Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvat

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvat

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

2448

Na osnovi članka 27. stavke 3. Odluke o osnovama za sklapa­nje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdrav­stvenim djelatnicima za 2000. godinu (»Narodne novine« broj 127/00) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvat­skog zavoda za zdravstveno osi­gura­nje na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU CIJENE RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA IZRADU STOMATOLOŠKO-
-PROTETSKIH POMAGALA, ORTODONSKIH URE-ĐAJA, UDLAGA, RESEKCIJSKIH PROTEZA,  EPITEZA I OPTURATORA ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Cijena rada zubotehničara za izradu stomatološko-protetskog pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (u da­lj­njem tekstu: Zavod), prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« br. 63/00 – pročišćeni tekst, 77/00, 85/00 i 106/00 – u da­lj­njem tekstu: Pravil­nik), utvrđuje se na osnovi broja bodova iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« br. 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99. i 3/00.), koji su utvrđeni za zubotehničara za svako pojedino stomatološko-protetsko pomagalo i cijene boda iz članka 25. tablica II. pod točkom 1. Odluke o osnovama za sklapa­nje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, te cijene materijala zubotehničara za izradu pomagala.

Cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stoma­to­loško-protetskih pomagala utvrđena na način propisan stavkom 1. ovog članka navedena je u tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijena rada i materijala zubotehničara za izradu ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora utvr­đena na način kako je to navedeno u stavci 1. ovog članka, navedena je u tablici 2. koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Stupa­njem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđiva­nju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stoma­tološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (klasa: 025-04/99-01/11, ur broj: 338-01-04-99-1, od 29. siječ­nja 1999. godine).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2001. godine.

Klasa: 025-04/00-01/216
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.

 

Tablica 1.

 

CIJENA RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA STOMATOLOŠKO-PROTETSKA POMAGALA

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                

  Šifra                                                                                     Vremenski     Broj      Vrijednost    Cijena       Cijena          Ukupna

pomag.                  Naziv pomagala                                       normativ      bodova          boda           (rada     materijala        cijena

                                                                                                      (min)                                                (4 x 5)                               (6+7)
_____________________________________________________________________________________________________________________

      1                                    2                                                           3                 4                  5                 6                 7                    8
_____________________________________________________________________________________________________________________

   52332      lijevana nadograd­nja                                                   27             3,40             6,11           20,77           10,20         30,97

   52340      akrilatna krunica                                                         110           13,86             6,11           84,68           41,60        126,28

   52342      fasetirana krunica                                                       160           20,16             6,11         123,18           60,50        183,68

   52344      krunica jednodjelna lijevana                                     130           16,38             6,11         100,08           49,10        149,18

   52346      međučlan puni                                                              80           10,08             6,11           61,59           30,20         91,79

   52347      međučlan fasetirani                                                    150           18,90             6,11         115,48           56,70        172,18

   52380      izrada nove ili nadomjestak stare fasete                   50             6,30             6,11           38,49           18,90         57,39

   93004      djelomična proteza akrilna do 10 elemenata           400           50,40             6,11         307,94         151,20        459,14

   93005   djelomična proteza akrilna preko 10 elemenata       470            59,22             6,11         361,83        177,60        539,43

                                                                                                         430           62,78                            383,59         279,60        663,19***

   93006      lijevana metalna proteza                                           310          39,06             6,11       238,66       151,20        389,86****

                                                                                                         740         101,84                            622,25         430,80       1.053,05

   93008      totalna zubna proteza                                                400           50,30             6,11         307,33         150,90        458,23

   93014      podlaga­nje proteze                                                       80           10,08             6,11           61,59           30,20         91,79

   93080      reparatura proteze (prijelom i 1 element)                   54             6,35             6,11           38,80           20,40         59,20

   93081      reparatura s 2 ili više elemenata                               100           12,60             6,11           76,99           37,80        114,79

* Prema popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93. i 56/93.)

** Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz članka 25. Odluke o osnovama za sklapa­nje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, (»Narodne novine« broj 127/00.)

*** Cijena rada i materijala za lijevanu metalnu protezu pri izradi lijevanih elemenata djelomične proteze s lijevanom bazom

**** Cijena rada i materijala za lijevanu metalnu protezu pri izradi akrilatne nadgrad­nje

 

 

Tablica 2.

 

CIJENA RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA DJELATNOST ORTODONCIJE, ORALNE I ČELJUSNE KIRURGIJE

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  

  Šifra                                                                                                 Vremenski    Broj  Vrijednost    Cijena        Cijena    Ukupna

pomag.                  Naziv pomagala                                                    normativ     bodova      boda           (rada      materijala  cijena

                                                                                                                   (min)                                           (4 x 5)                           (6+7)
_____________________________________________________________________________________________________________________

      1                                    2                                                                        3                4             5                  6                  7               8
_____________________________________________________________________________________________________________________

   52460      ortodontski uređaj s 4 elem. bez konstr. zagriza                250             36,5          6,11          223,02      112,94         335,96

   52461      ortodontski uređaj s 4 elem. na podlozi konstr. zagriza    370           54,02          6,11          330,06      159,56         489,62

   52462      ortodontski uređaj s 5 elem. bez konstr. zagriza                330           48,18          6,11          294,38      149,06         443,44

   52463      ortodontski uređaj s 5 elem. na podlozi konstr. zagriza    410           59,86          6,11          365,74      159,56         525,30

   52381      fiksna udlaga                                                                            50               7,3          6,11            44,60        16,76           61,36

   52383      nazgrizna udlaga                                                                      55             8,03          6,11            49,06        16,76           65,82

   93010      akrilatna grizna ploča                                                             130           18,98          6,11          115,97        48,23         164,20

   85610      epiteza                                                                                      200             29,2          6,11          178,41        63,39         241,80

   85625      opturator                                                                                   90           13,14          6,11            80,29        25,21         105,50

  85626      resekcija proteza                                                                  2050           299,3          6,11       1.828,72      202,42      2.031,14

                  reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) bez ili samo

   52464      s jednim novim elementom                                                     35             5,11          6,11            31,22        20,40           51,62

   52465      reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) s dva ili             35             5,11          6,11            31,22        20,40           51,62

                  više novih elemenata

* Prema popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93. i 56/93.)

** Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz članka 25. Odluke o osnovama za sklapa­nje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, (»Narodne novine« broj 127/00.)