Odluka o prestanku važenja Odluke o prekonoćnom međubankarskom trgovanju

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o prestanku važenja Odluke o prekonoćnom međubankarskom trgovanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2443

Na teme­lju članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvat­skoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 35/95 – pročišćeni tekst) i članka 9. stavka 1. točke 4. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine« broj 27/93 i 97/00) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PREKONOĆNOM MEĐUBANKARSKOM TRGOVANJU

I.

Odluka o prekonoćnom međubankarskom trgova­nju (»Narodne novine« broj 32/99) prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se s danom početka rada Nacionalnog klirinškog sustava.

O.br. 572/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.