Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje

NN 4/2001 (18.1.2001.), Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

91

Na teme­­lju članka 157. točka 6. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI POMOĆNO ZRAKOPLOVNO OSOBLJE

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način stjeca­­nja, izdava­­nja, obnav­­lja­­nja i produžava­­nja dozvola, ovlašte­­nja i posebnih ovlasti te stručna sprema, stručno osposob­­ljava­­nje, provjere i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovo­­ljavati pomoćno zrakoplovno osob­­lje koje obav­­lja poslove pruža­­nja usluga u zračnoj plovidbi, a koji se odnose:

1. na poslove zrakoplovnog informira­­nja, a kojem osob­­lju pripadaju operateri preduzletnog informira­­nja i operateri NOTAM-a,

2. na poslove obrade podataka o letu zrakoplova, a kojem osob­­lju pripadaju operateri obrade podataka o letu, i

3. na poslove pros­­ljeđiva­­nja zrakoplovnih informacija, a kojem osob­­lju pripadaju operateri AFTN/CIDIN.

POJMOVI

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotreb­­ljavaju imaju s­­ljedeće znače­­nje:

1. dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja (aeronautical personnel assistant licence): dokument koji identificira osobu kao stručno osposob­­ljeno pomoćno zrakoplovno osob­­lje, a sadrži osobne podatke, te podatke o stručnoj osposob­­ljenosti, uk­­ljučujući pojedinosti o ovlašte­­njima, posebnim ovlastima ako su propisane, ­­njihovoj va­­ljanosti i trenutnoj sposobnosti za obav­­lja­­nje određenih poslova i zadaća;

2. ovlašte­­nje (rating): ovlast upisana ili pridružena dozvoli, koja čini ­ njezin sastavni dio, a kojom su utvrđeni posebni uvjeti, prava ili ograniče­­nja koja se odnose na dozvolu;

3. pomoćno zrakoplovno osob­­lje (aeronautical personnel assistant): osoba koja posjeduje dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja, va­­ljano ovlašte­­nje i posebne ovlasti ako su propisane;

4. posebna ovlast (rating endorsement): ovlast upisana ili pridružena ovlašte­­nju kojom su utvrđeni posebni uvjeti, prava ili ograniče­­nja koja se odnose na ovlašte­­nje te na lokaciju i/ili operativno radno mjesto na kojima imate­­lj može obav­­ljati poslove i zadaće u skladu s va­­ljanim ovlašte­­njem ili ovlašte­­njima upisanima u dozvolu;

5. poslodavac: pravna osoba za čije se potrebe pomoćno zrakoplovno osob­­lje stručno osposob­­ljava ili kod koje je zaposleno;

6. pripravnik (student aeronautical personnel assistant): osoba na stručnom osposob­­ljava­­nju do stjeca­­nja dozvole pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja uk­­ljučujući i prvo ovlašte­­nje te posebnu ovlast ili ovlasti ako su propisane;

7. vježbenik (trainee): osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju u tijeku prijelaznog osposob­­ljava­­nja do stjeca­­nja dodatnog ovlašte­­nja novoga razreda, uk­­ljučujući i posebnu ovlast ili ovlasti ako su propisane;

8. svjedo­­džba o zdravstvenoj sposobnosti (medical certificate): dokument kojim se dokazuje da imate­­lj dozvole udovo­­ljava posebnim zdravstvenim uvjetima.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADAĆA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 3.

(1) Pomoćno zrakoplovno osob­­lje, da bi moglo obav­­ljati poslove i zadaće iz članka 1. ovoga Pravilnika, mora imati najma­­nje propisanu stručnu spremu, obav­­ljeno stručno osposob­­ljava­­nje, dozvolu pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja (u da­­lj­­njem tekstu: dozvola), kao i udovo­­ljavati drugim uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

(2) Imate­­lj dozvole iz stavka 1. ovoga članka, može obav­­ljati samo one poslove i zadaće, za koje ima va­­ljano ovlašte­­nje i posebne ovlasti ako su propisane, upisane u dozvolu. Ako su u dozvolu upisana bilo kakva ograniče­­nja, imate­­lj dozvole je dužan postupati u skladu s upisanim ograniče­­njima.

(3) Osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu može obav­­ljati osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju s va­­ljanim ovlaš­te­­njem instruktora, odnosno osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju koje ima odgovarajuća ovlašte­­nja i posebne ovlasti ako su propisane, te najma­­nje tri godine iskustva na odgovarajućim poslovima i zadaćama, a u okviru svojih va­­ljanih ovlašte­­nja i posebnih ovlasti. Praktični dio osposob­­ljava­­nja na rad­nom mjestu mora se provoditi u operativnom okruže­­nju na odgovarajućim operativnim radnim mjestima.

OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Članak 4.

(1) Stručno osposob­­ljava­­nje pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja, mogu obav­­ljati samo ovlaštene stručne osobe sa popisa struč­­njaka poslodavca, koji se donosi na uvid ministarstvu nadležnom za poslove zračnog prometa (u da­­lje­­njem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, teorijsko i drugo stručno osposob­­ljava­­nje, osim teorijskog i praktičnog dijela osposob­­ljava­­nja na radnom mjestu, može se obav­­ljati i u inozemstvu pri stručnim ustanovama i organizacijama ako udovo­­ljavaju uvjetima koji ne smiju biti niži od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 5.

(1) Stručno osposob­­ljava­­nje za stjeca­­nje dozvole, ovlašte­­nja i posebnih ovlasti utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika, obav­­lja se prema programima za stručno osposob­­ljava­­nje koje odobri Ministarstvo.

(2) Programe za stručno osposob­­ljava­­nje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je izraditi i utvrditi poslodavac na način utvrđen odredbama ovoga Pravilnika, te u skladu s međunarodnim normama i preporučenom praksom. Za bilo kakvu izmjenu ili dopunu odobrenog programa, potrebna je suglasnost Ministarstva.

(3) Na programe prema kojima se obav­­lja stručno osposob­­ljava­­nje iz članka 4. stavak 2. ovoga Pravilnika, ako ti programi osiguravaju najma­­nje jednaku kvalitetu stručnog osposob­­ljava­­nja kao i programi iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo daje su­glas­nost.

TIJEK STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Tijek stručnog osposob­­ljava­­nja pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja, u načelu, čine:

1. osnovno osposob­­ljava­­nje (Institutional Training)

2. početno osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu (Pre-on-the Job Training; u da­­lj­­njem tekstu: PRE-OJT)

3. osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu (On-the Job Training; u da­­lj­­njem tekstu: OJT)

4. prijelazno osposob­­ljava­­nje (Transitional Training).

(2) Početno osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu za stjeca­­nje prvog ovlašte­­nja i posebne ovlasti ako je propisana, provodi se neposredno nakon uspješno završenog osnovnog osposob­­ljava­­nja.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Članak 7.

(1) Pripravnik za stjeca­­nje dozvole, ovlašte­­nja i posebnih ovlasti, te imate­­lji dozvole i ovlašte­­nja operatera obrade podataka o letu zrakoplova, mora udovo­­ljavati zdravstvenim uvjetima koje utvrđuje poslodavac. Zdravstvenu sposobnost utvrđuje i svjedo­­džbu o zdravstvenoj sposobnosti izdaje zdravstvena ustanova ovlaštena za pre­gled zrakoplovnog osob­­lja.

(2) Va­­ljanost svjedo­­džbe o zdravstvenoj sposobnosti iz stav­ka 1. ovoga članka iznosi 24 mjeseca, osim ako ovlaštena zdravstvena ustanova ne odredi kraći rok va­­ljanosti. Va­­ljanost svjedo­­džbe o zdravstvenoj sposobnosti, poči­­nje teći s istekom roka va­­ljanosti dotadaš­­nje svjedo­­džbe, ako je liječnički pre­gled obav­­ljen unutar pos­­ljed­­njih 45 dana prije isteka va­­ljanosti.

(3) Ako postoji opravdana sum­­nja u zdravstvenu ili psiho­fizičku sposobnost imate­­lja svjedo­­džbe o zdravstvenoj sposobnosti, poslodavac može zahtijevati da se isti podvrgne izvanrednom liječničkom pre­gledu. Ako imate­­lj odbije pristupiti izvanrednom pre­gledu, smatra se da ne udovo­­ljava propisanim zdravstvenim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako tijekom va­­ljanosti svjedo­­džbe o zdravstvenoj sposobnosti nastupi sma­­nje­­nje zdravstvene sposobnosti koje bi moglo uma­­njiti sposobnost imate­­lja za obav­­lja­­nje ­­nje­govih poslova i zadaća, odnosno nesposobnost za obav­­lja­­nje tih poslova i zadaća, imate­­lj je obvezan o tome neodložno u pisanom obliku izvijestiti poslodavca i zdravstvenu ustanovu koja je izdala tu svjedo­­džbu, a osobito o:

1. hospitalizaciji du­­ljoj od 12 sati,

2. kirurškoj intervenciji ili zahvatu,

3. redovitoj upotrebi lijekova i potrebi korište­­nja sredstava za korekciju vida,

4. težoj oz­­ljedi ili bolesti u traja­­nju du­­ljem od 21 dan, ili

5. potvrdi trudnoće.

(5) U slučaju iz stavka 4. točka 4. i 5. ovoga članka, svjedo­­džba o zdravstvenoj sposobnosti smatra se privremeno nevažećom dok se liječničkim pre­gledom ili procjenom na teme­­lju liječničkih nalaza u zdravstvenoj ustanovi, ne utvrdi opse­g ili ograniče­­nja zdravstvene sposobnosti imate­­lja svjedo­­džbe.

Dio drugi

UVJETI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Glava 1.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DO STJECANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA

STRUČNI I DRUGI UVJETI

Članak 8.

(1) Opći uvjeti za pristupa­­nje osnovnom osposob­­ljava­­nju za stjeca­­nje dozvole i ovlašte­­nja pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja su:

1. 18 godina starosti,

2. sred­­nja stručna sprema,

3. opća zdravstvena sposobnost, i

4. zna­­nje engleskog jezika u potrebnom opse­gu.

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. točka 3. ovoga članka, operateri obrade podataka o letu zrakoplova moraju udovo­­ljavati zdravstvenim uvjetima utvrđenima u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Zna­­nje jezika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje poslodavac.

OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 9.

Osnovno osposob­­ljava­­nje pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika i Sadržajem stručnog osposob­­ljava­­nja utvrđenim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, u traja­­nju od najma­­nje 16 tjedana.

POČETNO OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Članak 10.

(1) Uvjet za početak početnog osposob­­ljava­­nja na radnom mjestu za stjeca­­nje odgovarajuće­g ovlašte­­nja je uspješno završeno osposob­­ljava­­nje iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Osposob­­ljava­­nje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika i Sadržajem stručnog osposob­­ljava­­nja utvrđenim u Dodatku 2. ovoga Pravilnika, ovisno o ovlašte­­nju koje se stječe.

(3) Početno osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka, za operatera obrade podataka o letu zrakoplova traje do 8 tjedana, a za drugo pomoćno zrakoplovno osob­­lje do 7 tjedana.

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Članak 11.

(1) Uvjet za početak osposob­­ljava­­nja na radnom mjestu za stjeca­­nje prvog odgovarajuće­g ovlašte­­nja i propisane posebne ovlasti je uspješno završeno osposob­­ljava­­nje iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Osposob­­ljava­­nje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama članka 4. ovoga Pravilnika i Sadržajem stručnog osposob­­ljava­­nja utvrđenim u Dodatku 3. ovoga Pravilnika, ovisno o ovlašte­­nju i propisanoj posebnoj ovlasti, koja se stječe.

(3) Osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu uk­­ljučuje teorijsko i praktično osposob­­ljava­­nje tijekom koje­ga pripravnik, za stjeca­­nje odgovarajuće dozvole, ovlašte­­nja odnosno propisane posebne ovlasti, stječe potrebna praktična zna­­nja i sposobnosti koja se odnose na radno mjesto.

(4) Osposob­­ljava­­nje na radnom mjestu traje najma­­nje 6, a najviše 9 mjeseci, uz stalno praće­­nje i ocje­­njiva­­nje napretka pripravnika od strane instruktora.

ISPIT ZA STJECANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

Članak 12.

(1) Nakon uspješno završenog osposob­­ljava­­nja na radnom mjestu i pozitivnog miš­­lje­­nja instruktora, pripravnik polaže ispit za stjeca­­nje dozvole i ovlašte­­nja odnosno propisane posebne ovlasti.

(2) Ispit za stjeca­­nje dozvole i ovlašte­­nja odnosno propisane posebne ovlasti sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća predmete u skladu sa Sadržajem stručnog osposob­­ljava­­nja iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, ovisno o ovlašte­­nju i propisanoj posebnoj ovlasti koja se stječe. Praktični dio ispita provodi se na operativnom radnom mjestu.

(3) Pita­­nja za pismeni dio ispita i testove te ­­njihov opse­g izrađuje poslodavac. Programi za stručno osposob­­ljava­­nje i opse­g pita­­nja za pismeni dio ispita su javni.

IZDAVANJE DOZVOLA I OVLAŠTENJA I/ILI POSEBNIH OVLASTI

Članak 13.

(1) Nakon položenog ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika, stječu se uvjeti za izdava­­nje dozvole i ovlašte­­nja odnosno posebnih ovlasti ako su propisane.

(2) Smatra se da osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju ima dozvolu, ovlašte­­nje i/ili posebne ovlasti, od dana kad je položila ispit.

(3) Dozvolu, ovlašte­­nje i/ili posebne ovlasti izdaje poslodavac. Ovlašte­­nja i posebne ovlasti upisuju se u dozvolu.

(4) Poslodavac će izdavati novi obrazac dozvole u slučaju promjene osobnih podataka, kada se određene rubrike dozvole za rad popune ili nakon ošteće­­nja ili gubitka dozvole.

VALJANOST DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 14.

(1) Dozvola vrijedi neograničeno, osim ako ne prestane vrijediti u slučajevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano, ovlašte­­nja i/ili posebne ovlasti izdaju se s rokom va­­ljanosti od 24 mjeseca ili s rokom utvrđenim u svjedo­­džbi o zdravstvenoj sposobnosti operatera obrade podataka o letu zrakoplova, ako je taj rok kraći.

DOZVOLA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 15.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja je neprenosiva službena isprava i dokaz stup­­nja stručne osposob­­ljenosti osobe koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju.

(2) Izgled i način izdava­­nja dozvole pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja propisuje poslodavac.

(3) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja mora biti napisana latiničnim pismom i arapskim brojkama, a naslovi i tekst moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispred ili iza naslova rubrike mora biti napisan rimski broj rubrike u okruglim zagradama, npr. (IV).

(4) Promje­­njivi podaci mogu biti upisani na odvojivi dio koji s ostalim dijelom pripadajuće dozvole čini cjelinu. Odvojivi dio mora imati isti serijski broj pripadajuće dozvole i na ­­njemu mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku naznačeno da je sastavni dio dozvole.

OBVEZNI SADRŽAJ DOZVOLE POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 16.

(1) Stalni podaci, kao obvezni sadržaj dozvole pomoćnog zrako­­plovnog osob­­lja, su:

(I)      ime države u kojoj je izdana dozvola i logo poslo­davc­a,

(II)    naziv dozvole (masna slova),

(III)   serijski broj dozvole,

(IV)   ime i prezime imate­­lja,

(V)    datum i mjesto rođe­­nja imate­­lja,

(VI)   držav­­ljanstvo imate­­lja,

(VII) vlastoručni potpis imate­­lja,

(VIII)         naziv poslodavca koji izdaje dozvolu,

(IX)   rok va­­ljanosti ovlašte­­nja i posebnih ovlasti,

(X)    datum prvog izdava­­nja i potpis ovlaštene osobe,

(XI)   pečat poslodavca koji izdaje dozvolu,

(2) Promje­­njivi podaci kao obvezni sadržaj dozvole su:

(XII) ovlašte­­nje i posebne ovlasti,

(XIII)         primjedbe i ograniče­­nja,

(XIV)         bilo koja druga pojedinost ili podatak u svezi s dozvolom.

VRSTE OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 17.

(1) Poslodavac izdaje ovlašte­­nja s­­ljedećih razreda:

1. ovlašte­­nje operatera preduzletnog informira­­nja,

2. ovlašte­­nja operatera NOTAM,

3. ovlašte­­nje operatera obrade podataka o letu,

4. ovlašte­­nje operatera AFTN/CIDIN, i

5. ovlašte­­nje instruktora.

(2) Vrstu i pojedinačni broj ovlašte­­nja i posebnih ovlasti utvrđuje poslodavac u skladu s operativnim i lokalnim potrebama.

Glava 2.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE DODATNIH OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE DODATNIH OVLAŠTENJA

Članak 18.

(1) Prijelaznim osposob­­ljava­­njem za stjeca­­nje dodatnih ovlašte­­nja, smatra se osposob­­ljava­­nje pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja koji imaju dozvolu s va­­ljanim ovlašte­­njem, a poradi stjeca­­nja ovlašte­­nja novoga razreda iz članka 17. stavak 1. točka 1. do 4. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe o osposob­­ljava­­nju iz članka 10. i članka 11. ovoga Pravilnika i odredbe o polaga­­nju ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primje­­njuju na osposob­­ljava­­nje iz stavka 1. ovoga članka, kao i na provođe­­nje ispita nakon završenog prijelaznog osposob­­ljava­­nja.

(3) Tijekom osposob­­ljava­­nja iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju smatra se vježbenikom.

PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE ZA STJECANJE DODATNIH POSEBNIH OVLASTI

Članak 19.

(1) Prijelaznim osposob­­ljava­­njem za stjeca­­nje dodatnih posebnih ovlasti ako su propisane, smatra se osposob­­ljava­­nje pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja koje ima dozvolu s va­­ljanim ovlašte­­njem i posebnim ovlastima, a poradi stjeca­­nja posebnih ovlasti u okviru ovlašte­­nja istog razreda iz članka 17. stavak 1. točka 1. do 4. ovoga Pravilnika, koje­ga osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju već ima, odnosno osposob­­ljava­­nje osoba koje su premještene u drugu ustrojstvenu jedinicu, a poradi osposob­­ljava­­nja za rad na operativnim radnim mjestima u okviru ovlašte­­nja istog razreda, koje­ga je osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju već imala u prijaš­­njoj ustrojstvenoj jedinici prije premještaja.

(2) Odredbe o osposob­­ljava­­nju iz članka 11. ovoga Pravilnika i odredbe o polaga­­nju ispita iz članka 12. ovoga Pravilnika, odgovarajuće se primje­­njuju na osposob­­ljava­­nje iz stavka 1. ovoga članka, kao i na provođe­­nje ispita nakon završenog prijelaznog osposob­­ljava­­nja.

(3) Tijekom osposob­­ljava­­nja iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­­lju smatra se vježbenikom.

STJECANJE OVLAŠTENJA I ZVANJA INSTRUKTORA

Članak 20.

(1) Uvjeti za stjeca­­nje ovlašte­­nja i zva­­nja instruktora su:

1. va­­ljana dozvola i ovlašte­­nja, uk­­ljučujući i posebne ovlasti ako su propisane, iz članka 17. ovoga Pravilnika,

2. najma­­nje 2 godine radnog iskustva na poslovima i zadaćama u skladu s ovlašte­­njima i posebnim ovlastima iz točke 1. ovoga stavka,

3. uspješno završeno osposob­­ljava­­nje iz: pedagogije, psihologije, didaktike i metodike.

(2) Ovlašte­­nje i zva­­nje instruktora iz stavka 1. ovoga članka izdaje poslodavac.

Dio treći

ODRŽAVANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

PRESTANAK VALJANOSTI DOZVOLE

Članak 21.

Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­­lja prestaje vrijediti:

1.) ako su trajno oduzeta sva ovlašte­­nja ili

2.) ako je va­­ljanost ovlašte­­nja istekla za više od 24 mjeseca iz bilo kojih razloga.

OBNAVLJANJE DOZVOLE

Članak 22.

(1) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­lja koja je prestala vrijediti u skladu s odredbama članka 21. ovoga Pravilnika, može se na zahtjev vježbenika i uz pozitivno miš­lje­nje instruktora s popisa struč­njaka, obnoviti ako vježbenik položi ispit u skladu s odredbama članka 12. ovoga Pravilnika koji obuhvaća predmete u skladu s Dodatkom 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­lja kod koje je va­ljanost ovlašte­nja istekla za više od 36 mjeseci iz bilo kojih razloga, može se obnoviti ako vježbenik osim ispita iz stavka 1. ovoga članka položi i ispit koji obuhvaća predmete u skladu s Dodatkom 1. ovoga Pravilnika.

ODRŽAVANJE OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 23.

(1) Ovlašte­nje i posebne ovlasti iz članka 17. ovoga Pravilnika, produžuju se za rok od 24 mjeseca:

1. ako je instruktor sa utvrđenog popisa struč­njaka provjerom utvrdio da je imate­lj ovlašte­nja stručno sposoban obav­ljati poslove i zadaće za koje je ovlašte­nje izdano, i

2. ako operater obrade podataka o letu zrakoplova ima propisanu zdravstvenu sposobnost.

(2) Nakon svakog prekida u radu du­lje­g od 2 mjeseca, a kraće­g od 6 mjeseci instruktor s utvrđenog popisa struč­njaka mora provjerom na operativnom radnom mjestu utvrditi stručnu sposobnost imate­lja ovlašte­nja. Ako imate­lj ovlašte­nja ima prekid u radu du­lji od 6 mjeseci, mora u potrebnom traja­nju, a prema miš­lje­nju instruktora, obaviti osposob­ljava­nje na radnom mjestu, te provjerom pred instruktorom s utvrđenog popisa struč­njaka dokazati svoju stručnu sposobnost.

(3) Va­ljanost ovlašte­nja i posebnih ovlasti koje nisu produžene u roku iz stavka 1. ovoga članka, a istekle su za više od 2 mjeseca, ali ma­nje od 24 mjeseca, mogu se obnoviti ako imate­lj dozvole ispuni uvjete iz stavka 2. ovoga članka te dodatno položi teorijski dio ispita u skladu s odredbama članka 12. ovoga Pravil­nika.

(4) Imate­lj ovlašte­nja i posebnih ovlasti dužan je voditi brigu o uvjetima za ­njihovo produžava­nje i održava­nje.

PRODUŽAVANJE OVLAŠTENJA INSTRUKTORA

Članak 24.

Ovlašte­nje instruktora smatra se va­ljanim sve dok su va­ljana odgovarajuća ovlašte­nja i posebne ovlasti iz članka 17. ovoga Pravilnika i ako je:

1. u vremenskom razdob­lju od 5 godina bez utvrđenih propusta u radu obav­ljao poslove i zadaće za koje je ovlašte­nje izdano, ili ako je

2. u vremenskom razdob­lju od 5 godina obav­ljao poslove predavača, sudjelovao u radu ispitnih povjerenstava ili pohađao dopunsko stručno osposob­ljava­nje koje se odnosi na obav­lja­nje poslova i zadaća instruktora.

PROVJERA STRUČNE SPOSOBNOSTI IMATELJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 25.

(1) Provjera stručne sposobnosti imate­lja ovlašte­nja i posebnih ovlasti može biti redovna i izvanredna. Provjera može biti u pismenom i usmenom obliku i/ili provjera stručne sposobnosti i vještine na operativnom radnom mjestu.

(2) Redovna provjera iz stavka 1. ovoga članka obav­lja se u utvrđenim redovitim rokovima tijekom stručnog osposob­ljava­nja, odnosno unutar pos­ljed­njih 45 dana prije isteka va­ljanosti ovlašte­nja i posebnih ovlasti.

(3) Izvanredna provjera iz stavka 1. ovoga članka obav­lja se:

1. nakon svakog prekida u radu u skladu s odredbama članka 23. stavak 2. ovoga Pravilnika,

2. ako se opravdano posum­nja u stručnu sposobnost imate­lja ovlašte­nja,

3. ako je imate­lj ovlašte­nja svojim ponaša­njem ili postupcima mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa,

4. nakon svakog naprednog stručnog osposob­ljava­nja, obnav­lja­nja, osvježe­nja ili prošire­nja zna­nja i stručnih sposobnosti, te pri promjeni radnih operativnih sustava i operativnih radnih postupaka.

(4) Izvanrednu provjeru iz stavka 3. ovoga članka može na prijedlog instruktora ili neposrednog rukovodite­lja narediti ovlaštena stručna osoba poslodavca. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točka 2. i 3. može narediti zrakoplovni inspektor.

(5) Redovnu provjeru te izvanrednu provjeru iz stavka 3. točke 1. i 2. obav­lja jedan od instruktora s utvrđenog popisa struč­njaka. Izvanrednu provjeru iz stavka 3. točke 3., i 4. ovoga članka obav­lja povjerenstvo od tri člana, od kojih najma­nje jedan mora biti instruktor s utvrđenog popisa struč­njaka s odgovarajućim ovlašte­njima i posebnim ovlastima.

ODUZIMANJE I PRESTANAK VAŽENJA OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 26.

(1) Ovlašte­nja i posebne ovlasti oduzet će se osobi koja pripada pomoćnom zrakoplovnom osob­lju:

1. ako se provjerom iz članka 25. ovoga Pravilnika utvrdi da nije sposobna obav­ljati poslove i zadaće za koja su joj ovlašte­nja i posebne ovlasti izdane,

2. ako se utvrdi da je operater obrade podataka o letu zrakoplova psihički ili fizički nesposoban za obav­lja­nje poslova i zada­ća za koja su mu ovlašte­nja i posebne ovlasti izdane, odnosno u slučaju ostalog pomoćnog zrakoplovnog osob­lja ako se utvrdi da je psihički nesposobno za obav­lja­nje poslova i zadaća za koje su mu ovlašte­nja i posebne ovlasti izdane,

3. ako je protiv ­nje izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obav­lja­nja određenih poslova dok te mjere traju.

(2) Ovlašte­nja i posebne ovlasti prestaju vrijediti ako im je istekao propisan rok va­ljanosti, odnosno ako imate­lj ovlašte­nja i posebne ovlasti ne obav­lja poslove i zadaće za koje mu je ovlašte­nje i posebna ovlast izdana u rokovima iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika.

PRIVREMENI PRESTANAK VALJANOSTI OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

Članak 27.

(1) Va­ljanost ovlašte­nja i posebnih ovlasti privremeno prestaje:

1. ako je provjerom utvrđeno da imate­lj ovlašte­nja i posebnih ovlasti nije stručno sposoban.

2. ako je imate­lj ovlašte­nja i posebnih ovlasti svojim ponaša­njem ugrozio ili mogao ugroziti sigurnost zračnog prometa,

3. ako se utvrdi zdravstvena nesposobnost operatera obrade podataka o letu za obav­lja­nje poslova i zadaća za koje je ovlašte­nje izdano.

(2) Privremeni prestanak va­ljanosti ovlašte­nja i posebne ovlasti traje sve do prestanka razloga zbog kojih je privremeni prestanak va­ljanosti nastupio. Tijekom privremenog prestanka va­ljanosti ovlašte­nja i posebne ovlasti, imate­lj može samo pod nadzorom ovlaštene osobe iz članka 3. stavak 3. ovoga Pravilnika obav­ljati poslove i zadaće za koje su ovlašte­nja ili posebne ovlasti izdane.

OBVEZE POSLODAVCA

Članak 28.

(1) Poslodavac je dužan voditi evidenciju o va­ljanosti svih dozvola, ovlašte­nja i posebnih ovlasti.

(2) Poslodavac je dužan voditi k­njigu osposob­ljava­nja. Izgled, sadržaj i način vođe­nja k­njige osposob­ljava­nja utvrđuje poslodavac.

(3) Poslodavac je dužan voditi osobnik kao službeni dokument u koji se upisuje svako osposob­ljava­nje pomoćnog zrakoplovnog osob­lja. Izgled, sadržaj i način vođe­nja osobnika utvrđuje poslodavac.

(4) Ovlaštena osoba poslodavca dužna je osigurati da sve osobe koje pripadaju pomoćnom zrakoplovnom osob­lju na operativnim radnim mjestima, imaju propisane dozvole, va­ljana ovlašte­nja i posebne ovlasti za obav­lja­nje svojih poslova i zadaća.

Dio četvrti

POPIS STRUČNJAKA

Članak 29.

Predavači i ispitivači poslodavca moraju biti na Popisu struč­njaka poslodavca, koji se dostav­lja Ministarstvu na uvid.

ISPITNO POVJERENSTVO

Članak 30.

(1) Ispiti i provjere propisane odredbama ovoga Pravilnika polažu se pred ispitnim povjerenstvom imenovanom s Popisa struč­njaka iz članka 29. ovoga Pravilnika, koje imenuje poslodavac.

(2) Ispitno povjerenstvo uvijek mora imati neparan broj članova, a najma­nje tri. Svako ispitno povjerenstvo u svom sastavu mora imati predsjednika. Najviše jedan od predavača koji su stručno osposob­ljavali pripravnika ili vježbenika, može biti član ispitnog povjerenstva.

(3) Tijekom praktičnog dijela ispita na radnom mjestu instruktor je odgovoran za obav­lja­nje poslova i zadaća u opse­gu nadležnosti radnog mjesta za koje pripravnik ili vježbenik polaže ispit.

POSTUPAK PROVOĐENJA ISPITA I PROVJERA

Članak 31.

(1) Pripravnik ili vježbenik koji ispu­njava uvjete za polaga­nje ispita mora biti obaviješten u roku od 30 dana od dana podnoše­nja prijave za polaga­nje ispita o danu i mjestu polaga­nja ispita. Dan polaga­nja ispita ne može biti određen u roku kraćem od 15 dana od dana prijama obavijesti, osim ako pripravnik ili vježbenik izričito zatraži polaga­nje ispita prije toga roka.

(2) Ispiti i provjere nisu javni. O rokovima polaga­nja ispita poslodavac je dužan izvijestiti Ministarstvo koje može odrediti svoje­ga predstavnika koji će prisustvovati ispitu.

(3) O ispitu se mora voditi zapisnik koji se prilaže ispitnoj dokumentaciji. Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi povjerenstva. Predstavnik Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka može u zapisnik unijeti svoje primjedbe.

(4) Ispiti se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio ispita pripravnik ili vježbenik polaže pismeno, prema gradivu za polaga­nje ispita utvrđenom odredbama ovoga Pravilnika. Poslije položenog teorijskog dijela ispita pripravnik ili vježbenik polaže praktični dio ispita koji se sastoji od provjere stručne sposobnosti i vještine na operativnom radnom mjestu.

OCJENA ISPITA I PROVJERA

Članak 32.

(1) Ispitno povjerenstvo ocje­njuje ukupan uspjeh pripravnika ili vježbenika na ispitu, odnosno provjeri, ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

(2) Ispit se smatra položenim ako pripravnik ili vježbenik u svakom dijelu teorijskog ispita postigne uspjeh utvrđen programima za stručno osposob­ljava­nje propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita ili provjere, može pristupiti ponovnom polaganju tih predmeta, unutar roka koje­ga odredi predsjednik ispitnog povjerenstva ili u slučaju provjere instruktor, a koji ne smije biti kraći od 10 ni du­lji od 30 dana od dana polaga­nja ispita.

(4) Pripravnik ili vježbenik koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog djela ispita ili provjere, ponav­lja ispit u rokovima iz članka 33. ovoga Pravilnika.

PONAVLJANJE ISPITA I PROVJERA

Članak 33.

(1) Ispit ili provjeru pripravnik ili vježbenik može polagati 2 puta.

(2) Rok između polaga­nja i ponav­lja­nja ispita ne smije biti kraći od 1 mjeseca niti du­lji od 3 mjeseca računajući od dana prvog polaga­nja ispita.

(3) Rok između polaga­nja i ponav­lja­nja provjere ne smije biti kraći od 15 dana niti du­lji od 30 dana računajući od dana prve provjere.

ISPITNA DOKUMENTACIJA

Članak 34.

(1) Pripravniku ili vježbeniku se  nakon završetka ispita ili provjere, na  nje­gov zahtjev, mora dati na uvid ­nje­gov pisani rad.

(2) Ispitnu dokumentaciju čine pismeni rad pripravnika ili vježbenika te Zapisnik o polaga­nju ispita koji vodi ispitno povjerenstvo tijekom ispita.

Dio peti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Imate­ljima dozvola, koji danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika imaju va­ljanu dozvolu za rad izdanu na teme­lju Pravil­nika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad kontrolora lete­nja (»Narodne novine«, br. 53/91 i 34/95), priznaje se odgovarajuća dozvola odnosno samo ovlašte­nja koja su u skladu s odredbom članka 17. ovoga Pravilnika.

(2) Imate­lji dozvola za rad iz stavka 1. ovoga članka, koji u trenutku stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obav­ljaju poslove instruktora, a ne udovo­ljavaju uvjetima propisanim odredbama članka 20. ovoga Pravilnika, mogu te poslove i da­lje obav­ljati pod uvjetom da su u pos­ljed­nje 3 godine prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obav­ljali stručno osposob­ljava­nje bez većih prekida i utvrđenih propusta u radu, te da u roku od 3 godine nakon stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika udovo­lje propisanim uvjetima.

(3) Osobama koje u trenutku stupa­nja na snagu ovoga Pravil­nika iz bilo koje­g razloga ne posjeduju odgovarajuću dozvolu za rad, a uspješno su obavili stručno osposob­ljava­nje u skladu s propisom iz stavka 1. ovoga članka i poslove i zadaće pomoćnog zrakoplovnog osob­lja obav­ljaju bez većih prekida i utvrđenih propusta u radu, što će se utvrditi izvanrednom provjerom, priznat će se i izdati dozvola pomoćnog zrakoplovnog osob­lja s odgova­rajućim ovlašte­njima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 36.

(1) Stručno osposob­ljava­nje pripravnika i vježbenika, koje je započeto prije stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno prema postojećim odobrenim programima.

(2) Ispiti osoba iz stavka 1. ovoga članka, obavit će se u skla­du s odredbama ovoga Pravilnika, a prema programima iz stavka 1. ovoga članka.

PROGRAMI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 37.

Poslodavac je dužan utvrditi i izraditi propisane programe za stručno osposob­ljava­nje, u roku od 6 mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

OPSEG PITANJA I TESTOVI

Članak 38.

Poslodavac je dužan izraditi pita­nja za pismeni dio ispita i testove iz članka 12. stavak 3. u roku od 9 mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 39.

Vrsta i pojedinačni broj ovlašte­nja i posebnih ovlasti iz članka 17. stavak 2. ovoga Pravilnika, moraju se utvrditi u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

ISPRAVA DOZVOLE

Članak 40.

Zamjena isprava dozvola za rad izdanih prema propisima koji su bili na snazi do stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika, ispravama dozvola propisanih odredbama ovoga Pravilnika, započet će u roku 6 mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika, prilikom produžava­nja ovlašte­nja.

DODACI PRAVILNIKU

Članak 41.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine Dodaci 1., 2. i 3.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/46
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 15. prosinca 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

DODATAK 1.

(Članak 9.)

SADRŽAJ OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

1.     Zrakoplovni propisi (AVL)

1.1.  Međunarodne zrakoplovne organizacije i ugovori,

1.2.  Nacionalna tijela i organizacije;

1.3.  Pravila i propisi;

2.     Operativne usluge kontrole zračnog prometa (RAC)

2.1.  Vrste usluga;

2.2.  Radiotelefonska frazeologija,

2.3.  Odobre­nja i instrukcije kontrole zračnog prometa;

2.4.  Koordinacija;

2.5.  Mjere­nje visine i dodjela razina;

2.6.  Razdvaja­nje zrakoplova;

2.7.  Izbje­gava­nje sudara;

2.8.  Prikaziva­nje podataka o letu zrakoplova;

2.9.  Uprav­lja­nje protokom zračnog prometa;

3.     Aerodromi (AGA)

3.1.  Dijelovi aerodroma;

3.2.  Aerodromske usluge i službe;

3.3.  Označava­nje aerodroma i sustavi rasvjete;

4.     Usluga zrakoplovnog informira­nja (AIS)

4.1.  Svrha pruža­nja usluga zrakoplovnog informira­nja;

4.2.  Organizacija zrakoplovnog informira­nja;

4.3.  Odgovornost i poslovi zrakoplovnog informira­nja;

4.4.  Planovi leta;

4.5.  Objedi­njeni paket zrakoplovnih informacija;

4.6.  Informira­nje letačkih posada;

4.7.  Razvoj usluge zrakoplovnog informira­nja;

5.     Zrakoplovna meteorologija (MET)

5.1.  Osnove zrakoplovne meteorologije;

5.2.  Atmosfera;

5.3.  Atmosferski procesi;

5.4.  Meteorološke pojave;

5.5.  Meteorološki izvještaji;

6.     Zrakoplovna navigacija (NAV)

6.1.  Osnovni pojmovi;

6.2.  Osobine zem­lje;

6.3.  Zrakoplovne karte;

6.4.  Računska navigacija;

6.5.  Radionavigacija;

7.     Teorija lete­nja i osobine zrakoplova (APF)

7.1.  Teorija lete­nja;

7.2.  Zrakoplovni motori;

7.3.  Instrumenti zrakoplova;

7.4.  Kate­gorije i tipovi zrakoplova;

7.5.  Performanse zrakoplova;

7.6.  Podaci o zrakoplovima;

8.     Oprema u zrakoplovstvu (EQP)

8.1   Vrste oprema;

8.2.  Radiooprema;

8.3.  Radarska oprema,

8.4.  Komunikacijski sustavi u zrakoplovstvu,

8.5.  ADS;

8.6.  Oprema budućnosti;

8.7.  Računalska tehnika;

8.8.  Automatizacija;

8.9.  Oprema na radnom mjestu;

9.     Zrakoplovna psihologija (HUM)

9.1.  Psihološki čimbenici:

9.2.  Medicinski i psihofizički čimbenici;

9.3.  Socijalni i organizacijski čimbenici;

9.4.  Uče­nje;

9.5.  Stres;

10.   Zrakoplovni engleski jezik (AET) .

DODATAK 2.

(Članak 10.)

SADRŽAJ POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

A.

SADRŽAJ POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU OPERATERA PREDUZLETNOG INFORMIRANJA

1.     Preduzletno informira­nje (PFB)

1.1.  Svrha preduzletnog informira­nja,

1.2.  Organizacija i zadaće preduzletnog informira­nja;

1.3.  Zrakoplovne publikacije,

1.4.  Zrakoplovne karte i čita­nje istih;

1.5   Dokumentacija;

1.6.  Baza podataka;

1.7.  Proslijeđiva­nje zrakoplovnih informacija (AFTN mreža, AFTN poruke, zaštita AFTN prometa);

1.8.  Provedba preduzletnog informira­nja;

1.9.  Informira­nje prije i poslije leta;

2.     Obrada podataka o letu zrakoplova (FDP)

2.1.  Poslovi i zadaće;

2.2.  Operativni postupci za obradu podataka;

2.3.  Sustav za obradu podataka o letu;

2.4.  Poruke kontrole zračnog prometa;

2.5   ATFM, organizacija CFMU;

2.6.  Poruke ATFM.

B.

SADRŽAJ POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU OPERATERA OBRADE PODATAKA O LETU

1.     Preduzletno informira­nje (PFB)

1.1.  Svrha obrade podataka o letu zrakoplova,

1.2.  Organizacija i zadaće obrade podataka o letu zrakoplova;

1.3.  Zrakoplovne publikacije;

1.4.  Zrakoplovne karte i čita­nje istih;

1.5.  Operativne usluge kontrole zračnog prometa;

1.6.  Proslijeđiva­nje zrakoplovnih informacija (AFTN mreža, AFTN poruke, zaštita AFTN prometa);

1.7.  Radiotelefonska komunikacija;

2.     Obrada podataka o letu zrakoplova (FDP)

2.1.  Poslovi i zadaće;

2.2.  Operativni postupci za obradu podataka;

2.3.  Sustav za obradu podataka o letu;

2.4.  Poruke kontrole zračnog prometa;

2.5.  ATFM, organizacija CFMU;

2.6.  Poruke ATFM.

C.

SADRŽAJ POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU NOTAM OPERATERA

1.     Preduzletno informira­nje (PFB)

1.1.  Svrha preduzletnog informira­nja;

1.2.  Organizacija i zadaće preduzletnog informira­nja;

1.3.  Dokumentacija;

1.4.  Baza podataka;

1.5.  Sadržaj PIB-a;

1.6.  Provedba preduzletnog informira­nja;

1.7.  Informira­nje prije i poslije leta;

1.8.  Surad­nja s ostalim službama i sudionicima u zračnom prometu;

2.     Organizacija službe zrakoplovnog informira­nja (AIS)

2.1.  Prikup­lja­nje, obrada, prezentacija i distribucija informacija;

2.2.  Izvori sirovih informacija;

2.3.  Proslijeđiva­nje zrakoplovnih informacija (AFTN mreža, AFTN poruke, zaštita AFTN prometa);

2.4.  Uklapa­nje u međunarodnu  mrežu zrakoplovnog informira­nja;

2.5.  Zrakoplovne publikacije;

2.6.  Sadržaj i forma zbornika zrakoplovnih podataka (AIP);

2.7.  Zrakoplovni cirkulari;

2.8.  Uspostav­lja­nje i objava restriktivnih zona;

3.     NOTAM

3.1.  NOTAM kao AFS poruka;

3.2.  Vrste NOTAM-a;

3.3.  NOTAM u odnosu na druge AIS publikacije;

3.4.  NOTAM u sustavu AIRAC;

3.5.  SNOWTAM;

3.6.  NOTAM specijalne namjene (checklist, summary);

3.7.  NOTAM Selection Criteria.

D.

SADRŽAJ POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU AFTN/CIDIN OPERATERA

1.     Zrakoplovna nepokretna usluga (AFS)

        1. AFTN protokol;

        2. AFTN indikatori;

2.     Operativni postupci pri pruža­nju zrakoplovne nepokretne usluge (OPS)

2.1.  Organizacija AFTN mreže;

2.2.  Zaštita i koordinacija AFTN prometa;

2.3.  Organizacija CIDIN mreže;

2.4.  Zaštita i koordinacija CIDIN prometa.

DODATAK 3.

(Članak 11.)

SADRŽAJ OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU POMOĆNOG ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA (OJT)

1.     Teorijski dio stručnog osposob­ljava­nja na radnom mjestu (T-OJT)

1.1.  Lokalni zem­ljopis;

2.2.  Struktura zračnog prostora;

2.3.  Lokalni operativni postupci;

2.4.  Oprema na radnom mjestu i ­njezino posluživa­nje;

2.5.  Lokalni postupci u nuždi

2.     Praktični dio stručnog osposob­ljava­nja na radnom mjestu (P-OJT).