Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj rezervi

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2438

Na teme­­lju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. i 16. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOJ REZERVI

I.

U točki X., stavku 1. Odluke o obveznoj rezervi (»Narodne novine« br. 94/00), postotak »50%« zamje­­njuje se s postotkom »60%«.

U istoj točki, u stavku 2. brišu se riječi:

»odnosno stavkom 2. točke XIV. ove Odluke«,

te se iza stav­ka 4. dodaje novi stavak koji glasi:

»Izuzev navedenog, u održava­­nje kunskog dijela obvezne rezerve uk­­ljučivat će se i sredstva koja financijske institucije na kraju radnog dana prenesu na poseban račun u Hrvatskoj narodnoj banci za namire­­nje neto pozicije iz Nacionalnoga klirinškog sustava.«

II.

U točki XIV. Odluke, stavak 2. briše se.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­njuje se od 8. siječ­­nja 2001. godine, kada financijske institucije sastav­­ljaju obračun obvezne rezerve za obračunsko razdob­­lje od 1. do 31. prosinca 2000. godine.

O. br. 567/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­­ljko Rohatinski, v. r.