Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2445

Na teme­lju članka 16. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA AKTIVNIH I PASIVNIH KAMATA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

U točki II. Odluke o načinu obračuna, naplate i plaća­nja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke (»Narodne novine« broj 147/98, 160/98 i 32/99) stavak 5. i 6. brišu se.

II.

Točka III. Odluke mije­nja se i glasi:

»Kamate s osnova vrijednosnih papira koje je Hrvatska narodna banka izdala uz diskont, te kamate na sredstva izdvojenog deviznog dijela obvezne rezerve, obračunavaju se i isplaćuju danom dospijeća vrijednosnog papira, odnosno po završetku razdob­lja održava­nja deviznog dijela obvezne rezerve.«

III.

U točki IV. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Izuzetno od stavka 1. i 2. ove točke, Hrvatska narodna ban­ka neće obračunavati kamatu za nedovo­ljno izdvojenu ili neodrža­nu obveznu rezervu bankama i štedionicama od dana oduzi­ma­nja odobre­nja za rad.«

IV.

U točki V. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Hrvatska narodna banka izvršit će prijeboj dospjelih aktivnih i pasivnih kamata.«

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 574/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.