Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996. i dr. od 20. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996. i dr. od 20. prosinca 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

2461

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smi­ljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hra­njski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je s­ljedeću

ODLUKU

Produ­ljuje se rok odgode prestanka važe­nja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunistič­ke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96), ukinutih odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­nja 1999., obja­v­ljenom u »Narodnim novinama«, br. 39/99, koji rok je određen istom odlukom pod točkom 3. tako da se ovom odlukom on određuje s danom 31. ožujka 2001. godine

Obrazlože­nje

1. Vlada Republike Hrvatske podnijela je prijedlog 7. prosinca 2000. godine, klasa: 943-01/00-02/02, urbroj: 5030109-004, da se odgodi rok prestanka važe­nja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, naznačenih u odluci Ustavnog suda, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Predlagate­lj navodi da je priprem­ljen prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kojim se ispu­njavaju obveze koje proizlaze iz navedene Odluke i Rješe­nja Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali otkla­njaju i drugi pravni nedostaci. Prijedlog će biti upućen u saborsku proceduru tijekom prosinca 2000.

S obzirom na značaj Zakona i izmjena i dopuna koje se pred­lažu, Vlada predlaže obav­lja­nje rasprave po redovnom postupku što iziskuje više vremena.

Stoga, predlaže produ­lje­nje roka do 1. trav­nja 2001.

Prijedlog je osnovan.

2. Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom označenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona, time da je u t. 3. odlučio da zakonske odredbe ukinute pod t. 1. a), b) i c) izreke prestaju važiti stupa­njem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne godine od dana objave ove odluke i rješe­nja u »Narodnim novinama«.

Odlukom pod istim brojem produ­ljen je rok odgode prestanka važe­nja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine do 31. prosinca 2000.

3. Budući da se radi o složenim propisima koji zahtijevaju teme­ljitu razradu problema na koje je Sud u obrazlože­nju svoje odluke ukazao, Ustavni sud smatra prijedlog osnovanim te ponovno produ­lje­nje roka opravdanim.

4. Iz navedenih razloga, teme­ljem članka 53. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smi­ljko Sokol,
v. r.