Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2442

Na teme­lju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA ZA ODOBRENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVI ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA (LOMBARDNI KREDIT)

I.

U Odluci o uvjetima za odobre­nje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit) (»Narodne novine« br. 160/98, 28/99, 32/99 i 38/99) točka V. mije­nja se i glasi:

»Danom početka korište­nja lombardnog kredita smatra se dan kad su sredstva prenesena na račun za namire­nje banke i štedionice u Hrvatskoj narodnoj banci, dok se dan vraća­nja kredita ne računa kao dan korište­nja kredita.

Ukoliko je dan vraća­nja istovjetan danu početka korište­nja, smatrat će se da je lombardni kredit korišten jedan dan.

Radnim danom, u smislu ove Odluke, ne smatra se subota.«

II.

Točka VI. i točka VIII. Odluke brišu se.

Dosadaš­nje točke VII., IX. i X. postaju točke VI., VII. i VIII.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se s danom početka rada Nacionalnog klirinškog sustava.

O. br. 571/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.