Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

NN 16/2001 (27.2.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

284

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pra­vi­ma iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 2. ve­ljače 2001.

Broj: 01-081-01-543/2
Zagreb, 20. ve­ljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99.), članak 17. mije­nja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 7. do 9. ovoga Zakona, osobi kojoj je prestao radni odnos u razdob­lju od 31. prosinca 1998. do dana stupa­nja na snagu Zakona o pravima iz mirovinskog osigura­nja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99.) prema odredbama članka 68. i 69. Zakona o unutar­njim poslovima (»Narodne novine«, br. 55/89., 18/90., 19/91., 29/91., – pročišćeni tekst, 73/91., 19/92., 33/92., 76/94. i 151/98.), odnosno članka 70. Zakona o izvrše­nju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/94., 55/88., 19/90., 66/93. i 29/94.) starosna mirovina određuje se od ­njene prosječne mjesečne plaće ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini stjeca­nja prava na mirovinu.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka starosna mirovina za 20 godina mirovinskog staža iznosi muškarcu 55%, a ženi 57,5% od osnovice i povećava se po 2,5% od osnovice za svaku da­lj­nju navršenu godinu, do navršenih 30 godina mirovinskog staža. Za svaku navršenu godinu mirovinskog staža preko 30 godina,  mirovina se povećava po 0,5% od osnovice, tako da mirovina može iznositi najviše 85% od osnovice.«

Članak 2.

Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje, po službenoj dužnosti, donijet će novo rješe­nje o pravu na starosnu mirovinu, prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona, ako bi bilo novo rješe­nje za korisnika mirovine povo­ljnije.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 1. ovoga Zakona primje­njuje se od 1. siječ­nja 1999.

Klasa: 140-01/01-01/02
Zagreb, 2. ve­ljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.