovog novca koji premašuje blagajnički maksimum iz stavka 1. i 2. ovoga članka banka, štedionica i jedinica Hrvatske pošte uplaćuje na račun«.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Banka i štedionica koja na računu za namire­­nje ima evidentirane nenamirene obveze ne može obav­­ljati plaća­­nje gotovim novcem i dužna je gotov novac uplatiti na svoj račun.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 566/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­­ljko Rohatinski, v. r.