Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 2/2001 (10.1.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

62

Na teme­lju članka 321. stavak 1. točke 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst), ministar unutar­njih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pre­gledima vozila (»Narodne novine«, broj 9/93 i 69/96) u članku 22. kolona XII UREĐAJ ZA ODVOD SAGORJELIH PLINOVA, briše se.

Članak 2.

Iza članka 25. dodaje se poglav­lje IV A. koje glasi »IV A. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA – EKO TEST« i članci 25a., 25b., 25c., 25d., 25e. i 25f. koji glase:

»Članak 25a.

Na svim osobnim automobilima, autobusima, kombiniranim automobilima, teretnim automobilima i radnim vozilima obav­lja se posebno ispitiva­nje ispušnih plinova (u da­lj­njem tekstu: EKO TEST), osim na:

1. vozilima oprem­ljenim benzinskim dvotaktnim motorima,

2. vozilima oprem­ljenim benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine,

3. vozilima oprem­ljenim benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 50 km/h,

4. vozilima oprem­ljenim dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine,

5. vozilima oprem­ljenim dizelskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h,

6. vozilima oprem­ljenim alternativnim pogonskim motorima ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, elektromotor i sl.)

Ispitiva­nju iz stavka 1. ovoga članka ne podliježu mopedi, motocikli, radni strojevi i traktori.

Članak 25b.

EKO TEST benzinskih motora (volumna analiza sastava ispušnih plinova i proračun faktora zraka) provodi se pomoću uređaja iz članka 10. stavak 1. točka 13. Pravilnika. EKO TEST dizelskih motora (sred­nje zacr­njenje ispušnog plina) provodi se pomoću uređaja iz članka 10. stavak 1. točka 12. Pravilnika.

EKO TEST provodi se za vrijeme svakoga redovnog tehničkog pre­gleda vozila koja su bila ili su u uporabi. EKO TEST se ne provodi za vozilo koje nikada nigdje nije bilo re­gistrirano (pušteno u promet) i koje nije starije od godine dana.

Članak 25c.

Kontrola ispušnih plinova za EKO TEST obav­lja se na sljedeći način:

 

           

UREĐAJI

PROVJERAVA SE

1. Ispušni sustav

pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde

2. Usisni sustav

pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka

3. Sustav za

paljenje

pričvršćenje, stanje dijelova sustava,

ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora

4. Sustav za

napajanje

gorivom

pričvršćenje, stanje dijelova sustava

raspletenost sajli, spoj visokotlačnih

vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora

5. Razvodni

mehanizam

zaštićenost od dodira, zauljenost, za-

tegnutost i zadnja izmjena zupčastog remena

 

 

Kontrola sustava odvija se vizualno bez obveznog rastav­lja­nja pojedinih dijelova motora.

EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjere­njem sastava ispušnog plina. Izmjerene vrijednosti u ispušnom plinu se uspoređuju s posebno priprem­ljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST.

Izračunate vrijednosti ispušnog plina uspoređuju se s pri­prem­­ljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako pro­izvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim zakonskim vrijednostima.

Način i tehnologija provođe­nja EKO TESTA obav­lja se prema posebnoj uputi stručne organizacije iz članka 280. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 25d.

Ne smije se ovjeriti redovni tehnički pre­gled vozila dok se na vozilu ne obavi kontrola i utvrdi tehnička ispravnost vozila na EKO TESTU.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdob­lju do 1. siječ­nja 2003. godine za vozila oprem­ljena benzinskim motorima, odnosno do 1. siječ­nja 2004. godine za vozila oprem­ljena dizelskim motorima, smije se ovjeriti redovni tehnički pre­gled iako ne zadovo­ljavaju propisane uvjete za EKO TEST, a vozače vozila upozoriti na nedostatke i potrebu otkla­nja­nja istih.

Članak 25e.

Evidencija o EKO TESTU vodi se na informatičkoj opremi i posebnom zapisniku o ispitiva­nju, a što će se deta­ljnije utvrditi uputama iz članka 25c. stavak 5. ovoga Pravilnika.

Članak 25f.

Ispitiva­nju iz članka 25a. stavak 1. ovoga Pravilnika ne pod­liježu vozila oprem­ljena dizelskim motorima u razdob­lju od godine dana do dana početka primjene ovog Pravilnika«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a poči­nje se primje­njivati istekom roka od 90 dana od dana stupa­nja na snagu.

Broj: 511-01-64-21043/01
Zagreb, 2. siječ­nja 2001.

Ministar
Šime Lučin, v. r.