Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

NN 14/2001 (21.2.2001.), Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu

MINISTARSTVO FINANCIJA

276

Na temelju članka 20. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, br. 97/00. i 101/00.), ministar financija uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ministra znanosti i tehnologije, ministra prosvjete i športa i ministra zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠTENJE POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I.TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu propisanih u Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, br. 97/00. i 101/00. u daljnjem tekstu: Zakon) te načinu obračuna iskorištenih povlastica.

II. KORIŠTENJE POVLASTICA UČENIKA I STUDENATA

Članak 2.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona koriste pravo na povlasticu na temelju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove koja organizira putovanje izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, odnosno Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba, prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.

Potvrda iz stavka ovoga članka za korištenje povlastica za organizirana skupna putovanja izdaje se na Obrascu br. 1 u tri primjerka.

Po jedan primjerak potvrde županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu, odnosno Gradski ured za obrazovanje i šport Grada Zagreba i nadležno visoko učilište, uručuje vođi puta i prijevozniku, a jedan primjerak zadržava u svojoj evidenciji.

Ako se povlastice koriste za putovanje na redovnim linijama vlakom i brodom, potvrda se izdaje napose o prijevozu vlakom, a napose o prijevozu brodom za stanovitu relaciju.

Na poleđini potvrde prijevoznik upisuje broj korisnika, broj izdane vozne karte, cijenu prijevoza, svotu naplaćenu od korisnika i svotu iskorištene povlastice.

Članak 3.

Povlastice iz članka 5. Zakona korisnici ostvaruju uz potvrdu obrazovne ustanove na Obrascu br. 2. da je korisnik učenik ili redovni student.

Za dnevna putovanja obrazovna ustanova izdaje potvrdu o upisu u školsku godinu odnosno semestar, a za pojedinačna putovanja potvrdu izdaje napose za svako putovanje.

Prijevoznik za dnevna putovanja izdaje mjesečne pretplatne vozne karte, na temelju iskaznice čiji obrazac sam utvrđuje.

Obrazovne ustanove vode posebnu evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 2. ovoga članka, prema vrstama povlastica.

III. KORIŠTENJE POVLASTICA INVALIDNIH OSOBA

Članak 4.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 3. Zakona pravo na povlastice članka 6. Zakona koriste na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb, odnosno nadležni županijski ured na temelju dokumentacije iz koje se vidi da se radi o osobi iz članka 2. stavka 1. točke 3. Zakona.

Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju korisnici na temelju objave za povlašteni prijevoz Obrazac br. 3.

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje pratitelj invalidne osobe na temelju objave za besplatni prijevoz Obrazac br. 4.

Na temelju objave za besplatni ili povlašteni prijevoz, ovlaš­teni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu. Na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevoznik upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat.

Nadležno tijelo odnosno ured iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi evidenciju o izdanim objavama.

Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisni­ka, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (presliku dokumenta treba priložiti uz evidenciju).

IV. KORIŠTENJE POVLASTICA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 5.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 4. Zakona pravo na povlastice iz članka 8., 9. i 10. Zakona koriste na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb ili nadležni županijski ured, odnosno županijski odjel hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Pravo na besplatni prijevoz korisnici obiteljske invalidnine ostvaruju na temelju objave za besplatni prijevoz Obrazac br. 5.

Pravo na povlašteni prijevoz korisnici obiteljske invalidnine ostvaruju na temelju objave za povlašteni prijevoz Obrazac br. 6.

Pravo na povlašteni prijevoz vojni i civilni invalidi rata ostvaruju na temelju objave za povlašteni prijevoz Obrazac br. 7.

Pravo na besplatni prijevoz pratitelja korisnika obiteljske invalidnine vojnog i civilnog invalida rata ostvaruje na temelju objave za besplatni prijevoz Obrazac br. 8.

Na temelju objave za povlašteni ili besplatni prijevoz, ovlaš­teni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu. Na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevozniku upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat.

Nadležno tijelo odnosno ured iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi evidenciju o izdanim objavama.

Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisnika, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (presliku dokumenta treba priložiti uz evidenciju).

V. POSTUPAK ZA OBRAČUNAVANJE ISKORIŠTENIH POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Članak 6.

Društvo »HŽ-Hrvatske željeznice« i javno poduzeće »Jadrolinija – Rijeka« (u daljnjem tekstu: prijevoznici) sastavljaju obračun za iskorištene povlastice.

Obračun za iskorištene povlastice za grupna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 9. na temelju potvrde Obrazac br. 1.

Obračun za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika srednjih škola i studenata visokih i viših učilišta sastavlja se na Obrascu br. 10. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice za pojedinačna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 11. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 12. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 13. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice korisnika obiteljske inva­lid­nine sastavlja se na Obrascima br. 14. i 15. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice vojnih odnosno civilnih invalida rata sastavlja se na Obrascu br. 16. na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice pratitelja korisnika obiteljske invalidnine, odnosno vojnih i civilnih invalida rata sastavlja se na Obrascu br. 17. na temelju izdanih voznih karata.”

Članak 7.

Obrasci od 1. do 17. sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Obrasce iz ovoga Pravilnika pribavljaju izdavatelji tih obrazaca.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu (»Narodne novine«, br. 45/96.).

Članak 10.

Postupci pokrenuti za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu dovršit će se prema Pravilniku koji je važio u vrijeme njihova pokretanja.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 340-01/00-01/52
Urbroj: 513-04/01-10
Zagreb, 13. veljače 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.