Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

NN 12/2001 (14.2.2001.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

231

Na teme­­lju članka 13., članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 69., članka 73. stavka 2., članka 78. stavka 3., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavaka 1. i 5., članka 97., članka 107. stavka 2., članka 110. stavka 3., 3, članka 129. stavka 4., članka 139., članka 149., članka 150. stavka 2., članka 169. stavka 3., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185. stavaka 3. i 5., članka 187. stavka 4., članka 189., članka 194. stavka 3., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 3., članka 229. stavka 3., članka 235, članka 236. i članka 257. stavka 2. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99, 94/99 i 73/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ve­­ljače 2001. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 144/99, 48/2000, 49/2000 i 77/2000) članak 523. mije­­nja se i glasi:

»Strana roba može se ustupiti u korist države podnoše­­njem ovlaštenoj carinarnici pisanoga zahtjeva za primjenu članka 185. stavka 6. Carinskog zakona.

Akt o ustupa­­nju strane robe iz stavka 1. ovoga članka u korist države donosi ovlaštena carinarnica, ako se radi o robi koja:

1. ispu­­njava propisane uvjete za uvoz ili unos u Republiku Hrvatsku;

2. može se prodati na hrvatskom tržištu, odnosno postoji potreba ­­njezine eventualne besplatne dodjele kraj­­njim korisnicima, vodeći pri tome računa o visini troškova i eventualnoj ­­njihovoj naknadi, bilo od podnosite­­lja zahtjeva ili iz sredstava ostvarenih prodajom robe ili ­­njihove naknade od strane kraj­­nje­ga korisnika u slučaju besplatne dodjele robe.

U slučaju utvrđe­­nja da nisu ispu­­njeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena carinarnica će donijeti rješe­­nje o povratu robe u inozemstvo, odnosno o unište­­nju robe na trošak podnosite­­lja zahtjeva, carinskoga deklaranta ili druge osobe odgovorne za određe­­nje carinsko pravnoga statusa odnosne robe.

U postupku rješava­­nja o ustupa­­nju robe u korist države, carinarnica može zatražiti polaga­­nje jamstva za namire­­nje troškova uništava­­nja robe i drugih troškova koji bi u vezi s unište­­njem robe mogli nastati.

Ako je za ustup­­ljenu robu već bila podnijeta carinska deklaracija, carinarnica koja je deklaraciju prihvatila zabi­­lježit će na ­­njoj da je roba ustup­­ljena u korist države. Takva deklaracija, u smislu članka 78. Carinskog zakona, smatra se ukinutom.«.

Članak 2.

U članku 545. riječi »150 dana« zamje­­njuju se riječima »tri mjeseca, odnosno šest mjeseci za bankovne garancije podnijete kao osigura­­nje za namire­­nje carinskog duga koji bi mogao nastati u postupku unutar­­nje proizvod­­nje«.

Članak 3.

U članku 546. stavku 4. riječi »150 dana« zamje­­njuju se riječima »tri mjeseca, odnosno šest mjeseci za bankovne garancije podnijete kao osigura­­nje za namire­­nje carinskog duga koji bi mogao nastati u postupku unutar­­nje proizvod­­nje«.

Članak 4.

U članku 605. iza stavka 1., dodaje se novi stavak, 2. koji glasi:

»Iznimno, u postupku javne prodaje robe podobne za osobnu uporabu i uporabu u kućanstvu, javnoj prodaji robe mogu pristupiti i fizičke osobe.«.

Dosadaš­­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

U članku 629. iza stavka 2., dodaje se novi stavak, 3., koji glasi:

»Druga oduzeta strana roba, osim one iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, može se besplatno ustupiti državnim tijelima, tijelima lokalne uprave i samouprave, humanitarnim organizacijama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama, kojima je odnosna roba potrebna za obav­­lja­­nje ­­njihove djelatnosti.«.

U dosadaš­­njem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ »komisija« zamje­­njuje se riječju »povjerenstvo«.

Iza stavka 4. dodaju se tri nova stavka, koji glase:

»Besplatno ustup­­ljenom robom prema odredbama stavka 1. do 4. ovoga članka, može se raspolagati ili rabiti ju samo sukladno uvjetima i postupku uređenom propisima o obav­­lja­­nju djelatnosti ili pravilima odnosne organizacije.

O raspolaga­­nju i uporabi besplatno ustup­­ljene robe vode se propisima ili pravilima organizacije utvrđeni oblici evidencije.

Nadzor nad namjenskom uporabom ustup­­ljene robe obav­­ljaju tijela nadležna za nadzor zakonitosti rada i poslova­­nja državnih tijela, te ustanova ili organizacija kojima je roba besplatno ustup­­ljena.«.

Članak 6.

U članku 646a. iza stavka 6., dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»Uz uvjete i po postupku propisanom stavkom 1. do 6. ovoga članka oslobođene su plaća­­nja carine i osobe iz stavka 1. ovoga članka, kojima je iz obite­­ljskih ili drugih neprofesionalnih razloga odobren boravak u Republici Hrvatskoj za razdob­­lje ne kraće od šest mjeseci, s tim da se umjesto isprave naznačene u stavku 6. pod b) prilaže isprava o odobre­­nju boravka po osnovi zak­­ljuče­­nja braka, školova­­nja i drugo.«.

Članak 7.

U članku 656. u stavku 1. riječi »odnosno Hrvatski autoklub« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak, 2., koji glasi:

»Dok se sukladno članku 598. stavku 1. i 2. ove Uredbe ne odredi način prikup­­lja­­nja, čuva­­nja i prodaje oduzetih cestovnih motornih vozila, odnosno dok se ne zak­­ljuči ugovor o uređiva­­nju međusobnih odnosa između Carinske uprave i društva ovlaštenog za prikup­­lja­­nje, čuva­­nje i prodaju tih motornih vozila, te način prodaje i raspored sredstava, odgovarajuće će se primje­­njivati odredbe propisa iz članka 657. stavka 1. točka a) ove Uredbe.«.

Dosadaš­­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/00-01/08
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 8. ve­­ljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.