Odluka o postavljenju Jagode Vukušić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

NN 11/2001 (9.2.2001.), Odluka o postavljenju Jagode Vukušić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


214

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam JAGODU VUKUŠIĆ za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-314/2
Zagreb, 31. siječ­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.