Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2441

Na teme­lju članka 12., članka 16. stavka 2. i članka 67. stav­ka 1. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

U Odluci o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke (»Narodne novine« br. 39/00 i 94/00) točka II. mije­nja se i glasi:

»Banci koja na kraju dana iskaže ne­gativno sta­nje prolaznog računa u Zavodu za platni promet, proizašlo s naslova obračuna uplata i isplata gotovine na računima deponenata banke, Hrvatska narodna banka obračunavat će kamatu po stopi od 18%.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se s danom početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

O. br. 570/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.