Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari

NN 11/2001 (9.2.2001.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

218

Na teme­lju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku vađe­nja krvi i uzima­nja mokraće za analizu radi utvrđiva­nja koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari (»Narodne novine« broj 107/99) ministar zdravstva uz suglasnost ministra unutar­njih poslova donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA ZA ANALIZU UZORAKA KRVI I MOKRAĆE RADI UTVRĐIVANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA, PRISUSTVA OPOJNIH DROGA ILI PSIHOAKTIVNIH TVARI

Članak 1.

U članku 1. Rješe­nja o dopuni Rješe­nja o određiva­nju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđiva­nja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari (»Narodne novine«, 2/00, 101/00), iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»6. Specijalna bolnica za gerijatriju Duga Resa.«

Članak 2.

Ovo rješe­nje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/99-01/68
Urbroj: 534-02-03-00-03
Zagreb, 30. siječ­nja 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stav­ljenić-Rukavina, v. r.