Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

2449

Na osnovi odredbe članka 16. stavke 3. Pravilnika o uvjetima za dava­nje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i ­lječilišta (»Narodne novine«, broj 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99. i 112/00.) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, broj 1/94.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG BROJA ZAPOSLENIKA UPRAVE DOMA ZDRAVLJA

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za utvrđiva­nje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdrav­lja (»Narodne novine«, broj 29/96, u da­lj­njem tekstu: Odluka) u članku 2. stavci 1. pod c) tekst u zagradi mije­nja se i glasi:

»(za 50 i ma­nje sklop­ljenih ugovora o zakupu dva zaposlenika SSS ili jedan zaposlenik SSS i jedan zaposlenik VSS, odnosno VŠS, a na svakih da­lj­njih 25 sklop­ljenih ugovora o zakupu po jedan zaposlenik SSS)«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2001. godine.

Klasa: 025-04/00-01/218
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb 20. prosinca 2000.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić,
v. r.