Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi

NN 10/2001 (6.2.2001.), Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

193

Na teme­­­­­­lju članka 8. stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96, 57/96, 124/97, 73/2000 i 87/2000), i članka 14. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 73/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ve­­­­­­ljače 2001. godine, donijela

UREDBU

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti i mjerila za stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje korisnika iz Zakona o područjima posebne državne skrbi (u da­­­­­­lj­­­­­­njem tekstu: Zakon), te sadržaj ugovora o najmu.

Članak 2.

Korisnik ostvaruje pravo na stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje po ovoj Uredbi pod uvjetom da on i članovi ­­­­­­nje­govog obite­­­­­­ljskog doma­ćinstva nemaju u vlasništvu obite­­­­­­ljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske i da istu nisu prodali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine.

Članak 3.

Ministarstvo za javne radove, obnovu i gradite­­­­­­ljstvo (u da­­­­­­lj­­­­­­njem tekstu: Ministarstvo) je dužno sukladno članku 14. stavku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, osigurati stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje korisnika koji koristi obite­­­­­­ljsku kuću ili stan u vlasništvu druge osobe, danih privremeno u posjed i na korište­­­­­­nje sukladno posebnom propisu, a za koju je vlasnik podnio zahtjev za povrat u posjed.

Stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti:

– dava­­­­­­njem u najam obite­­­­­­ljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,

– dodjelom u vlasništvo građevinskog zem­­­­­­ljišta u državnom vlasništvu i osnovnog građevinskog materijala za grad­­­­­­nju obite­­­­­­lj­ske kuće,

– dodjelom građevinskog materijala za popravak i obnovu obite­­­­­­ljske kuće ili stana.

Ministarstvo će korisniku iz članka 8. stavka 1. Zakona osigurati stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje ovisno o raspoloživim obite­­­­­­ljskim kućama ili stanovima u državnom vlasništvu, građevinskom zem­­­­­­ljištu u državnom vlasništvu, te sredstvima iz državnog proračuna i donacijama.

Članak 4.

Ako korisnik odbije ponuđeni odgovarajući oblik stambenog zbri­­­­­­njava­­­­­­nja iz članka 3. ove Uredbe, gubi pravo na stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje po ovoj Uredbi.

Članak 5.

Ministarstvo korisniku daje u najam obite­­­­­­ljsku kuću ili stan u državnom vlasništvu ugovorom o najmu koje­g sklapaju Ministarstvo i korisnik.

Korisna površina obite­­­­­­ljske kuće ili stana iz stavka 1. ovoga članka, za jednog člana je 35 m2, te po 10 m2 za svakog s­­­­­­ljedeće­g člana obite­­­­­­lji, a utvrđuje se prema broju članova obite­­­­­­ljskog doma­ćinstva korisnika.

Ministarstvo može, uz suglasnost korisnika, dati u najam obite­­­­­­ljsku kuću ili stan ma­­­­­­nje površine od korisne površine iz stavka 2. ovog članka.

Članak 6.

Obite­­­­­­ljska kuća u državnom vlasništvu daje se u najam s pomoćnim građevinama (gospodarski objekti, garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište i sl.) ako se nalaze na istoj građevnoj čestici na kojoj se nalazi obite­­­­­­ljska kuća.

Članak 7.

Ministarstvo može korisniku dati u najam stan u državnom vlasništvu, oštećen od I. do III. stup­­­­­­nja ili oštećenu i uništenu obite­­­­­­ljsku kuću u državnom vlasništvu od I. do V. stup­­­­­­nja, s potrebnom dokumentacijom i suglasnošću za izvođe­­­­­­nje radova obnove.

Ministarstvo može korisniku dodijeliti osnovni građevinski materijal u visini koja odgovara stup­­­­­­nju oštećenosti obite­­­­­­ljske kuće ili stana, odnosno novčanu potporu za popravak oštećene obite­­­­­­ljske kuće ili stana sukladno Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96, 54/96, 87/96 i 57/2000).

Osnovni građevinski materijal za obnovu obite­­­­­­ljske kuće odnosno stana daruje se u visini koja odgovara stup­­­­­­nju i vrsti ošteće­­­­­­nja nastalog na obite­­­­­­ljskoj kući ili stanu, a najviše:

– za I. stupa­­­­­­nj do 5.500,00 kn

– za II. stupa­­­­­­nj do 15.000,00 kn

– za III. stupa­­­­­­nj do 22.000,00 kn

– za IV. stupa­­­­­­nj do 40.000,00 kn

– za V. stupa­­­­­­nj do 70.000,00 kn.

Korisnik izvođe­­­­­­nje radova popravka i obnove obite­­­­­­ljske kuće ili stana financira vlastitim sredstvima.

Ministarstvo dodje­­­­­­ljuje osnovni građevinski materijal iz stav­ka 3. ovoga članka korisniku za popravak obite­­­­­­ljske kuće u ­­­­­­nje­govom vlasništvu, ugovorom o darova­­­­­­nju.

Članak 8.

Ministarstvo korisniku dodje­­­­­­ljuje građevinsko zem­­­­­­ljište u državnom vlasništvu i osnovni građevinski materijal, ugovorom o darova­­­­­­nju koje­g sklapaju Ministarstvo i korisnik.

Građevinsko zem­­­­­­ljište iz stavka 1. ovoga članka dodje­­­­­­ljuje se u skladu s dokumentima prostornog uređe­­­­­­nja na području na kojem se gradi obite­­­­­­ljska kuća.

Građevinsko zem­­­­­­ljište može se darovati s građevnom dozvolom za grad­­­­­­nju tipske obite­­­­­­ljske kuće. Nakon sklapa­­­­­­nja ugovora o darova­­­­­­nju korisnik je dužan ishoditi izmjenu i dopunu građevne dozvole u vezi promjene imena investitora, sukladno propisima koji uređuju grad­­­­­­nju.

Tipska obite­­­­­­ljska kuća iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se prema broju članova obite­­­­­­ljskog domaćinstva korisnika. Korisna površina tipske obite­­­­­­ljske kuće za jednog člana je 35 m2, te po 10 m2 za svakog s­­­­­­ljedeće­g člana obite­­­­­­lji.

Građevinsko zem­­­­­­ljište daruje se bez građevne dozvole ako korisnik želi graditi obite­­­­­­ljsku kuću koja odstupa od mjerila iz stavka 4. ovoga članka. U tom slučaju korisnik je sam dužan ishoditi građevnu dozvolu.

Količina osnovnog građevinskog materijala za grad­­­­­­nju obite­­­­­­ljske kuće daruje se u građevinskom materijalu najviše do vrijednosti 100.000,00 kuna.

Ugovor o darova­­­­­­nju sklapa se s korisnikom koji izvođe­­­­­­nje radova grad­­­­­­nje obite­­­­­­ljske kuće financira vlastitim sredstvima.

Osobi koja gradi obite­­­­­­ljsku kuću na vlastitom građevinskom zem­­­­­­ljištu, Ministarstvo može dodijeliti osnovni građevinski materijal iz stavka 6. ovoga članka, ugovorom o darova­­­­­­nju.

Članak 9.

Korisnik koji je ostvario pravo na stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje po članku 8. ove Uredbe, ne može darovano građevinsko zem­­­­­­ljište i osnovni građevinski materijal, te izgrađenu obite­­­­­­ljsku kuću, otuđiti 10 godina od dana sklapa­­­­­­nja ugovora o darova­­­­­­nju bez pismene suglasnosti Ministarstva. Odredba o zabrani otuđiva­­­­­­nja sastavni je dio ugovora o darova­­­­­­nju.

Članak 10.

Ugovor o najmu koje­g sklapa Ministarstvo i vlasnik obite­­­­­­lj­ske kuće ili stana danog privremeno u posjed i na korište­­­­­­nje, odnosno fizička osoba iz članka 14. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, sadrži osobito:

– naznače­­­­­­nje ugovornih strana,

– naznače­­­­­­nje privremenog korisnika i članova ­­­­­­nje­gova doma­ćinstva,

– visinu najamnine za korište­­­­­­nje obite­­­­­­ljske kuće ili stana,

– naznače­­­­­­nje obveznika plaća­­­­­­nja troškova u vezi s korište­­­­­­njem obite­­­­­­ljske kuće ili stana,

– odredbu o obvezi vraća­­­­­­nja obite­­­­­­ljske kuće ili stana,

– odredbu o raskidu ugovora,

– vrijeme traja­­­­­­nja najma,

– mjesto i datum sklapa­­­­­­nja i potpise stranaka.

Članak 11.

Ova se Uredba na odgovarajući način primje­­­­­­njuje za osigu­rava­­­­­­nje alternativnog smještaja privremenim korisnicima iz Programa povratka i zbri­­­­­­njava­­­­­­nja prognanika, izbje­glica i rase­­­­­­ljenih osoba (»Narodne novine«, broj 92/98).

Članak 12.

Stupa­­­­­­njem na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Obvezni naputak o načinu i postupku ostvariva­­­­­­nja prava na obnovu i stambeno zbri­­­­­­njava­­­­­­nje određenih osoba (»Narodne novine«, br. 159/98 i 89/99).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/01-01/07
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 1. ve­­­­­­ljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.