Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena

NN 2/2001 (10.1.2001.), Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

32

Na teme­lju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječ­nja 2001. godine, donijela

UREDBU

O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način i poduzima­nje mjera izrav­ne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga radi sprječava­nja ne­gativnih učinaka promjena pojedinih cijena ili mono­polističkog određiva­nja cijena.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe (u da­lj­njem tekstu: osobe) koje proiz­vode, obav­ljaju djelatnost trgovine i pružaju usluge određene ovom Uredbom dužne su, pri svakoj promjeni cijena svojih proizvoda i usluga, prijaviti cjenike odnosno tarife Ministarstvu gospodarstva 15 dana prije primjene cijena.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na s­ljedeće proizvode i usluge:

1. Prirodni plin,

2. Ukap­ljeni naftni plin UNP,

3.          Električna energija,

4.          Neobrađeno drvo:

    – trupci za furnir i ­ljušte­nje,

    – pilanski trupci,

    – pragovska oblovina,

    – tanka oblovina,

    – ogrjevno drvo,

5. Radio i televizijska pretplata,

6. Prijevoz putnika u unutar­njem že­ljezničkom prometu,

7. Javni prijevoz putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim linijama,

8.          Standardna pisma i dopisnice.

Obavijesti o cijenama za proizvode iz točaka 4. i 7. ovog članka, odnose se samo na pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske (JP »Hrvatske šume« i »Jadrolinija« d.o.o.).

Članak 4.

Prijava cjenika odnosno tarifa sadrži:

– naziv proizvoda, odnosno usluge u mjernu jedinicu,

– važeću i novu cijenu, te postotak poveća­nja,

– naznaku vrste cijena s uvjetima prodaje,

– razloge za promjenu cijene s deta­ljnim obrazlože­njem i kalkulacijom,

– datum primjene nove cijene.

Članak 5.

Osobe koje proizvode, odnosno obav­ljaju usluge određene ovom Uredbom, mogu zatražiti skraće­nje roka iz članka 2. ove Uredbe, uz dopunsko obrazlože­nje s kalkulacijom važeće i nove cijene proizvoda, odnosno usluge.

Članak 6.

Ministarstvo gospodarstva može staviti prigovor na cjenik i zatražiti od osobe koja proizvodi, odnosno obav­lja usluge određene ovom Uredbom, usklađiva­nje prijav­ljenog cjenika, te ukoliko ista ne uskladi cjenik s prigovorom Ministarstva gospodarstva, cijene iz prijav­ljenog cjenika ne mogu se primijeniti.

Članak 7.

Za vrijeme važe­nja obveze prijave cjenika, odnosno tarifa proizvoda i usluga iz članka 3. ove Uredbe, ne dostav­ljaju se obavijesti o cijenama iz Naredbe o određiva­nju proizvoda i usluga za koje se dostav­ljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praće­nja (»Narodne novine«, broj 12/98).

Članak 8.

Danom stupa­nja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba (»Narodne novine«, broj 77/96), Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 45/93, 47/93 i 78/93), te Naredba o određiva­nju proizvoda i usluga za koje se dostav­ljaju prijave cjenika odnosno tarifa (»Narodne novine«, broj 78/96).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/00-01/04
Urbroj: 5030116-0-1
Zagreb, 4. siječ­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.