Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju graničnika brzine za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

NN 1/2001 (5.1.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obaveznom atestiranju graničnika brzine za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

 

10

Na teme­lju članka 5. stavka (2), članka 13. stavka (2), članka 17. stavka (2) i članka 23. stavka (4) Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNOM ATESTIRANJU GRANIČNIKA BRZINE ZA DIZALA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznom atestira­nju graničnika brzine za dizala te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda (»Službeni list SFRJ«, broj 18/1991) član 10. mije­nja se i glasi:

»Član 10.

Izgled i način nanoše­nja potvrdbenog znaka za graničnike brzine iz člana 1. ovog pravilnika utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99), s tim što se također utvrđuje visina B potvrdbenog znaka, koja mora biti od 3 mm do 25 mm.«

Članak 2.

Član 11. mije­nja se i glasi:

»Član 11.

Usklađenost graničnika brzine istog tipa i porijekla i iz domaće proizvod­nje i iz uvoza kontrolira se svake pete godine.

Za kontrolu usklađenosti ispituju se sve karakteristike kvalitete iz člana 3. ovog pravilnika.«

Članak 3.

U članu 12. iza točke 2) dodaje se točka 3) koja glasi:

»3). provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996, ako u naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 4.

Iza člana 12. dodaju se novi članovi 12.a. i 12.b. koji glase:

»Član 12.a.

Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba donesenih prije stupa­nja na snagu ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana donoše­nja ovog pravilnika.

Ovlaštene pravne osobe moraju u danome roku zadovo­ljiti sve uvjete iz člana 12. ovog pravilnika.«

Član 12.b.

U cijelome tekstu Pravilnika riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje proizvoda« zamje­njuje se riječima »ovlaštena pravna osoba«, riječ »standard« zamje­njuje se riječju »norma« a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuje se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućemu rodu i padežu.«

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/59
Urbroj: 558-04/6-00-1
Zagreb, 22. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.