Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara

NN 1/2001 (5.1.2001.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

15

Na teme­lju članka 5. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 23. stavka 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O OBAVEZNOM ATESTIRANJU RUČNIH I PRIJEVOZNIH APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 1.

U Naredbi o obaveznom atestira­nju ručnih i prijevoznih aparata za gaše­nje požara (»Službeni list«, broj 16/83), točka 1. mije­nja se i glasi:

»1. Postupak potvrđiva­nja ručnih i prijevoznih aparata za gaše­nje požara provodi se za proizvode iz domaće proizvod­nje i iz uvoza na način da se potvrđuje tip proizvoda uz kontrolu usklađenosti proizvoda s tipom.

Pod tipom proizvoda, prema ovoj naredbi, razumijeva se aparat za gaše­nje požara s istim načinom prijevoza (ručni ili prijevozni) i istim sredstvom za gaše­nje požara (prah, kemijska pjena, zračna pjena, voda, ug­ljični dioksid).«

Članak 2.

Točka 8. mije­nja se i glasi:

»8. Proizvode za koje je izdana potvrda o sukladnosti proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom nanoše­njem boje na aparat ili na­ljepnicom pri čemu veličina B iz Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, broj 88/98, 165/98 i 8/99) iznosi 10 mm do 30 mm.«

Članak 3.

U točki 9., brišu se podtočka 1) i prvi stavak podtočke 2).

Članak 4.

U točki 10., iza podtočke b) dodaje se podtočka c) koja glasi:

»c) Provjeru osposob­ljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđiva­nje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u ovoj naredbi nije drukčije propisano.«

Članak 5.

Iza točke 11. dodaju se nove točke 11.a i 11.b koje glase:

»11.a Rješe­nja o ovlašte­nju pravnih osoba za potvrđiva­nje proizvoda donesena prije stupa­nja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ove naredbe. Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovo­ljiti sve uvjete iz točke 10. naredbe.

11.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestira­nju ručnih i prijevoznih aparata za gaše­nje požara, riječ »atestira­nje« zamje­njuje se riječju »potvrđiva­nje«, riječ »atest« zamje­njuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestira­nje« zamje­njuju se riječima »ovlaštena pravna osoba za potvrđiva­nje«, riječi »standard« zamje­njuje riječ »norma«, oznaku »JUS« zamje­njuje oznaka »HRN«, riječi »jugoslavenski standard« zamje­njuju riječi »hrvatska norma«, a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamje­njuju riječi »Državni zavod za normizaciju i mjerite­ljstvo«, u odgovarajućem rodu i padežu«.

Članak 6.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/28
Urbroj: 558-04/9-00-1
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.