Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 1/2001 (5.1.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

5

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 97/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2000. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99 i 25/2000) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika u 2001. godini primje­njivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Odredbe članaka 5., 6. i 7. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika neće se primje­njivati u 2001. godini.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/00-01/06
Urbroj: 5030109-00-5
Zagreb, 22. prosinca 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.