Pravilnik o porezu na dohodak

NN 132/2000 (29.12.2000.), Pravilnik o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2470

Na temelju odredbi članka 49. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 127/00) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POREZU NA DOHODAK

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom podrobnije se razrađuje primjena pojedinih odredbi Zakona o porezu na dohodak (u daljnjem tekstu: Zakon).

2. NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI

2.1. Primici zaposlenika

Članak 2.

(1) U skladu s odredbama članka 12. stavka 1. točke 3. i stavka 2. točke 3. Zakona, primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica, stipendija i otpremnina smatraju se primicima od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga članka. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka, ostvareni po osnovi nesamostalnog rada smatraju se oporezivim primicima u ukupno isplaćenom iznosu.

(2) Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to:

1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,

2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice) u mjestu službenog boravka,

3. naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte,

4. naknade troškova prijevoza na posao i s posla među­mjes­nim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako zaposlenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci se utvrđuju u visini troškova mjesnog i među­mjesnog javnog prijevoza,

5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine 30% cijene litre benzina (super-bezolovni) po prijeđenom kilometru,

6. potpore zbog invalidnosti zaposlenika do 2.500,00 kuna godišnje,

7. potpore za slučaj smrti zaposlenika do 7.500,00 kuna,

8. potpore u slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika (supružnika, roditelja, roditelja supružnika, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi) do 2.500,00 kuna,

9. potpore zbog neprekidnog bolovanja zaposlenika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje. Razdoblje bolovanja dulje od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu.

10. dar djetetu do 15 godina starosti do 400,00 kuna godiš­nje,

11. prigodne nagrade do 1.000,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor, i sl.),

12.                         nagrade zaposlenicima za navršenih:

     12.1. 10 godina radnog staža do 1.000,00 kuna,

     12.2. 15 godina radnog staža do 1.300,00 kuna,

     12.3. 20 godina radnog staža do 1.700,00 kuna,

     12.4. 25 godina radnog staža do 2.000,00 kuna,

     12.5. 30 godina radnog staža do 2.200,00 kuna,

     12.6. 35 godina radnog staža do 2.500,00 kuna,

     12.7. 40 godina radnog staža do 3.000,00 kuna,

13. dnevnice u zemlji do 170,00 kuna, za službeno putovanje koje traje preko 12 sati dnevno. Za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8 a manje od 12 sati dnevno neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna,

14. dnevnice u inozemstvu do visine iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna,

15. terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno, na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom zaposlenika,

16. terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno, na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu u inozemstvu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom zaposlenika,

17. pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno,

18. naknade za odvojeni život od obitelji do 1.500,00 kuna mjesečno,

19. otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 7.000,00 kuna,

20. otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

(3) Plaćom se ne smatraju nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada odnosno naukovanja te stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.250,00 kuna mjesečno. Stipendijama se smatraju potpore učenicima i studentima za školovanje, uz uvjet da učenik ili student nije sa isplatiteljem stipendije ugovorio obvezu nesamostalnog rada.

(4) Isplate iz stavka 2. ovoga članka priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava.

(5) Naknade iz stavka 2. točaka 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ovoga članka međusobno se isključuju.

(6) Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobi­čajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta zaposlenika). Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada zaposlenika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište) radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegovog radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je zaposlenik upućen na službeno putovanje. Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se zaposleniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog zaposlenika.

(7) Terenski dodatak u inozemstvu iz stavka 2. točke 16. ovoga članka, odnosi se na zaposlenike upućene odnosno raspoređene na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog s poslodavcem u Republici Hrvatskoj.

(8) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 17. ovoga članka primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba - Mediteran i mala obalna plovidba - Jadran).

(9) Pomorski dodatak iz stavka 2. točke 17. ovoga članka primjenjuje se i za pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju porezni obveznici prilažu uz svoju godišnju poreznu prijavu.

(10) Primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade iz stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13. i 14. koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, a za službena putovanja u vezi s djelatnosti tuzemnog isplatitelja.

2.2. Primici osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

Članak 3.

Poreznim obveznicima koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, kao poslovni izdaci priznaju se iznosi naknada, potpora i nagrada za njih osobno, isplate učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, isplate učenicima i studentima na ime stipendije koja ima karakter potpore za vrijeme redovnog školovanja na srednjim, višim i visokim školama, te fakultetima, u visini i na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika.

2.3. Primici drugih osoba

Članak 4.

Fizičkim osobama kojima nastaju izdaci za službena putovanja, a u svezi s djelatnosti neprofitnih organizacija, ne smatraju se oporezivim primicima iznosi koje im te organizacije isplaćuju ili nadoknađuju po osnovama i pod uvjetima iz članka 2. stavka 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. ovoga Pravilnika, ako za te organizacije ne obavljaju posao u okviru samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada.

3. PRIMICI PO OSNOVI NESAMOSTALNOG RADA U NARAVI

3.1. Opće odredbe

Članak 5.

(1) Primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 12. stavkom 3. Zakona smatraju se i primici posloprimaca u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulaze:

1. korištenje poslovnih zgrada i njihovih dijelova, garaža, odmarališta i kuća za odmor, stambenih zgrada i stanova, prije­voznih sredstava koje poslodavac omogućuje posloprimcu, njegovoj obitelji i drugim osobama,

2. korištenje kredita uz kamate ispod stope od 6% godišnje,

3. primici ostvareni u uslugama bez naknade, raznim darovima i ugošćenjima. Ugošćenjima se smatraju primici koje poslodavac omogućuje posloprimcu u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično. Ugošćenjima u smislu ovoga Pravil­nika ne smatraju se ugošćenja predstavnika poslovnih partnera ako se na dokumentaciji o tim izdacima navede naziv poduzetnika čiji su predstavnici ugošćeni,

4. primici po osnovi naknada i nagrada za rad u dionicama,

5. svi drugi primici po osnovi i u svezi s nesamostalnim radom koji se daju u naravi, osim izravnih ili neizravnih novčanih isplata i doznaka.

(2) Povoljnijim kreditima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne smatraju se krediti koji se fizičkim osobama, osim zaposlenicima u upravi, daju ili subvencioniraju iz proračuna, bez obzira pod kojim uvjetima su odobreni.

3.2. Utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi

Članak 6.

(1) Vrijednost primitaka iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost).

(2) Ako su primici u naravi odobreni posloprimcu uz plaćanje naknade koja je niža od tržišne, poslodavac mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je posloprimac platio. Tako utvrđena razlika smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada posloprimca.

(3) Ako poslodavac ne utvrdi oporezive primitke iz članka 5. ovoga Pravilnika ili ti primici nisu utvrđeni prema tržišnoj cijeni, njihovu visinu i poreznu osnovicu utvrđuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu poslodavca.

(4) Vrijednost primitaka iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrđuje se na sljedeći način:

l. pri korištenju poslovnih zgrada i njihovih dijelova – primitak čini iznos zakupnine ili najamnine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se poslovne zgrade ili dijelovi poslovnih zgrada nalaze,

2. pri korištenju stambenih zgrada i stanova – primitak je iznos stanarine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se stambene zgrade ili dijelovi stambenih zgrada nalaze,

3. pri korištenju odmarališta i kuća za odmor – primitak je tržišna vrijednost smještaja, prehrane i drugih usluga,

4. pri korištenju garaža – primitak je iznos zakupnine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se garaža nalazi,

5. pri korištenju prijevoznih sredstava – primitak je iznos u visini od l% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno, bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe ili se primitak utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja.

5.1. Ako se prijevozna sredstva daju na korištenje u privatne svrhe, poslodavac je obvezan donijeti odluku o načinu i uvjetima tog korištenja, kao i načinu utvrđivanja plaće posloprimca po toj osnovi.

5.2. Ako se plaća po osnovi korištenja prijevoznog sredstva u privatne svrhe utvrđuje prema opsegu stvarnog korištenja, poslodavac je obvezan voditi evidenciju o prijeđenoj kilometraži i/ili vremenu korištenja u privatne svrhe, a način vođenja te evidencije utvrđuje odlukom iz točke 5.l. ovoga stavka.

5.3. Ako se ne vodi evidencija iz točke 5.2. ovoga stavka, primitak u naravi od korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sred­stava mjesečno.

5.4. Ako više posloprimaca tijekom mjeseca koristi isto prijevozno sredstvo, a poslodavac osnovicu utvrđuje u visini 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja svakom posloprimcu.

5.5. Primitak po osnovi korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe utvrđuje se prema stvarnom opsegu korištenja na slijedeći način:

5..5.1. za cestovna motorna vozila - na iznos koji se dobije tako da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 30% cijene litre benzina (super-bezolovni) po prijeđenom kilometru.

5.5.2. za plovila - na iznos dobijen umnoškom broja sati korištenja i tržišne cijene sata korištenja plovila u mjestu u kojem je plovilo registrirano.

5.5.3. za sredstva zračnog prometa - na iznos koji se dobije umnoškom broja sati korištenja i tržišne cijene sata korištenja u mjestu registracije.

6. pri korištenju kredita uz kamate ispod stope 6% godišnje - na razliku između kamata obračunatih primjenom stope kamate od 6% godišnje i ugovorenih nižih kamata. Plaća po ovoj osnovi utvrđuje se mjesečno,

7. pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 kuna po pojedinom poslo primcu godišnje - na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu ovoga Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi,

8. pri ugošćenjima - na vrijednost ugošćenja prema tržišnim cijenama u mjestu ugošćenja,

9. pri davanju dionica - na tržišnu vrijednost dionica.

4. OBVEZE PRI ISPLATAMA DOHOTKA INOZEMNIM POREZNIM OBVEZNICIMA

Članak 7.

(1) Tuzemni isplatitelji dohotka inozemnim poreznim obveznicima, dužni su pri isplati dohotka, obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona, ako ti inozemni porezni obveznici imaju prebivalište ili uobičajeno bora­vište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Porezna uprava na zahtjev inozemnog poreznog obveznika izdaje potvrdu o porezu na dohodak plaćenom u Republici Hrvatskoj.

(3) Tuzemni isplatitelji dohotka inozemnim poreznim obveznicima koji su rezidenti država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezni su prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na način određen ugovorom i tuzemnim Zakonom.

(4) Ako Republika Hrvatska ima sa državom čiji je inozemni porezni obveznik rezident, sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe ugovora primjenjivat će se na način propisan stavkom 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka.

(5) Inozemnim poreznim obveznicima kojima tuzemni isplatitelji isplaćuju dohodak iz kojega se porez plaća po odbitku, ostvaruju prava iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja temeljem obrazaca: Zahtjev za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ---------- prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ---------- - Obrazac - Dividende, Zahtjev za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ---------- prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ---------- - Obrazac- Kamate, Zahtjev za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ---------- prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ---------- - Obrazac - licence i Zahtjev za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ---------- prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvat­ske i ---------- - Obrazac - Ostali dohodak.

(6) Obrasci iz stavka 5. ovoga članka sastoje se iz četiri primjeraka - primjerka za podnositelja zahtjeva, primjerka za isplatitelja, primjerka za inozemno porezno tijelo i primjerka za Poreznu upravu Republike Hrvatske. Odgovarajući Obrazac iz stavka 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva - inozemni porezni obveznik dužan je ovjeriti pri poreznom tijelu države čiji je rezident. Jedan primjerak obrasca namijenjen inozemnom poreznom tijelu, a preostala tri primjeraka ovjerovljenog obrasca s popunjenim podacima o podnositelju zahtjeva, izjavom podnositelja zahtjeva, vrsti djelatnosti, trajanju djelatnosti, predmetu ugovora, priloženi ispravama i drugom, inozemni porezni obveznik dostavlja isplatitelju dohotka.

(7) Ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate dohotka inozemnom poreznom obvezniku raspolaže s primjercima obrasca Zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, primijenit će odgovarajuće odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Isplatitelj dohotka obvezan je jedan primjerak odgovarajućeg obrasca Zahtjeva popunjenog podacima o isplatitelju, isplaćenom dohotku i načinu oporezivanja (primijenjenoj poreznoj stopi), dostaviti inozemnom poreznom obvezniku - podnositelju zahtjeva, Poreznoj upravi, a jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(8) Ako inozemni porezni obveznik u trenutku isplate dohotka tuzemnom isplatitelju ne dostavi ovjerovljeni obrazac Zahtjeva, tuzemni isplatitelj je obvezan prilikom isplate dohotka primijeniti odredbe Zakona.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka inozemni porezni obveznik može u roku od tri godine od isteka godine u kojoj je dohodak isplaćen, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, ovjerovljeni obrazac Zahtjeva radi povrata više plaćenog poreza u odnosu na porez koji je prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebao biti plaćen.

(10) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, nadležan je i za vođenje evidencije o postupanju po zahtjevima u slučajevima iz stavka 7. ovoga članka.

(11) Obrasci zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

5. POREZNE OLAKŠICE ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 8.

(1) Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada i mirovina fizičkih osoba kojima je utvrđen status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata obavlja se na način propisan člankom 33. i 34. Zakona.

(2) Obračunani iznos poreza na dohodak prema stavku 1. ovoga članka umanjuje se za postotak utvrđene invalidnosti.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Do propisivanja oblika i sadržaja poslovnih knjiga i evidencija, porezni obveznici vode poslovne knjige i sastavljaju evidencije na obrascima oblikom i sadržajem propisanim ranije važećim Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 104/95., 109/96., 67/98., 155/98., 1/00. i 62/00.), ako nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona.

Članak 10.

Člankom 54. stavkom 2. točkom 2. Zakona prestaju važiti odredbe članka 22. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 108/96.) i to u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.

Klasa: 410-01/00-01/947
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 28. prosinca 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: KAMATE

1. Ovaj obrazac podnosi se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog poreza na kamate osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

3. Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

4. Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: INTERESTS

1. This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for interest to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of Double Taxation.

2. The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of the income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the three remaining copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

3. For each payer and for each payment a separate claim is made.

4. Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

OBRAZAC– KAMATE
FORM – INTEREST

PRIMJERAK 1
- za podnositelja zahtjeva -
COPY 1
- for the claimant -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA

NA KAMATE, PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene  članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU KAMATE INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju kamate – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the interest:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Temelj isplate – Payment basis: ............................................................................................................................................................

        Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: ..........................................................................

        Ukupan iznos kamate – Total amount of interest: ..................................................................................................................................

        Datum isplate – Date of payment: ..............................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ...................................................................................................................................

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

 


PRIMJERAK 2
- za isplatitelja dohotka -
COPY 2
- for the payer of the income –

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA

NA KAMATE, PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene  članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU KAMATE INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju kamate – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the interest:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Temelj isplate – Payment basis: ............................................................................................................................................................

        Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: ..........................................................................

        Ukupan iznos kamate – Total amount of interest: ..................................................................................................................................

        Datum isplate – Date of payment: ..............................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ...................................................................................................................................

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature


 

 

PRIMJERAK 3
- za Poreznu upravu Republike Hrvatske -
COPY 3
- for the Tax Administration of the Republic of Croatia
-

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA

NA KAMATE, PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene  članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU KAMATE INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju kamate – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the interest:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Temelj isplate – Payment basis: ............................................................................................................................................................

        Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: ..........................................................................

        Ukupan iznos kamate – Total amount of interest: ..................................................................................................................................

        Datum isplate – Date of payment: ..........................................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

 

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ...........................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima)- CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 

 

 


 

 

PRIMJERAK 4
- za inozemno porezno tijelo -
COPY 4
- for the foreign tax authotity -

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA

NA KAMATE, PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR INTEREST UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene  članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU KAMATE INFORMATION ON THE PAYER OF THE INTEREST:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju kamate – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the interest:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Temelj isplate – Payment basis: ............................................................................................................................................................

        Datum izdavanja ili sklapanja ugovora – Date of issue or conclusion of the contract: ..........................................................................

        Ukupan iznos kamate – Total amount of interest: ..................................................................................................................................

        Datum isplate – Date of payment: ..............................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ...................................................................................................................................

 

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

1. Ovaj obrazac podnosi se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

3. Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

4. Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

1. This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of Double Taxation.

2. The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of the income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the three remaining copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

3. For each payer and for each payment a separate claim is made.

4. Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax Administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

 

OBRAZAC – DIVIDENDE
FORM – DIVIDENDS

PRIMJERAK 1
- za podnositelja zahtjeva -
COPY 1
- for the claimant -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ONTHE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

 

PRIMJERAK 2
- za isplatitelja dohotka -
COPY 2
- for the payer of the income -

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

 


PRIMJERAK 3
- za Poreznu upravu Republike Hrvatske -
COPY 3
- for the Tax Administration of the Republic of Croatia -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima)-CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 

 


 

PRIMJERAK 4
- za inozemno porezno tijelo -
COPY 4
- for the foreign tax authotity -

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature