Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2001".

NN 13/2001 (16.2.2001.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2001".

HRVATSKA NARODNA BANKA

254

Na teme­lju članka 36. stavka 1. i članka 67. stavka 1. točke 17. u vezi s člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. ve­ljače 2001. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA
KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA
»2001.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2001.« izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/94, 44/94. i 68/94.) s istovjetnim osnov­nim obi­lježjima (osim godine kova­nja) utvrđenim u Odluci o osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, broj 37/94, 40/95. i 43/95.) pušta se u optjecaj 20. ve­ljače 2001.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 575/2001.
Zagreb, 7. ve­ljače 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.