Pravilnik o porezu na dobit

NN 132/2000 (29.12.2000.), Pravilnik o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

2471

Na temelju članka 26. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 127/00.) donosim

PRAVILNIK

O POREZU NA DOBIT

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom podrobnije razrađuje primjena pojedinih odredbi Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu: Zakon).

2. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

Članak 2.

(1) Tuzemni porezni obveznici-isplatitelji koji plaćaju naknade iz članka 22. Zakona inozemnim osobama-primateljima koji nisu fizičke osobe i u tuzemstvu nemaju registriranu poslovnu jedinicu, plaćaju porez na dobit po odbitku.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se na propisani račun po stopi od 15% od bruto naknade i to na:

1. naknade za korištenje ili za pravo na korištenje intelektualnog vlasništva i to: pravo na reprodukciju književnih, umjetničkih i znanstvenih djela ili softvera, kinematografskih djela, patenata, uporaba imena proizvoda i zaštitnih znakova, dizajna ili modela, planova, nacrta, tajnih formula ili postupaka, za korištenje ili za pravo na korištenje industrijskog, komercijalnog ili znanstvenog iskustva, kao i pravo na korištenje industrijske, komercijalne i znanstvene opreme,

2. naknade za obavljanje usluga istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja i revizorske usluge,

3. dividende ili udjele u dobiti inozemnim pravnim osobama

4. kamate, osim kamata iz članka 22. stavka 2. Zakona.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odnose se na slučajeve kada s državom u kojoj inozemni primatelj naknade ima sjedište nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(4) Porezna uprava inozemnom primatelju izdaje na zahtjev potvrdu o plaćenom porezu.

3. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU – PRIMJENA UgovorA o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Članak 3.

(1) Ako je s državom u kojoj inozemni primatelj naknade ima sjedište u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenjivat će se odredbe iz ugovora na sljedeći način:

1. Inozemni primatelj kojemu tuzemni porezni obveznik isplaćuje naknade iz kojih se plaća porez na dobit po odbitku ostvaruju prava iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja temeljem obrazaca: Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na _________ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i ________ - Obrazac- Dividende, Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na _________ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i _________ -Obrazac-Kamate, Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na _________ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i _________ -Obrazac-Licence i Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na _________ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i _________ i -Obrazac-Ostali dohodak.

2. Obrasci iz točke 1. ovoga stavka imaju četiri primjerka – primjerak za podnositelja zahtjeva, primjerak za isplatitelja, primjerak za inozemno porezno tijelo i primjerak za Poreznu upravu Republike Hrvatske. Odgovarajući Obrazac podnositelj zahtjeva- inozemni primatelj dužan je ovjeriti u poreznom tijelu države u kojoj ima sjedište. Jedan primjerak obrasca namijenjen je inozemnom poreznom tijelu, a preostala tri primjerka ovjerovljenog obrasca s popunjenim podacima o podnositelju zahtjeva, izjavom podnositelja zahtjeva, vrsti djelatnosti, trajanju djelatnosti, predmetu ugovora, priloženim ispravama i drugim, inozemni primatelj dostavlja tuzemnom isplatitelju naknade.

3. Ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate naknade inozemnom primatelju raspolaže s primjercima obrasca Zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, primijenit će odgovarajuće odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Isplatitelj naknade obvezan je po jedan primjerak odgovarajućeg obrasca Zahtjeva popunjenog podacima o isplatitelju, isplaćenoj naknadi i načinu oporezivanja (primijenjenoj poreznoj stopi), dostaviti inozemnom primatelju-podnositelju zahtjeva, Poreznoj upravi, a jedan primjerak zadržati za svoje potrebe.

4. Ako inozemni primatelj u trenutku isplate naknade tuzemnom isplatitelju ne dostavi ovjerovljeni obrazac Zahtjeva, tuzemni isplatitelj je obvezan prilikom isplate naknade primijeniti odredbe Zakona.

5. U slučaju iz točke 4. ovoga stavka inozemni primatelj može u roku od tri godine od isteka godine u kojoj je naknada isplaćena dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, ovjerovljeni obrazac Zahtjeva radi povrata više plaćenog poreza u odnosu na porez koji je prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebao biti plaćen.

6. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, nadležno je za vođenje evidencije o postupanju po Zahtjevima u slučajevima iz točke 3. ovoga stavka.

(2) Obrasci Zahtjeva iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

3. PREDUJMOVI POREZA

Članak 4.

(1) Predujmovi poreza na dobit za siječanj, veljaču i ožujak 2001., plaćaju se u visini predujma za prosinac 2000.

(2) Predujmovi iz članka 28. stavka 2. Zakona utvrđuju se temeljem podataka iz porezne prijave za 2000., na način da se dobit iskazana na rednom broju 17. umanji za preneseni uka­ma­ćeni gubitak iskazan na rednom broju 28. porezne prijave i na tako utvrđenu osnovicu primijeni porezna stopa od 20% i dobiveni iznos podijeli sa 12.

(3) Plaćanje predujma utvrđenog na način iz stavka 2. ovoga članka, za mjesec travanj 2001., dospijeva do 31. svibnja 2001.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik koji poreznu prijavu podnese prije travnja 2001., predujam u iznosu iz stavka 2. ovoga članka počinje plaćati za mjesec u kojemu podnese poreznu prijavu.

(5) Pregled izračuna predujma na način propisan u članku 28. stavku 2. Zakona, prilaže se uz poreznu prijavu za 2000.

(6) Fizičke osobe iz članka 2. stavka 5. Zakona, koje se o promjeni načina oporezivanja za 2001. pisano izjasne do kraja veljače 2001. godine, plaćaju predujmove u visini predujma po rješenju o predujmu poreza na dohodak. Ako fizička osoba nema rješenje o visini predujma, predujam se utvrđuje na način propisan u članku 21. stavku 5. Zakona.

(7) Porezni obveznici iz stavka 6. ovoga članka mogu podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za izmjenu visine predujma. Zahtjev se podnosi uz prijavu poreza na dohodak za 2000.

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Pri isplati dividendi i udjela u dobiti i kamata koje se odnose na razdoblje do konca 2000. ne primjenjuje se članak 22. stavak 1. Zakona, a u skladu s člankom 28. stavkom 1. Zakona.

(2) Porez iz članka 22. stavka 1. Zakona ne plaća se na naknade za prava na korištenje intelektualnog vlasništva i na naknade za usluge ako su ostvarene do 31. prosinca 2000.

(3) Ostvarenim pravom na korištenje intelektualnog vlas­ništva smatra se pravo koje je evidentirano kao bilančna stavka (dugotrajna nematerijalna imovina), do 31. prosinca 2000., neovisno o tome je li plaćeno. Ako se naknade za korištenje intelektualnog vlasništva obračunavaju kao trošak razdoblja, smatra se da su ostvarene ako su evidentirane kao trošak do 31. prosinca 2000., ili ako su plaćene do 31. prosinca 2000.

(4) Ostvarenim uslugama iz stavka 2. ovoga članka razumijevaju se usluge koje su obavljene i evidentirane kao trošak do 31. prosinca 2000. Ako usluge nisu u cijelosti obavljene, smatraju se ostvarenim u dijelu u kojem su obavljene. Ostvarenim uslugama smatraju se i usluge koje nisu obavljene a koje su plaćene do 31. prosinca 2000.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2001.

Klasa: 410-01/00-01/944
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 27. prosinca 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

OBRAZAC – DIVIDENDE
FORM – DIVIDENDS

 

PRIMJERAK 1
- za podnositelja zahtjeva -
COPY 1
- for the claimant -

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ONTHE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

            


PRIMJERAK 2
- za isplatitelja dohotka -
COPY 2
- for the payer of the income -

 

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

 


PRIMJERAK 3
- za Poreznu upravu Republike Hrvatske -
COPY 3
- for the Tax Administration of the Republic of Croatia -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima)-CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 

 

 

 


PRIMJERAK 4
- za inozemno porezno tijelo -
COPY 4
- for the foreign tax authotity -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DIVIDENDE

PREMA UGOVORU O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU

REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF OR TAX REFUND FOR DIVIDENDS UNDER

THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN

THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", broj 127/00.) – The data to be given in this application are requested under Article 26 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

I.      PODACI O ISPLATITELJU DIVIDENDI INFORMATION ON THE PAYER OF THE DIVIDENDS:

        Naziv tvrtke – Business name: ..............................................................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Matični broj - Tax number: .....................................................................................................................................................................

        Sjedište – Address: ...............................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju DIVIDENDI – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the dividends:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    PODACI O DOHOTKU – DESCRIPTION OF THE INCOME:

        Oblik dohotka – Form of income:    a) dividende – dividends:................................................................................................................

                                                                b) predujam – prepayment: ...........................................................................................................

        Datum isplate dividendi – Date of payment of the dividends: ................................................................................................................

        Ukupan iznos dividendi – Total amount of the dividends: ......................................................................................................................

        Primjenjena stopa poreza – The tax rate applied: .................................................................................................................................

        Ukupan iznos poreza – Total amount of tax:  ........................................................................................................................................

IV.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

V.    NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: .........................................................................................................................................

 

VI.   IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

VII.  POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: DIVIDENDE

1. Ovaj obrazac podnosi se radi umanjenja porezne obveze ili povrata više plaćenog poreza na dividende osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, IV, V i VI popunjava podnositelj zahtjeva, točke I i III popunjava isplatitelj, a točku VII popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

3. Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

4. Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: DIVIDENDS

1. This form is submitted for tax relief or tax refund for dividends to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of Double Taxation.

2. The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, IV, V, and VI are to be filled in by the claimant, items I and III by the payer of the income, and the item VII by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the three remaining copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

3. For each payer and for each payment a separate claim is made.

4. Application for tax relief or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax Administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC – OSTALI DOHODAK
FORM  – OTHER INCOME

PRIMJERAK 1
- za podnositelja zahtjeva -
COPY 1
- for the claimant -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA

NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA UGOVORU O

IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR REMUNERATION FOR INDEPENDENT

PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE

OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 36. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit (“Narodna novine”, broj 127/00.) - The data to be given in this application are requested under Article 36 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

 

 

I.      PODACI O ISPLATITELJUINFORMATION ON THE PAYER:

        Ime i prezime / naziv tvrtke  Full name / business name: .................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...............................................Grad – City: ................................................................................….

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju NAKNADE – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the REMUNERATION:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ...................................... ...........................................................................

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): ................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: .......................................................................................................................................…………….

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ................................................Grad – City: ................................................................................….

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY (for example artistic, literary and other activities): ...................................................................................................................................................…………………………….

 

 

IV.                 TRAJANJE DJELATNOSTI (priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE ACTIVITY (the performance/s  was/were held during the period):         

        Početak – Beginning: .............................................................................................................................................................................

        Završetak – End: ....................................................................................................................................................................................

 

 

V.       PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

        a)     ukupna naknada – total amount of the remuneration: ...................................................................................................................

        b)     postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ............................................................................

        c)     (a)-(b)=porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ................................................................................................................................

        d)     iznos poreza – the amount of tax: ..................................................................................................................................................

        e)     datum uplate – date of payment: ....................................................................................................................................................

 

VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):...............................................………………..

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

VII. NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: .............................................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: ........................................................................................................................................

 

 

VIII. IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        3.     Svi su prihodi od priredbe / niza priredaba ili sličnih poslova u cijelosti prijavljeni – The total amount of all of the items of income from the performance / number of performances is declared.

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and  date                                                                                   Potpis - Signature

 

 

IX.    POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

       

             


PRIMJERAK 2
- za isplatitelja dohotka -
COPY 2
- for the payer of the income -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA

NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA UGOVORU O

IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR REMUNERATION FOR INDEPENDENT

PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE

OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 36. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit (“Narodna novine”, broj 127/00.) - The data to be given in this application are requested under Article 36 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

 

 

I.      PODACI O ISPLATITELJUINFORMATION ON THE PAYER:

        Ime i prezime / naziv tvrtke– Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ......................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju NAKNADE – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the REMUNERATION:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ............................................... ....................................................................

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): ................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ..........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ................................................Grad – City: ................................................................................….

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY ( for example artistic, literary and other activities): ......................................................................................................................................................

 

 

IV.                 TRAJANJE DJELATNOSTI (priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE ACTIVITY (the performance/s  was/were held during the period):  

        Početak – Beginning: .............................................................................................................................................................................

        Završetak – End: ....................................................................................................................................................................................

 

 

V.       PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

        a)     ukupna naknada – total amount of the remuneration: ...................................................................................................................

        b)     postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ............................................................................

        c)     (a)-(b)=porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ................................................................................................................................

        d)     iznos poreza – the amount of tax: ..................................................................................................................................................

        e)     datum uplate – date of payment: ....................................................................................................................................................

 

VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

VII. NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa –To the account number: ...............................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog  na ime – Opened in the name of: .......................................................................................................................................

 

 

VIII. IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of  double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        3.     Svi su prihodi od priredbe / niza priredaba ili sličnih poslova u cijelosti prijavljeni – The total amount of all of the items of income from the performance / number of performances is declared.

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

 

IX.    POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature


 

 

PRIMJERAK 3
- za Poreznu upravu Republike Hrvatske -
COPY 3
- for the Tax Administration of the Republic of Croatia -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA

NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA UGOVORU O

IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR REMUNERATION FOR INDEPENDENT

PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE

OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 36. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit (“Narodna novine”, broj 127/00.) - The data to be given in this application are requested under Article 36 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

 

 

I.      PODACI O ISPLATITELJUINFORMATION ON THE PAYER:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ....................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...............................................Grad – City: ................................................................................…..

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju NAKNADE – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the REMUNERATION:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ............................................... ....................................................................

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): ................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ..................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY (for example artistic, literary and other activities): ...........................................................................................................................................................................................

 

 

IV.                 TRAJANJE DJELATNOSTI (priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE ACTIVITY (the performance/s  was/were held during the period):  

        Početak – Beginning: .............................................................................................................................................................................

        Završetak – End: ....................................................................................................................................................................................

 

 

V.       PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

        a)     ukupna naknada – total amount of the remuneration: ...................................................................................................................

        b)     postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ............................................................................

        c)     (a)-(b)=porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ................................................................................................................................

        d)     iznos poreza – the amount of tax: ..................................................................................................................................................

        e)     datum uplate – date of payment: ....................................................................................................................................................

 

VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

VII. NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa – To the account number: ...................................................................................................................................……..

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: ........................................................................................................................................

 

 

VIII. IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of  double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        3.     Svi su prihodi od priredbe / niza priredaba ili sličnih poslova u cijelosti prijavljeni – The total amount of all of the items of income from the performance / number of performances is declared.

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

 

IX.    POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

 

 

VIII. NAPOMENE POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (ako ih ima) – CROATIAN TAX AUTHORITIES REMARKS (if any)

 

 


 

 

PRIMJERAK 4
- za inozemno porezno tijelo -
COPY 4
- for the foreign tax authotity -

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

THE REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FINANCE – TAX ADMINISTRATION

 

 

 

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE, IZUZIMANJE OD POREZA ILI POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NA

NAKNADE ZA DJELATNOST OBAVLJENU U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA UGOVORU O

IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ………………………………

("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj: ..…)

APPLICATION FOR TAX RELIEF, TAX EXEMPTION OR TAX REFUND FOR REMUNERATION FOR INDEPENDENT

PERSONAL SERVICES RENDERED IN THE REPUBLIC OF CROATIA UNDER THE AGREEMENT  FOR THE AVOIDANCE

OF DOUBLE TAXATION BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND .........................................

("Official Gazette – International Agreements", number: ..…)

 

 

Podaci iz ovog Zahtjeva potrebni su zbog primjene članka 36. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 127/00.) i članka 22. Zakona o porezu na dobit (“Narodna novine”, broj 127/00.) - The data to be given in this application are requested under Article 36 of Income Tax Act ("Official Gazette", number 127/00) and Article 22 of Profit Tax Act ("Official Gazette", number 127/00)

 

 

 

I.      PODACI O ISPLATITELJUINFORMATION ON THE PAYER:

        Ime i prezime / naziv tvrtke  Full name / business name: ..................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj (JMBG ili matični broj) - Number (identification number / tax number): ..........................................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ..................................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

 

II.     PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - primatelju NAKNADE – INFORMATION ON THE CLAIMANT – recipient of the REMUNERATION:

        Ime i prezime / naziv tvrtke – Full name / business name: ............................................... ..................................................................

        (umjetničko ime, ako ga ima – artistic name, if there is any): ................................................................................................................

        Pravni oblik – Legal form: ......................................................................................................................................................................

        Broj – Number: .......................................................................................................................................................................................

        Prebivalište – Address: .....................................................................................................................................................................

                Ulica i broj – Street and number: ....................................................................................................................................................

                Poštanski broj – Postal code: ...............................................Grad – City: ..................................................................................

                Država – State: ..............................................................................................................................................................................

 

        Ime i prezime / naziv zastupnika (ako ga ima) – Name of the representative (if any): ..........................................................................

        Prebivalište / sjedište – Address: ...........................................................................................................................................................

 

III.    VRSTA DJELATNOSTI (umjetničke, književne i druge djelatnosti) – TYPE OF ACTIVITY (for example artistic, literary and other activities): .............................................................................................................................................

 

 

IV.                 TRAJANJE DJELATNOSTI (priredba/e je/su održana/e u razdoblju) – THE DURATION OF THE ACTIVITY (the performance/s  was/were held during the period):  

        Početak – Beginning: .............................................................................................................................................................................

        Završetak – End: ....................................................................................................................................................................................

 

 

V.       PODACI O NAKNADI – INFORMATION ABOUT THE REMUNERATION:

        a)     ukupna naknada – total amount of the remuneration: ...................................................................................................................

        b)     postotak porezno priznatih troškova – the percentage of the deductible costs: ............................................................................

        c)     (a)-(b)=porezna osnovica – (a)-(b)=tax base: ................................................................................................................................

        d)     iznos poreza – the amount of tax: ..................................................................................................................................................

        e)     datum uplate – date of payment: ....................................................................................................................................................

 

VI.   PRILOŽENI DOKUMENTI (broj i naziv) – Documents attached (number and title):......................................................................

        ...............................................................................................................................................................................................................

 

 

VII. NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA – procedure of the refund:

        U Republici Hrvatskoj ili u – In the Republic of Croatia or in: .................................................................................................................

        Na broj računa –To the account number: ...............................................................................................................................

        Kod (banka) – With the (bank): ..............................................................................................................................................................

        Otvorenog na ime – Opened in the name of: ........................................................................................................................................

 

 

VIII. IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA – STATEMENT OF THE CLAIMANT:

        Potpisnik jamči da su gore navedeni podaci istiniti te da podnositelj zahtjeva, naveden pod točkom II., ispunjava slijedeće uvjete – The undersigned certifies that the beneficial owner  mentioned under II fulfills the following conditions:

        1.     Stvarni je korisnik gore navedenog dohotka – He is the beneficial owner of the mentioned income,

        2.     Dohodak u smislu navedenog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ostvaren kroz djelatnost registriranu u Republici Hrvatskoj – He did not derive income, as defined in the mentioned Agreement for the avoidance of double taxation, through the activity registered in the Republic of Croatia,

        3.     Svi su prihodi od priredbe / niza priredaba ili sličnih poslova u cijelosti prijavljeni – The total amount of all of the items of income from the performance / number of performances is declared.

        Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – I am aware of the fact that the Croatian Tax Administration can disclose the information given in this Application to the tax authorities in the country of residence of the claimant.

 

                ....................................................                                                                            ..........................................

                Mjesto i datum – Place and date                                                                                    Potpis - Signature

 

 

IX.    POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA – CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT´S COUNTRY OF RESIDENCE:

Podnositelj zahtjeva je rezident .................................. prema članku ............... Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i .................................... – The claimant is the resident of ................................... under Article .......... of the Agreement for the avoidance of double taxation between the Republic of Croatia and ....................................

       

 

 

        ....................................................                    .....................................................                           ....................................................

        Mjesto i datum  - Place and date                                     Pečat - Stamp                                                     Potpis - Signature

 

 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE: OSTALI DOHODAK

1. Ovaj obrazac podnosi se radi umanjenja porezne obveze, izuzimanja od poreza ili povrata više plaćenog poreza za naknadu za obavljenu djelatnost osobi koja ima prebivalište, uobičajeno boravište ili sjedište (rezidentu) u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Obrazac se sastoji od četiri primjerka. Prvi je primjerak za podnositelja zahtjeva, drugi za isplatitelja, treći za Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske, a četvrti za inozemno porezno tijelo. Točke II, VI, VII i VIII popunjava podnositelj zahtjeva, točke I, III, IV i V popunjava isplatitelj, a točku IX popunjava inozemno porezno tijelo. Popunjeni i potpisani primjerci obrasca predaju se inozemnim poreznim tijelima zemlje koje je primatelj rezident. Inozemna porezna tijela će provesti potrebnu kontrolu, ovjeriti predočeni obrazac i zadržati svoj primjerak, a podnositelju zahtjeva vratiti preostala tri primjerka (za podnositelja zahtjeva, isplatitelja i Poreznu upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske).

3. Za svakog isplatitelja i za svaku isplatu podnosi se poseban zahtjev.

4. Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza podnosi se Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, najkasnije u roku od tri godine od isteka kalendarske godine u kojoj je isplata izvršena.

 

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM: OTHER INCOME

1. This form is submitted for tax relief, tax exemption or tax refund for remuneration to a resident of the country with which the Republic of Croatia entered into Agreement for the Avoidance of Double Taxation.

2. The form consists of four copies. The first copy is for the claimant, the second for the payer of the income, the third copy for the Tax Administration of the Republic of Croatia, and the forth copy for the foreign tax authority. Items II, VI, VII, and VIII are to be filled in by the claimant, items I, III, IV and V by the payer of the income, and the item IX by the foreign tax authority. The filled in and signed copies of the form are submitted to the tax authorities of the country in which the recipient is resident. Foreign tax authorities shall carry out the required control, certify a submitted form, and retain their own copy, and return the three remaining copies to the claimant (for the claimant, payer of the income, and the Tax Administration of the Republic of Croatia).

3. For each payer and for each payment a separate claim is made.

4. Application for tax relief, tax exemption or tax refund is submitted to the Ministry of finance of the Republic of Croatia, Tax Administration, Zagreb office, Avenija Dubrovnik 32, at latest within 3 years as of expiry of the calendar year in which the payment is effected.