Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Zvonku Petroviću iz Splita

NN 131/2000 (28.12.2000.), Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Zvonku Petroviću iz Splita

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

 

2451

Na teme­lju odredbi članka 12. stavka 1. točke 2., te članka 35. stavka 2. i 3. Zakona o izdava­nju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 107/95, 142/98 i 87/00) i odredbi članka 14. Pravilnika o uvjetima i postupku izdava­nja dozvola društvu za poslova­nje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obav­lja­nje poslova trgovine vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 56/97), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Zvonka Petrovića iz Splita, Domovinskog rata 45, podnesen 11. prosinca 2000. godine, u predmetu produ­lje­nja dozvole za obav­lja­nje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine, donijela je s­ljedeće

RJEŠENJE

1. Zvonku Petroviću iz Splita, Domovinskog rata 45, JMBG: 1402954380038, produ­ljuje se dozvola za obav­lja­nje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima.

2. Dozvola se produ­ljuje na rok od 1 godine, do zak­ljučno 14. prosinca 2001. godine.

3. Ovo rješe­nje upisuje se u Re­gistar izdanih dozvola za obav­lja­nje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima s danom upisa 14. prosinca 2000. godine pod rednim brojem 86 (osamdeset šest).

4. Ovo rješe­nje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/00-01/136
Urbroj: 567-03/00-02
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik Komisije
Ivica Smi­ljan, v. r.